ARHIVA OBAVIJESTI

Trideset Üesti tematski skup Me­unarodnog druÜtva za elektrokemiju "Marine and environmental electrochemistry in the era of new technologies"
 
  Od 26. do 29. svibnja 2024. godine u Gradskoj knji×nici "Juraj Ői×goriŠ" Őibenik i Interpretacijskom centru katedrale sv. Jakova "Civitas sacra" odr×at Še se Trideset Üesti tematski skup Me­unarodnog druÜtva za elektrokemiju pod naslovom "Marine and environmental electrochemistry in the era of new technologies".
  Skup Še okupiti vodeŠe znanstvenike na podruŔju primjene elektroanalitiŔkih metoda u istra×ivanju mora i okoliÜa. Oni Še, kroz diskusiju o novim saznanjima na tom podruŔju, promovirati primjenu tih metoda u zaÜtiti mora i okoliÜa i ubla×avanju posljedica klimatskih promjena. Ovaj ekoloÜki orijentiran elektrokemijski skup te×i razmjeni postojeŠeg znanja i novih ideja izme­u teorijskih i eksperimentalnih elektrokemiŔara i elektroanalitiŔara kako bi se i unaprijedila primjena elektrokemijskih metoda u istra×ivanju mora i okoliÜa, prateŠi nove trendove u tehnologiji, kao i nove potrebe istra×ivanja u razdoblju globalnih klimatskih promjena. Raspravljat Še se i o doprinosu elektrokemijskih metoda razvoju i jaŔanju inovativnih rjeÜenja koja doprinose razvoju zelene tehnologije i prijelazu na kru×no gospodarstvo.
  Skup obuhvaŠa dva simpozija Ŕija tema pokriva podruŔje primjene elektrokemije u istra×ivanju mora i okoliÜa. Prvi simpozij ima naslov Elektrokemija mora i okoliÜa: od temeljnih istra×ivanja do rutinske primjene, a teme kojima se bavi jesu Napredak u analitiŔkoj elektrokemiji, Elektrokemija u analizi i praŠenju novih polutanata i Elektrokemija u biogeokemijskim procesima. Drugi simpozij naslovljen je Elektrokemija kao resurs, a teme su Mikrobne elektrokemijske tehnologije, Elektrokemija u obradi vode i remedijaciji tla, Elektrokemija u otpornosti i prilagodbi na klimatske promjene i Korozija u moru i okoliÜu: otpornost i kontrola.
  Skup je organiziran uz aktivno sudjelovanje kolega sa sveuŔiliÜta u Zagrebu (Fakulteta kemijskog in×enjerstva i tehnologije) i Splitu (Kemijsko-tehnoloÜkog fakulteta), Üto Še omoguŠiti susret i diskusiju izme­u vodeŠih domaŠih i stranih znanstvenika na podruŔju elektrokemije, a istovremeno Še promovirati elektrokemijske aktivnosti i postignuŠa unutar Hrvatske. Kao dio rezultata ovog skupa virtualno Še biti objavljeno posebno izdanje Ŕasopisa Electrochimica Acta, u kojem Še biti objavljeni najbolji radovi prezentirani na skupu.
  Őibenik je izabran za domaŠina ove manifestacije jer obuhvaŠa sve aspekte va×ne za odr×avanje skupa, kao mediteranski obalni grad bogatih prirodnih resursa, ali i prvi europski grad s javnom rasvjetom na izmjeniŔnu struju. U znanstvenim krugovima Őibenik je poznat zahvaljujuŠi Istra×ivaŔkoj postaji Martinska Zavoda za istra×ivanje mora i okoliÜa Instituta Ru­er BoÜkoviŠ, koji je nositelj organizacije ovog skupa. Zavod ima dugu tradiciju koriÜtenja elektrokemijskih tehnika u analizi uzoraka iz mora i okoliÜa s ciljem njihove zaÜtite i odr×iva razvoja. U sklopu velikog infrastrukturnog EU projekta O-ZIP, Institut Ru­er BoÜkoviŠ uvelike je ojaŔao svoje infrastrukturne kapacitete, koji Še ga uŔiniti joÜ konkurentnijim na znanstvenom i struŔnom podruŔju, obnovio Martinsku i ojaŔao kapacitete za elektrokemijska istra×ivanja.
  Skup organiziraju Me­unarodno druÜtvo za elektrokemiju (International Society of Electrochemistry) (ISE), Zavod za istra×ivanje mora i okoliÜa (ZIMO) i Institut Ru­er BoÜkoviŠ (IRB), Zagreb.
  Cijeli program skupa dostupan je na https://topical36.ise-online.org/img_conf/TM-36-PROGRAM-A5.pdf
 

  ProglaÜenje pobjednika u projektu HAWaton (uŔenik Prometno-tehniŔke Ükole Őibenik)
 
  Nacionalna i sveuŔiliÜna knji×nica u Zagrebu provodi projekt HAWaton od 2024. godine uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Ovaj inovativni projekt, koji se odvija u obliku natjecanja, proizlazi iz suradnje Hrvatskog arhiva weba i Odjela korisniŔke slu×be, a cilj mu je masovno prikupljanje mre×nih stranica na odre­enu temu putem metode rada mnoÜtva (crowdsourcing).
  U ponedjeljak, 20. svibnja odr×at Še se natjecanje u projektu u suradnji s Gradskom knji×nicom "Juraj Ői×goriŠ" Őibenik, Gimnazijom Antuna VranŔiŠa i Prometno-tehniŔkom Ükolom Őibenik. U natjecanju Še sudjelovati po jedan razred iz svake Ükole, a uŔenici imaju zadatak prikupiti mre×ni sadr×aj o jednom od dva poznata ŐibenŔanina: Arsenu DediŠu (Gimnazija Antuna VranŔiŠa) i Dra×enu PetroviŠu (Prometno-tehniŔka Ükola). Pobjednik iz Gimnazije Antuna VranŔiŠa bit Še proglaÜen u Ükolskoj knji×nici Gimnazije u 13:30, a iz Prometno-tehniŔke Ükole u 16:30 u Gradskoj knji×nici äJuraj Ői×goriŠô Őibenik.
  U utorak, 21. svibnja projekt HAWaton odr×at Še se i u suradnji s dvije srednje Ükole iz Knina, Srednjom strukovnom Ükolom Kralja Zvonimira i Srednjom Ükolom Lovre Montija. UŔenici Še sudjelovati u natjecanju u kojem Še prikupljati sadr×aje o Dinku ŐimunoviŠu, a proglaÜenje pobjednika odr×at Še se u zajedniŔkoj Ükolskoj knji×nici.
  Pobjednici Še biti nagra­eni vrijednim nagradama, osiguranim iz sredstava Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, a tematske zbirke bit Še dostupne na portalu Hrvatskog arhiva weba i na mre×nim stranicama Ükola.

  Linkovi s kojih Še uŔenici pristupiti obrascu na natjecanju HAWaton i unositi nominirane linkove:

Arsen DediŠ (Gimnazija Őibenik)

Dra×en PetroviŠ (Prometno-tehniŔka Ükola)

Dinko ŐimunoviŠ (Srednja Ükola Lovre Montija)

Dinko ŐimunoviŠ (Srednja strukovna Ükola Kralja Zvonimira)
 

  PoÜtovani korisnici, od ponedjeljka, 6. svibnja 2024. knji×niŔna gra­a mo×e se posu­ivati, Üto znaŔi da Še usluge Knji×nice biti dostupne u punom opsegu.
 

OBAVIJEST

Revizija

02.04.2024. ľ 06.05.2024.


  PoÜtovani korisnici,

  od ponedjeljka, 6. svibnja 2024. knji×niŔna gra­a moŠi Še se posu­ivati, Üto znaŔi da Še usluge Knji×nice biti dostupne u punom opsegu.

KuŐIn, natjeŔaj za najbolju kratku priŔu na temu Őibenika i njegova podruŔja 2024.
Saznaj viÜe o natjeŔaju...
 
  Gradska knji×nica "Juraj Ői×goriŠ" Őibenik i ove godine raspisuje nagradni natjeŔaj za najbolju neobjavljenu kratku priŔu na temu Őibenika i njegova podruŔja.

Rok za slanje priŔa produ×en je do nedjelje, 14. travnja.

   

OBAVIJEST

Radionica "Emocije" - Za djecu od 4 do 7 godina

08.04.2024. ľ 12.04.2024.


  PoÜtovani korisnici,

  IduŠe dva termina ciklusa su 10. travnja (srijeda) i 12. travnja (petak), a prijaviti se mo×ete pozivom na broj 022/201-280 ili porukom na Facebook stranicu Knji×nice.
  Radionice su osmiÜljene s ciljem da maliÜanima u dobi od 4 do 7 godina pomognemo da bolje razumiju svoje emocije, razviju emocionalnu inteligenciju te nauŔe tehnike samoregulacije - sve kroz igru i zabavne aktivnosti.
  Znamo koliko je va×no da djeca steknu zdrav odnos prema svojim emocijama i nauŔe kako ih ispravno izra×avati. Ova radionica Še im pru×iti upravo tu priliku, poma×uŠi im da izgrade temelje za zdrav emocionalni razvoj koji Še ih pratiti kroz cijeli ×ivot.

Javni natjeŔaj za imenovanje ravnatelja Knji×nice
Saznaj viÜe o natjeŔaju...
 
   

Poziv za sudjelovanje na programu uz Svjetski dan lutkarstva 2024.
Saznaj viÜe o pozivu...
 
  Gradska knji×nica "Juraj Ői×goriŠ" Őibenik i Hrvatsko narodno kazaliÜte u Őibeniku veŠ tradicionalno obilje×avaju Svjetski dan lutkarstva, koji se slavi 21. o×ujka.
  Na temelju dugogodiÜnjih dobrih iskustava pozivamo vas da i ove godine zajedniŔki obilje×imo Svjetski dan lutkarstva.
   

Likovni i literarni natjeŔaj za uŔenike osnovnih Ükola Őibensko-kninske ×upanije na temu MaŔke
Saznaj viÜe o natjeŔaju...
 
  Gradska knji×nica "Juraj Ői×goriŠ" Őibenik i Kulturno-umjetniŔko druÜtvo "Koralj" Zlarin veŠ osmu godinu zaredom raspisuju likovni i literarni natjeŔaj za uŔenike ×upanijskih osnovnih Ükola na temu MaŔke.
   

OBAVIJEST

Obavijest o oprostu zakasnine

16.02.2024. ÔÇô 17.02.2024.

Javni natje´┐Żaj za davanje u zakup dijela poslovnog prostora (za postavljanje samoposlu´┐Żnog aparata za tople napitke)

Javni natje´┐Żaj...
 
Natje´┐Żaj vrijedi od 13.07.2023.
 

Poziv na razgovor
Vi´┐Że...
 
Poziv na razgovor kandidatima ´┐Żije su prijave pravodobne, potpune i ispunjavaju formalne uvjete propisane natje´┐Żajem za prijem u radni odnos na neodre´┐Żeno vrijeme na radno mjesto knji´┐Żni´┐Żara na Dje´┐Żjem odjelu.
 

Obavijest o redovitom godi´┐Żnjem otpisu gra´┐Że
 
  Po´┐Żtovani korisnici, zbog redovitog godi´┐Żnjeg otpisa na Narodnom i Znanstvenom odjelu, koji ´┐Że se najve´┐Żim dijelom provesti sredinom svibnja 2023., fondu tih odjela u otvorenom pristupu na prvome katu Knji´┐Żnice korisnici ne´┐Że mo´┐Żi pristupiti od ponedjeljka, 8. do subote, 20. svibnja. Gra´┐Ża s tih dvaju odjela mo´┐Żi ´┐Że se zadu´┐Żivati i razdu´┐Żivati na glavnome pultu u prizemlju Knji´┐Żnice.
 

Besplatna pravna pomo´┐Ż
Saznaj vi´┐Że ...
 
  Obavje´┐Żtavamo korisnike da ´┐Że u ponedjeljak, 24. travnja 2023. od 11 do 14 sati studenti Pravnog fakulteta Sveu´┐Żili´┐Żta u Splitu u sklopu Pravne klinike Pravnog fakulteta u Gradskoj knji´┐Żnici "Juraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż" ´┐Żibenik gra´┐Żanima pru´┐Żati besplatnu pravnu pomo´┐Ż.

   

MANIFESTACIJA

Svjetski dan knjige - Dan hrvatske knjige

21.04.2023 ´┐Ż 23.04.2023

Po´┐Żtovani korisnici,

  pozivamo vas da nam se pridru´┐Żite u No´┐Żi knjige 2023., koja ´┐Że se odr´┐Żati od 19. do 23. travnja 2023. godine. No´┐Ż knjige manifestacija je kojom se poti´┐Żu ´┐Żitanje i razgovor o statusu i va´┐Żnosti knjige u suvremenom dru´┐Żtvu, a povod za to jesu Svjetski dan knjige i autorskih prava (23. travnja) i Dan hrvatske knjige (22. travnja).
  No´┐Ż knjige organiziraju Zajednica nakladnika i knji´┐Żara Hrvatske gospodarske komore, Nacionalna i sveu´┐Żili´┐Żna knji´┐Żnica u Zagrebu, Knji´┐Żnice grada Zagreba, Udruga za za´┐Żtitu prava nakladnika ´┐Ż ZANA, portal za knjigu i kulturu Moderna vremena, Knji´┐Żni blok ´┐Ż inicijativa za knjigu i Hrvatska udruga ´┐Żkolskih knji´┐Żni´┐Żara.
  Tema ovogodi´┐Żnje No´┐Żi knjige, dvanaeste po redu, jest fenomen umjetne inteligencije uobli´┐Żen u pitanje "Sanjaju li roboti elektri´┐Żne knjige?"

Program No´┐Żi knjige u Gradskoj knji´┐Żnici "Juraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż" ´┐Żibenik Program...

Ku´┐ŻIn, natje´┐Żaj za najbolju neobjavljenu kratku pri´┐Żu 2023.
Saznaj vi´┐Że o natje´┐Żaju...
 
  Gradska knji´┐Żnica "Juraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż" ´┐Żibenik i ove godine raspisuje, nagradni natje´┐Żaj za najbolju neobjavljenu kratku pri´┐Żu.

Rok za slanje pri´┐Ża je do nedjelje, 2. travnja 2023.

   

Likovni i literarni natje´┐Żaj za u´┐Żenike osnovnih ´┐Żkola ´┐Żibensko-kninske ´┐Żupanije na temu Ma´┐Żke
Saznaj vi´┐Że o natje´┐Żaju...
 
  Gradska knji´┐Żnica "Juraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż" ´┐Żibenik i Kulturno-umjetni´┐Żko dru´┐Żtvo "Koralj" Zlarin ve´┐Ż sedmu godinu zaredom raspisuju likovni i literarni natje´┐Żaj za u´┐Żenike ´┐Żupanijskih osnovnih ´┐Żkola na temu Ma´┐Żke.
   

Me´┐Żunarodni znanstveno-stru´┐Żni skup 8. Dani ICARUS Hrvatska
"Enhancing heritage experience ´┐Ż exploring cultural routes"
Program...
 
  U ´┐Żibeniku ´┐Że se od 22. do 23. o´┐Żujka 2023. odr´┐Żati, dijelom u Gradskoj knji´┐Żnici "Juraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż" ´┐Żibenik, a dijelom u Interpretacijskom centru katedrale sv. Jakova "Civitas sacra, Me´┐Żunarodni znanstveno-stru´┐Żni skup 8. Dani ICARUS Hrvatska, na temu "Enhancing heritage experience - exploring cultural routes" ("Pobolj´┐Żanje iskustva ba´┐Żtine - istra´┐Żivanje kulturnih ruta").
  Glavni organizatori skupa jesu E-ROUTES i ICARUS Hrvatska, a suorganizatori Dr´┐Żavni arhiv u ´┐Żibeniku i DARIAH-HR u suradnji s Gradskom knji´┐Żnicom ''Juraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż'' ´┐Żibenik, Interpretacijskim centrom katedrale sv. Jakova "Civitas sacra" i ICARUS-om. Financijsku podr´┐Żku skupu dali su Ministarstvo kulture i medija, Turisti´┐Żka zajednica grada ´┐Żibenika i Turisti´┐Żka zajednica ´┐Żibensko-kninske ´┐Żupanije.
   

Poziv na razgovor

saznaj vi´┐Że...
 
  Poziv na razgovor kandidata s Javnog poziva za prijam u radni odnos na neodre´┐Żeno vrijeme za radno mjesto knji´┐Żni´┐Żarskog tehni´┐Żara na Znanstvenom odjelu.
 

Natje´┐Żaj za prijam u radni odnos na neodre´┐Żeno vrijeme za radno mjesto knji´┐Żni´┐Żarski tehni´┐Żar na Znanstvenom odjelu
Natje´┐Żaj...
 
  Natje´┐Żaj za prijam u radni odnos na neodre´┐Żeno vrijeme za radno mjesto knji´┐Żni´┐Żarski tehni´┐Żar na Znanstvenom odjelu vrijedi od 15. velja´┐Że 2023.
 

Petak, 17. velja´┐Że ´┐Ż dan bez zakasnine, uz Dan Knji´┐Żnice
 

  U petak, 17. velja´┐Że, Knji´┐Żnica, koja toga dana obilje´┐Żava svoju 101. obljetnicu, ne´┐Że napla´┐Żivati zakasninu. Molimo korisnike da iskoriste priliku i vrate gra´┐Żu koju duguju.

 

Poziv na razgovor

saznaj vi´┐Że...
 
  Poziv na razgovor kandidata s Javnog poziva za prijam u radni odnos na neodre´┐Żeno vrijeme za radno mjesto vi´┐Żeg stru´┐Żnog suradnika za promid´┐Żbu, marketing i odnose s javno´┐Ż´┐Żu.
 

Poziv na razgovor

saznaj vi´┐Że...
 
  Poziv na razgovor kandidata s Javnog poziva za prijam u radni odnos na odre´┐Żeno vrijeme do povratka djelatnice za radno mjesto knji´┐Żni´┐Żarskog tehni´┐Żara u Ogranku Zaton.
 

Natje´┐Żaj za prijam u radni odnos na odre´┐Żeno vrijeme do povratka djelatnice
Natje´┐Żaj...
 
  Natje´┐Żaj za prijam u radni odnos na odre´┐Żeno vrijeme do povratka djelatnice za radno mjesto knji´┐Żni´┐Żarskog tehni´┐Żara u Ogranku Zaton vrijedi od 9. sije´┐Żnja 2023.
 

Natje´┐Żaj za prijam u radni odnos na neodre´┐Żeno vrijeme za radno mjesto vi´┐Żeg stru´┐Żnog suradnika za promid´┐Żbu, marketing i odnose s javno´┐Ż´┐Żu
Natje´┐Żaj...
 
  Natje´┐Żaj za prijam u radni odnos na neodre´┐Żeno vrijeme za radno mjesto vi´┐Żeg stru´┐Żnog suradnika za promid´┐Żbu, marketing i odnose s javno´┐Ż´┐Żu vrijedi od 6. sije´┐Żnja 2023.
 

Javni poziv na uvid u parcelacijski elaborat
Javni poziv...

Planirani zahvat u prostoru je ´┐Ż rekonstrukcija dr´┐Żavne ceste D8, izgradnja ´┐Żvorova Njivice I i Njivice II u ´┐Żibeniku.

 

Mjesec hrvatske knjige 2022 - Program

Natje´┐Żaj...
 
 

Dani bez zakasnine
 

  Po´┐Żtovani korisnici, u povodu Mjeseca hrvatske knjige (15. listopada ´┐Ż 15. studenoga), u ponedjeljak, 31. listopada 2022., Knji´┐Żnica ne´┐Że napla´┐Żivati zakasninu!
Molimo korisnike da iskoriste priliku i vrate gra´┐Żu koju duguju.

 

Likovni natje´┐Żaj Strani´┐Żnik Natje´┐Żaj...
 
Uz Mjesec hrvatske knjige 2022., Knji´┐Żnica je za za u´┐Żenike osnovnih ´┐Żkola u ´┐Żibensko-kninskoj ´┐Żupaniji raspisala likovni natje´┐Żaj za najbolji strani´┐Żnik

Natje´┐Żaj za najbolju neobjavljenu haiku pjesmu Natje´┐Żaj...
 
 

Oglas za prijam u radni odnos na odre´┐Żeno vrijeme (do povratka djelatnika) Oglas...
 
 

Radionica Primjena Pravilnika za opis i pristup gra´┐Żi u knji´┐Żnicama, arhivima i muzejima
 
  U ´┐Żetvrtak, 2. lipnja 2022. u 10 sati u Knji´┐Żnici ´┐Że biti odr´┐Żana Radionica "Primjena Pravilnika za opis i pristup gra´┐Żi u knji´┐Żnicama, arhivima i muzejima", na kojoj ´┐Że biti predstavljen novi Pravilnik za opis i pristup gra´┐Żi u knji´┐Żnicama, arhivima i muzejima (KAM) (https://pravilnik.kam.hr/), s naglaskom na glavnim novostima u odnosu na dosada´┐Żnje katalo´┐Żne standarde. Radionica je namijenjena djelatnicima svih vrsta knji´┐Żnica koji obavljaju poslove katalogizacije, a odr´┐Żat ´┐Że je dr. sc. Ana Vukadin, vi´┐Ża knji´┐Żni´┐Żarka, stru´┐Żni suradnik za normizaciju u Nacionalnoj i sveu´┐Żili´┐Żnoj knji´┐Żnici u Zagrebu. Osnovna svrha Pravilnika KAM modernizacija je katalo´┐Żnih pravila i ujedna´┐Żen opis gra´┐Że u svim AKM ustanovama, kako bi se stvorili uvjeti za razmjenu, dijeljenje, povezivanje, integraciju i ponovnu uporabu podataka, te korisnicima olak´┐Żao pristup gra´┐Żi u digitalnom okru´┐Żenju. Da bi se stekao uvid u primjenjivost KAM-a, u lipnju 2022. planiran je po´┐Żetak testiranja u odabranim AKM ustanovama. Pravilnik KAM tako´┐Żer se testira kroz projekt digitalnog objedinjavanja Kultura voli prirodu: ba´┐Żtina hrvatskih rijeka, ´┐Żiji je nositelj Nacionalna i sveu´┐Żili´┐Żna knji´┐Żnica u Zagrebu, a jedan od partnera Gradska knji´┐Żnica "Juraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż" ´┐Żibenik.
 

Besplatne usluge za izbjeglice iz Ukrajine
 
  Prema naputku Grada ´┐Żibenika u vezi s prihvatom osoba izbjeglih iz ratom zahva´┐Żene Ukrajine koje su registrirane na podru´┐Żju grada ´┐Żibenika, usluge Knji´┐Żnice, odnosno pristup njezinim sadr´┐Żajima i programima, besplatne su za izbjeglice iz Ukrajine, s tim da moraju predo´┐Żiti potvrdu o statusu izbjeglice ili drugi odgovaraju´┐Żi dokument koji im je izdalo Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske.
 

Konferencija u sklopu projekta Socijalne usluge 65+
Program...
   
  Od 24. do 27. svibnja 2022. u Knji´┐Żnici ´┐Że biti odr´┐Żana Prva stru´┐Żna konferencija u sklopu projekta "Socijalne usluge 65+" UP.02.2.2.06..0374. Projekt je odobren u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga "´┐Żirenje mre´┐Że socijalnih usluga u zajednici ´┐Ż FAZA 1", 100 % je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa U´┐Żinkoviti ljudski potencijali 2014. ´┐Ż 2020. Nositelj projekta je Centar za socijalnu skrb Virovitica, a partneri na projektu centri za socijalnu skrb ´┐Żibenik, Karlovac, Osijek, Slavonski Brod i Bjelovar, gradovi Virovitica i ´┐Żibenik i op´┐Żine Gradina, Luka´┐Ż, ´┐Żpi´┐Żi´┐Ż Bukovica, Suhopolje i Pitoma´┐Ża.
  Projekt "Socijalne usluge 65+" provodi se u svrhu osna´┐Żivanja uloge lokalnih zajednica iz ´┐Żest ´┐Żupanija u razvoju mre´┐Że socijalnih usluga za starije osobe te unapre´┐Żenja kvalitete socijalnih usluga i procesa deinstitucionalizacije. Ciljevi projekta su pove´┐Żanje socijalne uklju´┐Żenosti trideset starijih osoba unapre´┐Żenjem kvalitete socijalnih usluga, osna´┐Żivanje petnaest udomiteljskih obitelji, ja´┐Żanje kapaciteta trideset stru´┐Żnjaka za razvoj novih usluga i povezivanje s lokalnim zajednicama te senzibiliziranje ´┐Żire javnosti za potrebe starijih i ulogu udomiteljstva.
     

Program obilje´┐Żavanja stote obljetnice ro´┐Żenja Vesne Parun

Saznaj vi´┐Że o natje´┐Żaju...
   

  U suradnji s Ogrankom Matice hrvatske u ´┐Żibeniku, Kulturno-umjetni´┐Żkim dru´┐Żtvom "Koralj" Zlarin, Turisti´┐Żkom zajednicom Zlarin i Kulturnom udrugom Fotopoetika, Gradska knji´┐Żnica "Juraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż" ´┐Żibenik priredila je niz programa kojima ´┐Że, pod pokroviteljstvom Grada ´┐Żibenika, obilje´┐Żiti sto godina od ro´┐Żenja velike hrvatske pjesnikinje Vesne Parun.
     

Besplatna pravna pomo´┐Ż

saznaj vi´┐Że...
   
  Obavje´┐Żtavamo korisnike da ´┐Że u ponedjeljak, 16. svibnja 2022. od 11 do 15 sati studenti Pravnog fakulteta Sveu´┐Żili´┐Żta u Splitu u sklopu Pravne klinike Pravnog fakulteta u Gradskoj knji´┐Żnici ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż ´┐Żibenik gra´┐Żanima pru´┐Żati besplatnu pravnu pomo´┐Ż.
 

Oglas za prijam pripravnika

saznaj vi´┐Że...
   
  Raspisuje se oglas za prijam pripravnika na radno mjesto diplomiranog knji´┐Żni´┐Żara u Slu´┐Żbi nabave i obrade radi stjecanja prvog radnog iskustva ´┐Ż obavljanja pripravni´┐Żkog sta´┐Ża u trajanju od jedne godine.
 

No´┐Ż knjige 2022.
 

Po´┐Żtovani korisnici,

pozivamo vas da nam se pridru´┐Żite u No´┐Żi knjige 2022.

  No´┐Ż knjige manifestacija je kojom se poti´┐Żu ´┐Żitanje i razgovor o statusu i va´┐Żnosti knjige u suvremenom dru´┐Żtvu. Povod za to su Svjetski dan knjige i autorskih prava (23. travnja) i Dan hrvatske knjige (22. travnja).

  No´┐Ż knjige organiziraju Zajednica nakladnika i knji´┐Żara Hrvatske gospodarske komore, Nacionalna i sveu´┐Żili´┐Żna knji´┐Żnica u Zagrebu, Knji´┐Żnice grada Zagreba, Udruga za za´┐Żtitu prava nakladnika ´┐Ż ZANA, portal za knjigu i kulturu Moderna vremena, Knji´┐Żni blok ´┐Ż inicijativa za knjigu i Hrvatska udruga ´┐Żkolskih knji´┐Żni´┐Żara.

 
 
Program no´┐Żi knjige u Gradskoj knji´┐Żnici "Juraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż" ´┐Żibenik
Pogledaj program...
 
  Tema ovogodi´┐Żnje No´┐Żi knjige, jedanaeste po redu, koja ´┐Że se odr´┐Żati 22., 23., 24. i 25. travnja, jest knjiga kao prostor slobode..
   
 

Likovni i literarni natje´┐Żaj za u´┐Żenike osnovnih ´┐Żkola ´┐Żibensko-kninske ´┐Żupanije na temu Ma´┐Żke
Saznaj vi´┐Że o natje´┐Żaju...
 
  Gradska knji´┐Żnica "Juraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż" ´┐Żibenik i Kulturno-umjetni´┐Żko dru´┐Żtvo "Koralj" Zlarin ve´┐Ż ´┐Żestu godinu zaredom, a ove i uz stotu obljetnicu njezina ro´┐Żenja, raspisuju likovni i literarni natje´┐Żaj za u´┐Żenike ´┐Żupanijskih osnovnih ´┐Żkola na temu Ma´┐Żke.
   

Ku´┐ŻIn, natje´┐Żaj za najbolju kratku pri´┐Żu na temu ´┐Żibenika 2022
Saznaj vi´┐Że o natje´┐Żaju...
   

  Gradska knji´┐Żnica "Juraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż" ´┐Żibenik i ove godine raspisuje, nagradni natje´┐Żaj za najbolju neobjavljenu kratku pri´┐Żu na temu Kre´┐Żimirova grada.

Rok za slanje pri´┐Ża produ´┐Żen je do
utorka, 12. travnja.

     

Obilje´┐Żavanje Dana Knji´┐Żnice
 

  Na Dan Knji´┐Żnice, koja ove godine obilje´┐Żava stotu obljetnicu ´┐Ż ne´┐Że se napla´┐Żivati zakasnina. Knji´┐Żnica ´┐Że svoju stotu obljetnicu nastaviti obilje´┐Żavati prigodnim programima tijekom godine.

 

Od 16. studenoga 2021. u Knji´┐Żnicu se mo´┐Że u´┐Żi samo s COVID potvrdom
  Prema Odluci o uvo´┐Żenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja du´┐Żnosnika, dr´┐Żavnih slu´┐Żbenika i namje´┐Żtenika, slu´┐Żbenika i namje´┐Żtenika u javnim slu´┐Żbama, slu´┐Żbenika i namje´┐Żtenika u lokalnoj i podru´┐Żnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgova´┐Żkih dru´┐Żtava i ustanova Sto´┐Żera civilne za´┐Żtite Republike Hrvatske od 12. studenoga 2021., od utorka, 16. studenoga 2021. ulazak u prostor Gradske knji´┐Żnice ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż ´┐Żibenik bit ´┐Że dopu´┐Żten samo uz predo´┐Żenje EU digitalne COVID potvrdu ili drugi odgovaraju´┐Żi dokaz o cijepljenju ili preboljenju bolesti odnosno testiranju na virus SARS-CoV-2 i uz predo´┐Żenje osobnog identifikacijskog dokumenta. Odluka se ne odnosi na osobe mla´┐Że od ´┐Żesnaest godina.
  Korisnici se u prostoru Knji´┐Żnice moraju pridr´┐Żavati osnovnih epidemiolo´┐Żkih mjera (mjerenje temperature na ulazu u Knji´┐Żnicu, pravilnog no´┐Żenja za´┐Żtitne maske, dr´┐Żanja me´┐Żusobnog razmaka i dezinfekcije ruku).

  Oni koji nemaju navedenu potvrdu mogu ostaviti gra´┐Żu (knjige, DVD-e ili CD-e) na stolu na ulazu u Knji´┐Żnicu, a mogu i pri´┐Żekati, na ulazu u zgradu, da im djelatnici donesu gra´┐Żu koju ´┐Żele posuditi.
  Gra´┐Żu mogu naru´┐Żiti i elektroni´┐Żkim putom ili telefonski, i ta ´┐Że ih gra´┐Ża ´┐Żekati kad do´┐Żu u Knji´┐Żnicu.

 

Stru´┐Żni skup "Bojimo, pi´┐Żemo i crtamo"

 
Program...
 

  Dana 26. studenoga 2021. u Knji´┐Żnici ´┐Że biti odr´┐Żan online Stru´┐Żni skup "Bojimo, pi´┐Żemo i crtamo". Skup organiziraju Gradska knji´┐Żnica "Juraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż" ´┐Żibenik, Goethe-Institut Kroatien i Knji´┐Żni´┐Żarsko dru´┐Żtvo ´┐Żibenik a posve´┐Żen je ulozi knji´┐Żnica u razvoju ´┐Żitateljskih navika kod djece svih dobnih skupina.

 

Likovni natje´┐Żaj Upoznaj svoja prava Natje´┐Żaj...
 
  Dru´┐Żtvo Na´┐Ża djeca ´┐Żibenik i Gradska knji´┐Żnica "Juraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż" ´┐Żibenik organiziraju strip-natje´┐Żaj za pred´┐Żkolce i u´┐Żenike osnovnih ´┐Żkola na temu Upoznaj svoja prava povodom 32. obljetnice Konvencije o dje´┐Żjim pravima.

UPITNIK

Po´┐Żtovane/i,

Hrvatski zavod za knji´┐Żni´┐Żarstvo pri Nacionalnoj i sveu´┐Żili´┐Żnoj knji´┐Żnici u Zagrebu i Hrvatsko knji´┐Żni´┐Żarsko dru´┐Żtvo provode istra´┐Żivanje o potrebama korisnika i knji´┐Żni´┐Żara za e-izvorima u narodnim i ´┐Żkolskim knji´┐Żnicama.

Mre´┐Żni anketni upitnik namijenjen je korisnicima narodnih knji´┐Żnica bez obzira koriste li u svome radu e-izvore ili ne.
Na neka pitanja odgovara se upisivanjem odgovora, a na druga ozna´┐Żivanjem Va´┐Żeg odabranog odgovora.

Upitnik o potrebama korisnika narodnih knji´┐Żnica za e-izvorima

Zahvaljujemo Vam na sudjelovanju!

 

Poziv na razgovor

saznaj vi´┐Że...
   
  Poziv na razgovor kandidata s Javnog poziva za prijam u radni odnos na odre´┐Żeno vrijeme za radno mjesto: dipl. knji´┐Żni´┐Żar na Narodnom odjelu.
 

Likovni natje´┐Żaj na temu strani´┐Żnika

Natje´┐Żaj...
 
  Gradska knji´┐Żnica "Juraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż" ´┐Żibenik raspisuje likovni natje´┐Żaj za u´┐Żenike osnovnih ´┐Żkola na temu STRANI´┐ŻNIK uz Mjesec hrvatske knjige 2021.
 
Logotip mjeseca Hrvatske knjige 2021
 

Oglas za prijam u radni odnos na odre´┐Żeno vrijeme Oglas...
 
 

Dani bez zakasnine
 

  Po´┐Żtovani korisnici, u povodu Mjeseca hrvatske knjige (15. listopada ´┐Ż 15. studenoga), u petak i subotu, 15. i 16. listopada 2021., Knji´┐Żnica ne´┐Że napla´┐Żivati zakasninu!
Molimo korisnike da iskoriste priliku i vrate gra´┐Żu koju duguju.

 

Natje´┐Żaj za najbolju neobjavljenu haiku pjesmu Natje´┐Żaj...
 
 

Progla´┐Żenje najboljih u likovnom natje´┐Żaju ´┐ŻNapi´┐Żi sliku, nacrtaj stih!´┐Ż
 
  Knji´┐Żnica je u povodu Dana hrvatske knjige, 22. travnja, i No´┐Żi knjige, 23. travnja, raspisala likovni natje´┐Żaj na temu ´┐ŻNapi´┐Żi sliku, nacrtaj stih!´┐Ż. Kroz likovni zadatak ilustriranja kra´┐Żeg proznog ili poetskog djela, ili tek njegova odlomka, djeca su se trebala upoznati sa zna´┐Żajnim djelima iz lokalne knji´┐Żevne ba´┐Żtine i usvojiti elemente grafi´┐Żkog dizajna, prije svega odnos slike i teksta u likovnoj kompoziciji. Zadatak je bio prilago´┐Żen dobi i mogu´┐Żnostima djece, a nastavni sadr´┐Żaji i suvremeni pristup pou´┐Żavanju omogu´┐Żuju razvoj kreativnih potencijala u´┐Żenika i bolje razumijevanje drugih odgojno-obrazovnih podru´┐Żja kurikuluma. U provedbu natje´┐Żaja, kojemu je cilj razvijanje odgovornog odnosa prema suvremenoj kulturnoj okolini i umjetni´┐Żkoj ba´┐Żtini, bile su uklju´┐Żene i pojedine odgojno-obrazovne ustanove.
  Na natje´┐Żaju je sudjelovalo osam osnovnih ´┐Żkola, ´┐Żto je, s obzirom na okolnosti u kojima se nastava odr´┐Żava, uspjeh jer, ne zaboravimo, radi se o prakti´┐Żnom predmetu u kojem nije lako objasniti niti likovnu tehniku niti prenijeti likovni jezik ´┐Żna daljinu´┐Ż.
  Prosudbeno povjerenstvo odabralo je najbolje radove. Prvo mjesto osvojio je Neo Tur´┐Żinov, u´┐Żenik osmog razreda u O´┐Ż Murterski ´┐Żkoji, Murter, pod mentorstvom Ivane Skroza, za rad nadahnut zbirkom pjesama Trudni dan Ive ´┐Żiki´┐Ża Balare, drugo mjesto Dora Terzi´┐Ż, u´┐Żenica 1.a razreda u O´┐Ż Jurja ´┐Żi´┐Żgori´┐Ża, ´┐Żibenik, pod mentorstvom Helene ´┐Żari´┐Ż, za rad nadahnut pjesmom ´┐ŻMore´┐Ż Mladena Bja´┐Żi´┐Ża, a tre´┐Że Ema Vrbani´┐Ż, u´┐Żenica 1.c razreda u O´┐Ż Antun Nem´┐Żi´┐Ż Gostovinski, Koprivnica, pod mentorstvom ´┐Żur´┐Żice Po´┐Żta, za rad nadahnut pjesmom ´┐ŻPouka pauku´┐Ż Zvonimira Baloga.
 
 

No´┐Ż knjige 2021.
 
 
 Po´┐Żtovani korisnici,

ovogodi´┐Żnje obilje´┐Żavanje manifestacije No´┐Ż knjige odr´┐Żat ´┐Że se u virtualnom
obliku na na´┐Żoj Facebook stranici u petak, 23. travnja.

 
 


NO´┐Ż KNJIGE 2021. — PROGRAM


 

 9:00 Online ´┐Ż Otvorenje manifestacije No´┐Ż knjige 2021.
Progla´┐Żenje naj´┐Żitatelja Gradske knji´┐Żnice ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż ´┐Żibenik za 2020. godinu

 9:15 Online ´┐Ż Preporuke iz ku´┐Żne ljekarne: ljekovite knjige po izboru korisnika
Lista knjiga koje imaju ljekovitu mo´┐Ż

 9:30 Online ´┐Ż Lijepo je biti zdrav pri´┐Żaonica i radionica
Sudjeluju djeca Dje´┐Żjeg vrti´┐Ża Smilje, podru´┐Żnog odjela Veslo, odgojiteljice
´┐Żeljka Ajdukovi´┐Ż i Vesna Alvi´┐Ż, pedagoginja Loreta Prgin i
knji´┐Żni´┐Żarke Marina ´┐Żimi´┐Ż i Jelena Vr´┐Żi´┐Ż

 11:00 Virtualna izlo´┐Żba radova s likovnog natje´┐Żaja za u´┐Żenike osnovnih
 ´┐Żkola Napi´┐Żi sliku, nacrtaj stih! i progla´┐Żenje najboljih

Tri najbolja rada proglasit ´┐Że Zdenka Bilu´┐Żi´┐Ż

 11:30 Virtualna izlo´┐Żba taktilnih slikovnica iz fonda Knji´┐Żnice
Slikovnice su nastale u suradnji s Dje´┐Żjim vrti´┐Żem Smilje i
Osnovnom ´┐Żkolom Jurja ´┐Żi´┐Żgori´┐Ża

 17:00 Online ´┐Ż Utezi i krila homoseksualnosti
Prezentacija i igrokaz Filozofske grupe Gimnazije Antuna Vran´┐Żi´┐Ża na temu
doprinosa homoseksualnih osoba kulturi, mentor: dr. sc. Nives Triva

 17:30 Online ´┐Ż "Pri´┐Ża u slikama", radionica o zdravoj prehrani i higijeni
Voditeljice: knji´┐Żni´┐Żarke Marina ´┐Żimi´┐Ż i Jelena Vr´┐Żi´┐Ż

 18:00 ´┐Żitanje ´┐Ż ljekovito iskustvo
Dru´┐Żenje ´┐Żlanova udruge ´┐ŻAurora´┐Ż s dr. sc. Dijanom Mik´┐Żi´┐Ż Labura, profesoricom
hrvatskog jezika i knji´┐Żevnosti, knji´┐Żni´┐Żarima

 19:00 Knjiga kao lijek za du´┐Żu: sastanak ´┐Żitateljskih klubova Knji´┐Żnice Jakobine i
S knjigom u sridu

Gost predava´┐Ż: Dino Sekso, student psihologije i psihoterapeut u edukaciji,
sudjeluju i knji´┐Żni´┐Żari Ana ´┐Żimi´┐Ż i Domagoj Zafranovi´┐Ż

 20:00 U dru´┐Żtvu s Majom Klari´┐Ż
Razgovor s pjesnikinjom, putopiscem i prevoditeljicom vodi novinarka
´┐Żivana Podrug

 21:00 Online ´┐Ż Ku´┐ŻIn, natje´┐Żaj za najbolju kratku pri´┐Żu na temu ´┐Żibenika
Progla´┐Żenje pobjednika 6. po redu nagradnog natje´┐Żaja Ku´┐ŻIn

 U No´┐Żi knjige u Knji´┐Żnici ´┐Że se mo´┐Żi nabaviti njezina izdanja po prigodnim cijenama.

 

Ku´┐ŻIn, natje´┐Żaj za najbolju kratku pri´┐Żu na temu ´┐Żibenika 2021
Rok za slanje pri´┐Ża produ´┐Żen je do 11. travnja 2021

saznaj vi´┐Że...
   

  Gradska knji´┐Żnica "Juraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż" ´┐Żibenik i ove godine raspisuje, nagradni natje´┐Żaj za najbolju neobjavljenu kratku pri´┐Żu na temu Kre´┐Żimirova grada.
     

Likovni natje´┐Żaj "Napi´┐Żi sliku, nacrtaj stih"

Natje´┐Żaj...
 

Likovni i literarni natje´┐Żaj za osnovce na temu Ma´┐Żke

Natje´┐Żaj...
 
  Kulturno-umjetni´┐Żko dru´┐Żtvo "Koralj" Zlarin i Gradska knji´┐Żnica ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż ´┐Żibenik raspisuju likovni i literarni natje´┐Żaj za u´┐Żenike osnovnih ´┐Żkola ´┐Żibensko-kninske ´┐Żupanije na temu Ma´┐Żke.
 
 
 

Srijeda, 17. velja´┐Że ´┐Ż dan bez zakasnine, uz Dan Knji´┐Żnice
 

  U srijedu, 17. velja´┐Że, Knji´┐Żnica, koja toga dana obilje´┐Żava svoju 99. obljetnicu ´┐Ż sve´┐Żano je otvorena 1922. godine, ne´┐Że napla´┐Żivati zakasninu. Molimo korisnike da iskoriste priliku i vrate gra´┐Żu koju duguju.

 

Mjesec hrvatske knjige 2020 - Program

Natje´┐Żaj...
 
 

Radionice ´┐ŻEarth Speakr ´┐Ż Upcycle yourself´┐Ż
 
 
  U sklopu projekta ´┐ŻEarth Speakr´┐Ż, pokrenutog u povodu njema´┐Żkog predsjedanja Vije´┐Żem Europske unije s ciljem promi´┐Żljanja budu´┐Żnosti Zemlje, Goethe-Institut Kroatien organizira dvije online radionice pod nazivom ´┐ŻEarth Speakr ´┐Ż Upcycle yourself´┐Ż, na kojima ´┐Że djeca pod vodstvom Mateje Medi´┐Ż iz udruge ZMAG (Zelene mre´┐Że aktivisti´┐Żkih grupa) izra´┐Żivati predmete recikliranjem tekstila i plastike. Na po´┐Żetku radionice poslu´┐Żat ´┐Że predavanje o sada´┐Żnjem stanju Zemlje, s fokusom na klimatskim promjenama, a pretkraj radionice s pomo´┐Żu aplikacije Earth Speakr poslat ´┐Że poruku o budu´┐Żnosti Zemlje svojim vr´┐Żnjacima. (Earth Speakr interaktivno je umjetni´┐Żko djelo, aplikacija danskog umjetnika Olafura Elliassona s pomo´┐Żu koje djeca i mladi mogu zabilje´┐Żiti svoje ideje o dobrobiti na´┐Żeg planeta i podijeliti ih s ´┐Żitavim svijetom.)
  Prva radionica bit ´┐Że odr´┐Żana u subotu, 7. studenoga 2020. od 9:30 do 13:00 a namijenjena je djeci od osam do dvanaest godina, koja ´┐Że na njoj izra´┐Żivati uporabne stvari od plasti´┐Żnih vre´┐Żica.
  Druga radionica odr´┐Żat ´┐Że se u subotu, 14. studenoga 2020. od 9:30 do 13:00 a namijenjena je djeci od ´┐Żetrnaest do sedamnaest godina, koja ´┐Że na njoj izra´┐Żivati uporabne stvari od starih majica.
  Radionice ´┐Że se odr´┐Żati online na platformi Zoom. Zainteresirani se mogu prijaviti na Dje´┐Żjem odjelu Knji´┐Żnice ili na telefon 022/201-280. U radionici ´┐Że mo´┐Żi sudjelovati ili u´┐Żivo iz Knji´┐Żnice (preko zaslona) ili od ku´┐Że (preko linka za spajanje na Zoom).
 

Likovni natje´┐Żaj na temu strani´┐Żnika

Natje´┐Żaj...
 
 

Po´┐Żtovani korisnici,

  od utorka, 23. lipnja 2020. na´┐Ża knji´┐Żnica ´┐Że za korisnike biti otvorena prema redovitom radnom vremenu: radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.

  Svi odjeli su otvoreni, uklju´┐Żuju´┐Żi obje ´┐Żitaonice, ra´┐Żunalnu radionicu i igraonicu.

  Knji´┐Żnica u radu primjenjuje preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ´┐Żto zna´┐Żi da za korisnike i dalje vrijede mjere za´┐Żtite od koronavirusa: kori´┐Żtenje dezinfekcijskog sredstva na ulazu u Knji´┐Żnicu i dr´┐Żanje me´┐Żusobnog razmaka.

  Obavijesti o radu Knji´┐Żnice mogu se dobiti i na njezinoj Facebook stranici.


Stru´┐Żni skup s me´┐Żunarodnim sudjelovanjem "Uloga knji´┐Żnica u promicanju zdravoga na´┐Żina ´┐Żivota"

Saznaj vi´┐Że...
 
 

Stru´┐Żni skup s me´┐Żunarodnim sudjelovanjem "Uloga knji´┐Żnica u promicanju zdravoga na´┐Żina ´┐Żivota" – PROGRAM

Saznaj vi´┐Że...
 
 

Stru´┐Żni skup s me´┐Żunarodnim sudjelovanjem "Uloga knji´┐Żnica u promicanju zdravoga na´┐Żina ´┐Żivota" – PROGRAM

Saznaj vi´┐Że...
 
 

Natje´┐Żaj za najbolju kratku pri´┐Żu i pjesmu ''Ba´┐Ż sam biser!"

 
  Gradska knji´┐Żnica i ´┐Żitaonica ´┐ŻViktor Car Emin´┐Ż Opatija u suradnji s Gradskom knji´┐Żnicom ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż ´┐Żibenik i Gradskom knji´┐Żnicom Samobor raspisala je, pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, nagradni natje´┐Żaj za najbolju kratku pri´┐Żu i pjesmu na temu ´┐Żkoljke pod naslovom ´┐ŻBa´┐Ż sam biser!´┐Ż.
  Natje´┐Żaj, na koji se mogu javiti mladi od ´┐Żetrnaest do osamnaest godina, traje od od 9. rujna do 10. listopada 2020.
  Obavijest o natje´┐Żaju, s propozicijama, nalazi se na mre´┐Żnim stranicama opatijske knji´┐Żnice ( http://www.gk-opatija.hr ).

 

Natje´┐Żaj za najbolju neobjavljenu haiku pjesmu Natje´┐Żaj...
 
 

C-CHANGE FESTIVAL: POP-UP BOOK STORE
 
  U subotu, 10. listopada 2020. od 10:30 do 12:30 u Perivoju Roberta Visianija i u Knji´┐Żnici odr´┐Żat ´┐Że se, kao dio programa C-Change festivala, ´┐ŻPop-up book store´┐Ż. U perivoju ´┐Że se odr´┐Żati sajam knjiga na kojem ´┐Że se razmjenjivati, prodavati i besplatno dijeliti knjige. Posjetitelji sajma mo´┐Żi ´┐Że razgledati i dvije izlo´┐Żbe: izlo´┐Żbu fotografija s motivima pokretne knji´┐Żnice (bookmobile) i malih knji´┐Żnica na otvorenom (little free library), koje mo´┐Żemo prona´┐Żi diljem ´┐Żupanije, i izlo´┐Żbu dje´┐Żjih likovnih radova izra´┐Żenih od ka´┐Żiranog papira i otpisanih knjiga (reuse), koju je priredio Odjel za vizualnu kulturu Knji´┐Żnice. Za trajanja sajma mo´┐Żi ´┐Że se pogledati i projekcija uradaka DIY projekata o tome kako su nastajali bookmobile i mala knji´┐Żnica na otvorenome i o tomu koji su kori´┐Żteni materijali ponovno upotrijebljeni.
  Program pop-up sajma ostvaruje tri osnovna na´┐Żela odr´┐Żiva gospodarenja otpadom, odnosno 3R ´┐Ż recycle, reduce, reuse, ´┐Żime se ostvaruje cilj C-Change projekta: podizanje razine svijesti o one´┐Żi´┐Ż´┐Żenju i klimatskim promjenama kroz djelovanje u kulturi.
  Festival organiziraju Grad ´┐Żibenik, Kulturna udruga Fotopoetika i Gradska knji´┐Żnica ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż ´┐Żibenik.
 

C-Change_likovni natje´┐Żaj za ´┐Żibenske osnovce na temu klimatskih promjena

Natje´┐Żaj...
 
 

Predstavljanje knjige Tu gdje Istok susre´┐Że Zapad na Knjizi Mediterana
 
  U srijedu, 24. rujna u 19:00 u Zavodu HAZU (u Pala´┐Żi Milesi) u Splitu bit ´┐Że predstavljena, u sklopu trideset druge Knjige Mediterana, knjiga Tu gdje Istok susre´┐Że Zapad : engleski putopisci 19. stolje´┐Ża o ´┐Żibeniku i okolici, koju su Gradska knji´┐Żnica ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż ´┐Żibenik i Ogranak Matice hrvatske u Skradinu objavili u prosincu 2019.

Knjigu ´┐Że predstaviti dr. sc. Marinko ´┐Żi´┐Żak, prire´┐Żiva´┐Ż, te Vilijam Laki´┐Ż, uime nakladnika, i Karmen Krn´┐Żevi´┐Ż.

 

Predstavljanje knjige ´┐Żibenske i druge kroatisti´┐Żke teme
 
  U ponedjeljak, 28. rujna 2020. u 13 sati, uo´┐Żi blagdana sv. Mihovila, Dana grada ´┐Żibenika, u Knji´┐Żnici ´┐Że biti predstavljena knjiga Josipa Lisca ´┐Żibenske i druge kroatisti´┐Żke teme, koju je knji´┐Żnica objavila zajedno s Ogrankom Matice hrvatske u Zadru u ediciji Faust u kolovozu ove godine. Osim dvadeset sedam tekstova koje je autor, na´┐Ż ugledni jezikoslovac, objavio u stru´┐Żnoj i znanstvenoj periodici i znanstvenim zbornicima, knjiga sadr´┐Żi i opse´┐Żnu bibliografiju, kazalo osobnih imena i bilje´┐Żku o autoru.
Nakon pozdravnih rije´┐Żi Vilijama Laki´┐Ża, ravnatelja Knji´┐Żnice, i dr. sc. Radomira Juri´┐Ża, predsjednika Ogranka Matice hrvatske u Zadru, knjigu ´┐Że predstaviti izv. prof. dr. sc. Gordana ´┐Żupkovi´┐Ż i doc. dr. sc. Ivica Vigato, s Odsjeka za kroatistiku Sveu´┐Żili´┐Żta u Zadru, i autor, prof. dr. sc. Josip Lisac.
 

Natje´┐Żaj za najbolju narodnu poslovicu povodom ro´┐Żendana
Jurja ´┐Żi´┐Żgori´┐Ża

Natje´┐Żaj...
 
 

IFLA-ina nagrada za projekt Zelena knji´┐Żnica
 
  Gradska knji´┐Żnica ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż ´┐Żibenik dijeli, s ´┐Żetirima knji´┐Żnicama, drugo mjesto na natjecanju za IFLA-inu nagradu Zelena knji´┐Żnica za 2020. godinu. Nagradu je IFLA (International Federation of Library Associations = Me´┐Żunarodni savez knji´┐Żni´┐Żarskih dru´┐Żtava) ustanovila 2016. a dodjeljuje je njezina posebna interesna grupa ENSULIB (Environment, Sustainability and Libraries = Okoli´┐Ż, odr´┐Żivost i knji´┐Żnice).

  Prvo mjesto osvojila je Sveu´┐Żili´┐Żna knji´┐Żnica u Rangsitu (Rangsit University Library), Tajland. U skupini sa ´┐Żibenskom knji´┐Żnicom jo´┐Ż su Narodna knji´┐Żnica Hangzou (Hangzhou Public Library), Kina, Ez´┐Żsthegy knji´┐Żnica (Ez´┐Żsthegy Library) iz Budimpe´┐Żte, Mad´┐Żarska, U´┐Żili´┐Żte Lambaye (Lambaye Learning Center), Senegal, i Nacionalni centar za informacije o okoli´┐Żu (National Environmental Information Centre) iz Battaramulle, ´┐Żri Lanka.

  U obrazlo´┐Żenju odluke IFLA-e da dodijeli nagradu ´┐Żibenskoj knji´┐Żnici za projekt Zelena knji´┐Żnica stoji: ´┐ŻRije´┐Ż je o narodnoj knji´┐Żnici ´┐Żiji anga´┐Żman u zajednici ide dalje od energetske u´┐Żinkovitosti i izgradnje zbirki, prema programima koji promi´┐Żu mentalno i tjelesno zdravlje. Edukativni programi fokusirani na zdrav na´┐Żin ´┐Żivota uklju´┐Żuju likovne radionice na temu okoli´┐Ża i odr´┐Żiva razvoja, natje´┐Żaje na ekolo´┐Żke teme i filmske projekcije´┐Ż.
 
 
  Projekt je za IFLA-inu nagradu pripremilo troje djelatnika Knji´┐Żnice: Melinda Grubi´┐Żi´┐Ż Reiter, voditeljica mati´┐Żne slu´┐Żbe, koja, uz Zelenu knji´┐Żnicu, vodi i projekt ´┐Żivjeti zdravo, Zdenka Bilu´┐Żi´┐Ż, voditeljica Odjela za vizualnu kulturu, i Robert Juri´┐Ż, IT tehni´┐Żar, koji je dizajnirao PowerPoint prezentaciju.
 

No´┐Ż knjige 2020.
 
 
 Po´┐Żtovani korisnici,

ovogodi´┐Żnje obilje´┐Żavanje manifestacije No´┐Ż knjige odr´┐Żat ´┐Że se u virtualnom
obliku na na´┐Żoj Facebook stranici u ´┐Żetvrtak, 23. travnja.

 
 


NO´┐Ż KNJIGE 2020. — PROGRAM


 
 10:00 Likovni natje´┐Żaj za djecu do osam godina ´┐ŻMoja najdra´┐Ża pri´┐Ża,
 moj najdra´┐Żi lik´┐Ż

 Progla´┐Żenje pobjednika

 10:30 Likovni natje´┐Żaj za u´┐Żenike od 5. do 8. razreda ´┐ŻKnjiga koja me promijenila´┐Ż Progla´┐Żenje pobjednika

 11:30 Likovna radionica ´┐ŻUzmi stari papira list, tu´┐Ż, boje i kist!´┐Ż
 Virtualnu radionicu rekomponiranja plohe odr´┐Żat ´┐Że Zdenka Bilu´┐Żi´┐Ż.

 18:00 Virtualno otvorenje virtualne No´┐Żi knjige

 18:10 Progla´┐Żenje naj´┐Żitatelja Gradske knji´┐Żnice ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż ´┐Żibenik u
 2019. godini


 19:00 Pri´┐Ża za laku no´┐Ż: ´┐ŻLopta´┐Ż
 Pri´┐Żu o uzbudljivom putovanju ma´┐Żka ´┐Żu´┐Że i prijateljstvu s dje´┐Żakom Antom djeci ´┐Że
 za laku no´┐Ż i miran san ispri´┐Żati autorica teksta i ilustracija Zdenka Bilu´┐Żi´┐Ż.

 19:30 Virtualna izlo´┐Żba ´┐ŻKnjige koje su mijenjale svijet´┐Ż
 Izlo´┐Żba knjiga iz fonda Knji´┐Żnice koje su utjecale na promjene u dru´┐Żtvu i svijet oko nas

 19:45 Virtualna izlo´┐Żba ´┐ŻUli´┐Żna poetika Branimira ´┐Żtuli´┐Ża´┐Ż
 Izlo´┐Żba radova ´┐Żlanova Filozofske grupe Gimnazije Antuna Vran´┐Żi´┐Ża ´┐Żibenik
 (mentor: dr. sc. Nives Triva)

 20:00 ´┐Ż 21:00 live
 Dru´┐Żenje s novinarom Markom Podrugom (razgovor vodi novinar Nikola Urukalo)

 21:00 Ku´┐ŻIn, natje´┐Żaj za najbolju kratku pri´┐Żu na temu ´┐Żibenika
 Progla´┐Żenje pobjednika nagradnog natje´┐Żaja za najbolju neobjavljenu kratku pri´┐Żu
 na temu Kre´┐Żimirova grada

 22:00 ´┐Ż 23:00 Live stream Mr. D
 Virtualno dru´┐Żenje uz biranu elektroni´┐Żku glazbu
 

Likovni natje´┐Żaji Dje´┐Żjeg odjela u virtualnoj No´┐Żi knjige
saznaj vi´┐Że...
   
   

Dani izuzeti od naplate zakasnine
 
  Po´┐Żtovani korisnici,

  zbog pandemije koronavirusa, dani od 16. o´┐Żujka do 19. travnja 2020. godine izuzeti su od naplate zakasnine. To ne zna´┐Żi da se opra´┐Żta postoje´┐Ża zakasnina: svi korisnici koji su do 16. o´┐Żujka prekora´┐Żili rok posudbe gra´┐Że moraju je platiti. Izuze´┐Że od naplate zakasnine zna´┐Żi da od 17. o´┐Żujka ona ne´┐Że rasti, npr. ako 16. o´┐Żujka bude iznosila 6,00 kn, tolika ´┐Że ostati sve do 19. travnja.

  Dok situacija s koronavirusom traje, korisnike ´┐Żemo o mjerama koje poduzimamo pravovremeno obavje´┐Ż´┐Żivati.
 

Natje´┐Żaj za imenovanje ravnatelja Knji´┐Żnice

Program...
 
 

Ku´┐ŻIn, nagradni natje´┐Żaj za najbolju neobjavljenu kratku pri´┐Żu na temu ´┐Żibenika
saznaj vi´┐Że...
   
  Gradska knji´┐Żnica ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż ´┐Żibenik je i ove godine u sklopu obilje´┐Żavanja manifestacije No´┐Ż knjige raspisala, peti po redu, nagradni natje´┐Żaj za najbolju neobjavljenu kratku pri´┐Żu na temu Kre´┐Żimirova grada Ku´┐ŻIn.

  Zbog pandemije koronavirusa rad Knji´┐Żnice je obustavljen na trideset dana, ali nastavljamo s pripremama za virtualnu No´┐Ż knjige i s nagradnim natje´┐Żajem. Rok za slanje pri´┐Ża produ´┐Żen je do 12. travnja, a svoje radove od sada mo´┐Żete slati isklju´┐Żivo elektroni´┐Żkom po´┐Żtom na adresu Knji´┐Żnice knjiznicasibenik@gmail.com.
   

Ispravak i dopuna natje´┐Żaja za imenovanje ravnatelja
Gradske knji´┐Żnice "Juraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż" ´┐Żibenik

saznaj vi´┐Że...
   

Natje´┐Żaj za ravnatelja Gradske knji´┐Żnice "Juraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż" ´┐Żibenik

saznaj vi´┐Że...
   

Ponedjeljak ´┐Ż dan bez zakasnine, uz Dan Knji´┐Żnice
 

  U ponedjeljak, 17. velja´┐Że, Knji´┐Żnica, koja obilje´┐Żava svoju 98. obljetnicu, ne´┐Że napla´┐Żivati zakasninu. Stoga molimo korisnike da iskoriste priliku i vrate gra´┐Żu koju duguju.

 

Poziv na intervju

saznaj vi´┐Że...
   
  Poziv na intervju kandidata s Javnog poziva za prijam u radni odnos na neodre´┐Żeno radno vrijeme za radno mjesto: dipl. knji´┐Żni´┐Żar na Narodnom odjelu.
 

Natje´┐Żaj za prijam u radni odnos na neodre´┐Żeno radno vrijeme

saznaj vi´┐Że...
   
  Gradska knji´┐Żnica ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż ´┐Żibenik raspisuje natje´┐Żaj za prijam u radni odnos na neodre´┐Żeno radno vrijeme za radno mjesto: dipl. knji´┐Żni´┐Żar na Narodnom odjelu.
 

Dani bez zakasnina
 
  Po´┐Żtovani korisnici, u povodu Mjeseca hrvatske knjige (15. listopada ´┐Ż 15. studenoga), u utorak i srijedu, 15. i 16. listopada 2019. Knji´┐Żnica ne´┐Że napla´┐Żivati zakasninu!
 

Knji´┐Żnica raspisala natje´┐Żaj za najbolju neobjavljenu haiku pjesmu saznaj vi´┐Że...
 
Rok za slanje pjesme je 10. listopada 2019.
 

Knjiga Mediterana
 
  U srijedu, 25. rujna 2019. u 19 sati u Zavodu HAZU (pala´┐Żi Milesi), Trg bra´┐Że Radi´┐Ża 7, u Splitu bit ´┐Że predstavljen, u sklopu tridesete Knjige Mediterana, zbornik Nakladni´┐Żtvo u ba´┐Żtinskim ustanovama kao prilog njegovanju zavi´┐Żajnosti, ´┐Żto su ga Gradska knji´┐Żnica "Juraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż" ´┐Żibenik i Knji´┐Żni´┐Żarsko dru´┐Żtvo ´┐Żibenik objavili u travnju 2019. Rije´┐Ż je o zborniku radova s istoimenog stru´┐Żnog skupa odr´┐Żanog u ´┐Żibeniku 24. i 25. svibnja 2018., posve´┐Żenog Milivoju Zeni´┐Żu (1953. ´┐Ż 2011.), koji je, kao ravnatelj Knji´┐Żnice, pokrenuo, me´┐Żu ostalim, i njezinu izdava´┐Żku djelatnost.
  Knjigu ´┐Że predstaviti Karmen Krn´┐Żevi´┐Ż, predsjednica Knji´┐Żni´┐Żarskog dru´┐Żtva ´┐Żibenik i Edita Ba´┐Żi´┐Ż, voditeljica Knji´┐Żnice Pravnog fakulteta u Splitu.
 

Kviz znanja o doma´┐Żem i svjetskom stripu, uz No´┐Ż knjige 2019.
 
Izvor slike: stripovidownload.weebly.com
 
  Tema ovogodi´┐Żnje No´┐Żi knjige, koja ´┐Że se odr´┐Żati u utorak, 23. travnja 2019., jest "Omiljeni likovi i junaci iz svijeta stripa". Tom prigodom organizirat ´┐Żemo kviz na navedenu temu koji ´┐Że po´┐Żeti u 18:00. Kviz ´┐Że pripremiti novinar Sa´┐Ża ´┐Żobanov i Darko Ba´┐Żi´┐Ż, potpredsjednik Kviz udruge ´┐Żibenik, koji ´┐Że kviz i voditi.
  Molimo zainteresirane ekipe da se pravovremeno prijave. U prijavi je potrebno navesti naziv ekipe, broj igra´┐Ża (do ´┐Żetiri) i kontakt telefon jednog igra´┐Ża ili kapetana. Broj ekipa ograni´┐Żen je na deset.
  Prijaviti se mo´┐Żete osobno na glavnom pultu Knji´┐Żnice (prizemlje), na broj 022/201-280 i u inbox Facebook stranice Knji´┐Żnice.
 

25.03.2019
ponedjeljak
Javni poziv za prijam osobe za stru´┐Żno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa saznaj vi´┐Że... 

25.03.2019
ponedjeljak
Odluka o poni´┐Żtavanju natje´┐Żaja objavljen 26.02.2019. za prijam osobe za stru´┐Żno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
saznaj vi´┐Że... 

Ku´┐ŻIn, natje´┐Żaj za najbolju kratku pri´┐Żu na temu ´┐Żibenika

saznaj vi´┐Że...
   

  Gradska knji´┐Żnica "Juraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż" ´┐Żibenik i ove godine raspisuje, ´┐Żetvrti po redu, nagradni natje´┐Żaj za najbolju neobjavljenu kratku pri´┐Żu na temu Kre´┐Żimirova grada.
     

Predstavljanje knjige Don Sre´┐Żko Pavi´┐Ż i talijanski konclogor Zlarin
 
  U ´┐Żetvrtak, 28. o´┐Żujka 2019. u 19 sati u vije´┐Żnici u Tisnom bit ´┐Że predstavljena knjiga Don Sre´┐Żko Pavi´┐Ż i talijanski konclogor Zlarin, koju je Knji´┐Żnica objavila u Knji´┐Żnici Faust u prosincu 2018.
   Autor knjige je ´┐Żibenski publicist Darko Gulin, in´┐Żenjer pomorskih komunikacija. Osim opisa talijanskog koncentracijskog logora na zlarinskom rtu Marin, knjiga sadr´┐Żava niz dokumenata iz ostav´┐Żtine don Sre´┐Żka Pavi´┐Ża, zlarinskoga ´┐Żupnika, i njegov ´┐Żivotopis, s naglaskom na njegovoj ulozi u pomaganju logora´┐Żima i mje´┐Żtanima Zlarina i spa´┐Żavanju od talijanskog okupatora.
  Nakon uvodnih rije´┐Żi Vilijama Laki´┐Ża, ravnatelja Knji´┐Żnice, o knjizi ´┐Że govoriti novinar Hrvoslav Pavi´┐Ż, povjesni´┐Żar umjetnosti mr. sc. Josip ´┐Żuzela i autor.
 

26.02.2019
utorak
Javni poziv za prijam osobe za stru´┐Żno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa saznaj vi´┐Że... 

Petak i subota ´┐Ż dani bez zakasnine, uz Dan Knji´┐Żnice
 

  U petak i subotu, 15. i 16. velja´┐Że, Knji´┐Żnica, koja obilje´┐Żava svoju 97. obljetnicu, ne´┐Że napla´┐Żivati zakasninu.
  Stoga molimo korisnike da iskoriste priliku i vrate gra´┐Żu koju duguju.

 

Klub ´┐Żitatelja ne´┐Że upisivati nove ´┐Żlanove

 
  Cijenjeni korisnici,

  Klub ´┐Żitatelja Gradske knji´┐Żnice ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż ´┐Żibenik, ´┐Żitamo i pri´┐Żamo ´┐Ż ´┐ŻiP, ove godine ne´┐Że upisivati nove ´┐Żlanove. Klub ima dvadeset tri ´┐Żlana podijeljenih u dvije skupine, ´┐Żto je po skupini vi´┐Że od broja koji je preporu´┐Żen za kvalitetan rad (deset).
Hvala vam na interesu i razumijevanju!
 

Kreativno pisanje
 

  Dragi ljubitelji pisanja,

  u sklopu obilje´┐Żavanja Mjeseca hrvatske knjige (15. listopada ´┐Ż 15. studenoga), polaznici Radionice kreativnog pisanja Gradske knji´┐Żnice "Juraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż" ´┐Żibenik pozivaju sve neafirmirane pisce, i one koji se tako osje´┐Żaju, da se svojim radovima (pjesmama, pri´┐Żama ili bilo kojim drugim oblikom literarnog stvaranja) predstave javnosti.
  Cilj nam je potaknuti ljude da se oku´┐Żaju u pisanju, ako do sada nisu, kao i da oni koji pi´┐Żu podijele komadi´┐Że svoje du´┐Że s drugim kreativcima.

  Sudjelovati mogu sve punoljetne osobe. Potrebno je ispuniti nekoliko uvjeta: ´┐Żalje se samo jedan, neobjavljen, rad, od najvi´┐Że pet kartica (font je Times New Roman, veli´┐Żine 12, prored 1,5) a potreban je i pristanak na to da se rad mo´┐Że javno pro´┐Żitati (mo´┐Że ga pro´┐Żitati autor, predstaviv´┐Żi se imenom i prezimenom, ili netko drugi, s tim da mo´┐Że, ali i ne mora, re´┐Żi ime autora).
  Radovi se ´┐Żalju na e-mail kreativno.pisanje.sibenik@gmail.com do 10. studenoga 2018. godine. Budu´┐Żi da se ne radi o nagradnom natje´┐Żaju, molimo sudionike da napi´┐Żu puno ime i prezime i broj svoga mobitela.
  Javno ´┐Żitanje radova odr´┐Żat ´┐Że se u ´┐Żetvrtak, 15. studenoga u 18:00 u multimedijskoj dvorani Knji´┐Żnice.
  Napomena: Pristigle radove pro´┐Żitat ´┐Że polaznici radionice, koji nisu stru´┐Żnjaci, ve´┐Ż ljubitelji pisane rije´┐Żi, koji su sudjelovali na radionicama kreativnog pisanja i godinama pi´┐Żu za svoju du´┐Żu a svoju ljubav prema pisanju ´┐Żele podijeliti s ljudima sli´┐Żnih interesa i potaknuti ih na isto.
  Nadamo se ugodnom, veselom, pozitivnom i nadahnjuju´┐Żem dru´┐Żenju!
 

Dani bez zakasnine, uz Mjesec hrvatske knjige
 
  U petak i subotu, 12. i 13. listopada, Knji´┐Żnica ne´┐Że napla´┐Żivati zakasninu. Stoga molimo korisnike da iskoriste priliku i vrate gra´┐Żu koju duguju.
 

Predstavljanje Nove logike Fausta Vran´┐Żi´┐Ża
 
  U srijedu 26. rujna 2008. u 18:00 u Zavodu HAZU u Splitu (Trg bra´┐Że Radi´┐Ża 7) bit ´┐Że predstavljena, u sklopu 30. Knjige Mediterana, knjiga Nova logika Fausta Vran´┐Żi´┐Ża. Knjigu su u svibnju 2018., u ediciji Ba´┐Ż´┐Żina, objavili Gradska knji´┐Żnica "Juraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż" ´┐Żibenik i Institut za filozofiju iz Zagreba. Predstavit ´┐Że je dr. sc. Luka Bor´┐Żi´┐Ż i dr. sc. Ivana Skuhala Karasman, vi´┐Żi znanstveni suradnici na Institutu za filozofiju, nakon uvodne rije´┐Żi Vilijama Laki´┐Ża, ravnatelja Knji´┐Żnice. Dr. Bor´┐Żi´┐Ż uredio je, preveo i bilje´┐Żkama popratio latinski tekst i sastavio uvodni tekst a dr. Skuhala Karasman sastavila je Vran´┐Żi´┐Żevu bibliografiju (njegovih djela i djela o njemu).
  Isti predstavlja´┐Żi knjigu ´┐Że dan kasnije, 27. rujna u 12 sati, predstaviti i u Vran´┐Żi´┐Żevu ´┐Żibeniku, u Gradskoj knji´┐Żnici ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż, ´┐Żime se Knji´┐Żnica pridru´┐Żuje obilje´┐Żavanju Dana grada ´┐Żibenika, 29. rujna.
  Nova logika cjelovit je prijevod filozofskog djela koje je Faust Vran´┐Żi´┐Ż prvo objavio u Veneciji 1608. kao Logika njezinim vlastitim sredstvima oblikovana (Logica suis ipsius instrumentis formata) a potom i 1616. u jednom svesku zajedno s djelom Ethica christiana (Kr´┐Ż´┐Żanska etika) kao Logica nova (Nova logika), s podnaslovom Suis ipsius instrumentis formata et recognita a Fausto Verancio, episcopo Chanadii (Oblikovao njezinim vlastitim sredstvima i pregledao Faust Vran´┐Żi´┐Ż, ´┐Żanadski biskup). Ina´┐Że, to je jedino Vran´┐Żi´┐Żevo djelo koje dosad nije bilo prevedeno na hrvatski jezik, odnosno objavljeno u njegovoj domovini. Knji´┐Żnica je 1993. objavila pretisak njegove knjige izuma i projekata Machinae novae (prevedene kao Novi strojevi) a 1995. i kriti´┐Żko izdanje njegova hagiografskog djela ´┐Żivot nikoliko izabranih divic. U knjizi Sentimentalni odgoj. Antun i Faust Vran´┐Żi´┐Ż, koju je priredio Darko Novakovi´┐Ż a Knji´┐Żnica objavila 1995., objavljen je Faustov ´┐Żivotopis strica Antuna i pisma Fausta, Antuna i Mihovila Vran´┐Żi´┐Ża, na latinskom izvorniku i u prijevodu Darka Novakovi´┐Ża, te Faustove latinske pjesme, u izvorniku i u prijevodu Bratislava Lu´┐Żina.
 
 

Predstavljanje Arsenizama u Solinu
 
  Knjiga Arsenizmi : Arsen Dedi´┐Ż o sebi i drugima i drugi o njemu, ´┐Żto ju je Knji´┐Żnica objavila u prosincu 2017. u ediciji Lastovanja, bit ´┐Że predstavljena u Galeriji Doma kulture Zvonimir Solin u srijedu, 6. lipnja 2018. u 20 sati. Knjigu ´┐Że, uz njenog prire´┐Żiva´┐Ża, publicista Darka Gulina, predstaviti Vilijam Laki´┐Ż, ravnatelj Gradske knji´┐Żnice ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż ´┐Żibenik, i Ton´┐Żi ´┐Żi´┐Żeri´┐Ż, ravnatelj Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin. U glazbenom dijelu programa, Arsenove ´┐Żansone otpjevat ´┐Że vokalni solist Sa´┐Ża Jakeli´┐Ż, uz glasovirsku pratnju Vinka Urli´┐Ża.
 

Stru´┐Żni skup Nakladni´┐Żtvo u ba´┐Żtinskim ustanovama kao prilog njegovanju zavi´┐Żajnosti

Prijave...
Program...
 

  Dana 24. i 25. svibnja u Knji´┐Żnici ´┐Że biti odr´┐Żan Stru´┐Żni skup "Nakladni´┐Żtvo u ba´┐Żtinskim ustanovama kao prilog njegovanju zavi´┐Żajnosti". Skup organiziraju Gradska knji´┐Żnica "Juraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż" ´┐Żibenik i Knji´┐Żni´┐Żarsko dru´┐Żtvo ´┐Żibenik a posve´┐Żen je Milivoju Zeni´┐Żu (1953. - 2011.), koji je, kao ravnatelj Knji´┐Żnice, me´┐Żu ostalim, pokrenuo i izdava´┐Żtvo Knji´┐Żnice.

 

Predstavljanje Arsenizama u Knji´┐Żnici i ´┐Żitaonici Bogdana Ogrizovi´┐Ża u Zagrebu
 
  Knjiga Arsenizmi : Arsen Dedi´┐Ż o sebi i drugima i drugi o njemu, ´┐Żto ju je Knji´┐Żnica objavila u prosincu 2017. u ediciji Lastovanja, bit ´┐Że predstavljena u Knji´┐Żnici i ´┐Żitaonici Bogdana Ogrizovi´┐Ża u Zagrebu, Preradovi´┐Żeva 5, u utorak, 22. svibnja 2018. u 19:30. O knjizi ´┐Że govoriti publicist Darko Gulin, koji je sakupio tekstove i priredio knjigu, i dr. sc. Krste Juras.
 

Filmska radionica za srednjo´┐Żkolce - OTKAZANO
 
  U subotu i nedjelju, 12. i 13. svibnja 2018. od 10 do 17 sati u Knji´┐Żnici ´┐Że se odr´┐Żati besplatna filmska radionica namijenjena ´┐Żibenskim srednjo´┐Żkolcima.
 
  Radionicu organizira Filmski centar mladih ´┐Żibenik, u suradnji sa zagreba´┐Żkom edukativnom filmskom platformom Blank_filmski inkubator.
  Zami´┐Żljena je kao intenzivni dvodnevni program podu´┐Żavanja, teorijskog i prakti´┐Żnog, osnovama filmskog i medijskog stvarala´┐Żtva: polaznici ´┐Że se isku´┐Żati u svim podru´┐Żjima rada na filmu a zavr´┐Żni produkt radionice bit ´┐Że kratki igrani ili dokumentarni film ´┐Żto ´┐Że ga polaznici snimiti prema vlastitom predlo´┐Żku koji ´┐Że napraviti na radionici.

  Radionicu ´┐Że voditi akademski filmski redatelj Igor Jelinovi´┐Ż i akademski filmski snimatelj Marko Jerbi´┐Ż, a u njoj ´┐Że sudjelovati i akademski glumci ´┐Żime Bubica, Oriana Kun´┐Żi´┐Ż i Anica Kova´┐Żevi´┐Ż, te predsjednica Centra Josipa Bubica.
  Maksimalan broj polaznika je petnaest a prijave se primaju na e-mail fcm.sibenik@gmail.com najkasnije do petka, 11. svibnja 2018. u 18 sati.
  Detaljne informacije mogu se dobiti u Filmskom centru preko navedene e-mail adrese ili na telefon 098 913 3411.
 

Predstavljanje Arsenizama na Mediteranskom festivalu knjige u Splitu
 
  Knjiga Arsenizmi : Arsen Dedi´┐Ż o sebi i drugima i drugi o njemu, ´┐Żto ju je Knji´┐Żnica objavila u prosincu 2017. u ediciji Lastovanja, bit ´┐Że predstavljena na Mediteranskom festivalu knjige u Splitu, u Velikoj dvorani ´┐Ż pozornici Dvorane Gripe, u srijedu, 9. svibnja 2018. u 18 sati u sklopu niza promocija ´┐ŻMudri libri´┐Ż. O knjizi ´┐Że govoriti publicist Darko Gulin, koji je sakupio tekstove i priredio knjigu, knji´┐Żevni kriti´┐Żar i urednik Kruno Lokotar i novinar i glazbeni kriti´┐Żar Zlatko Gall. Mediteranski festival knjige organizira Zajednica nakladnika i knji´┐Żara Hrvatske gospodarske komore pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i Grada Splita.
 

No´┐Ż knjige 2018

Program...
 

  Po´┐Żtovani korisnici,

  pozivamo vas da nam se pridru´┐Żite u obilje´┐Żavanju manifestacije No´┐Ż knjige 2018. u ponedjeljak, 23. travnja 2018. u Gradskoj knji´┐Żnici "Juraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż" ´┐Żibenik.

   

Likovni i literarni natje´┐Żaj uz No´┐Ż knjige 2018

saznaj vi´┐Że...
 
 

Radionica izrade origamija
 
  Evo jo´┐Ż jedna prilika da nau´┐Żite ne´┐Żto o vje´┐Żtini savijanja papira! Pozivaju se svi osnovno´┐Żkolci, ljubitelji origamija, i oni koji ´┐Że to tek postati, da se prijave za radionicu izrade origamija koja ´┐Że se odr´┐Żati na Dje´┐Żjem odjelu Knji´┐Żnice.

  Za radionicu se mo´┐Żete prijaviti na telefon 022/201-280, osobno u Knji´┐Żnici ili u inboxu Facebook stranice Knji´┐Żnice.

Petak, 6. travnja 2018. u 11:00

 

Likovni i literarni natje´┐Żaj za u´┐Żenike osnovnih ´┐Żkola ´┐Żibensko-kninske ´┐Żupanije na temu "Ma´┐Żak D´┐Żingiskan i Miki Trasi"

saznaj vi´┐Że...
   

  Kulturno-umjetni´┐Żko dru´┐Żtvo "Koralj" Zlarin i Gradska knji´┐Żnica "Juraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż" ´┐Żibenik raspisuju likovni i literarni natje´┐Żaj za u´┐Żenike osnovnih ´┐Żkola ´┐Żibensko-kninske ´┐Żupanije na temu "Ma´┐Żak D´┐Żingiskan i Miki Trasi" Vesne Parun.
     

 
  Radionica izrade origamija

  Evo jo´┐Ż jedna prilika da nau´┐Żite ne´┐Żto o vje´┐Żtini savijanja papira! Pozivaju se svi osnovno´┐Żkolci, ljubitelji origamija, i oni koji ´┐Że to tek postati, da se prijave za radionicu izrade origamija koja ´┐Że se odr´┐Żati na Dje´┐Żjem odjelu Knji´┐Żnice.

  Za radionicu se mo´┐Żete prijaviti na telefon 022/201-280, osobno u Knji´┐Żnici ili u inboxu Facebook stranice Knji´┐Żnice.

  Petak, 6. travnja 2018. u 11:00


Ku´┐ŻIn, natje´┐Żaj za najbolju kratku pri´┐Żu na temu ´┐Żibenika

saznaj vi´┐Że...
   

  Gradska knji´┐Żnica "Juraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż" ´┐Żibenik i ove godine raspisuje nagradni natje´┐Żaj za najbolju neobjavljenu kratku pri´┐Żu na temu Kre´┐Żimirova grada.
     

Petak i subota ´┐Ż dani bez zakasnine, uz Dan Knji´┐Żnice
 

  U petak i subotu, 16. i 17. velja´┐Że, Knji´┐Żnica, koja obilje´┐Żava svoju 96. obljetnicu, ne´┐Że napla´┐Żivati zakasninu. Stoga molimo korisnike da iskoriste priliku i vrate gra´┐Żu koju duguju.

 

  Minecraft radionica

  U subotu, 27. sije´┐Żnja, u Knji´┐Żnici ´┐Że se, prema dogovorenome rasporedu, odr´┐Żati nastavak Minecraft radionice. Podsje´┐Żamo da je po´┐Żetak radionice za po´┐Żetnu grupu u 11:00, a za naprednu u 12:00.


  Minecraft radionica

  U subotu, 20. sije´┐Żnja, u Knji´┐Żnici ´┐Że se prema dogovorenome rasporedu odr´┐Żati nastavak Minecraft radionice. Podsje´┐Żamo da je po´┐Żetak radionice za po´┐Żetnu grupu u 11, a za naprednu u 12 sati.


Zimski praznici u Knji´┐Żnici
 
  Minecraft radionica

  U petak, 5. sije´┐Żnja, u 11:00 u Knji´┐Żnici ´┐Że se odr´┐Żati Minecraft radionica na kojoj ´┐Że se djeca mo´┐Żi upoznati s tom popularnom ra´┐Żunalnom igricom. Zainteresirani se mogu prijaviti na Dje´┐Żjem odjelu Knji´┐Żnice.

  Minecraft je sandbox videoigra koju je izumio ´┐Żvedski programer Markus "Notch" Persson i kasnije ju je razvijao Mojang. Minecraft kreativnim igra´┐Żima dopu´┐Żta izgradnju tvorevina od kocaka (eng. blocks) u postupno generiranim 3D svjetovima.


 
  Radionica 1, 2, 3 PRI´┐ŻA!

  Ispri´┐Żajmo pri´┐Żu kroz pokret, pjesmu i lutke. Napravimo zajedno igrokaz, izradimo lutke, posudimo im glasove i o´┐Żivimo likove!

  Pridru´┐Żi nam se u veseloj igri ovih prazni´┐Żnih dana:

  Srijeda, 3. sije´┐Żnja 2018. u 10:30
  Petak, 5. sije´┐Żnja 2018. u 10:30
  Utorak, 9. sije´┐Żnja 2018. u 10:30
  Srijeda, 10. sije´┐Żnja 2018. u 10:30
  Petak, 12. sije´┐Żnja 2018. u 10:30

 
  Radionica izrade origamija

  Evo jo´┐Ż jedna prilika da nau´┐Żite ne´┐Żto o vje´┐Żtini savijanja papira! Pozivaju se svi osnovno´┐Żkolci, ljubitelji origamija, i oni koji ´┐Że to tek postati, da se prijave za radionicu izrade origamija koja ´┐Że se odr´┐Żati na Dje´┐Żjem odjelu Knji´┐Żnice.

  Za radionicu se mo´┐Żete prijaviti na telefon 022/201-280, osobno u Knji´┐Żnici ili u inboxu Facebook stranice Knji´┐Żnice.

  ´┐Żetvrtak, 4. sije´┐Żnja 2018. u 11:00
  Ponedjeljak, 8. sije´┐Żnja 2018. u 11:00
  Srijeda, 10. sije´┐Żnja 2018. u 11:00


Poziv na intervju

saznaj vi´┐Że...
   
  Poziv na intervju kandidate s Javnog poziva za prijam u radni odnos na odre´┐Żeno radno vrijeme za radno mjesto: - knji´┐Żni´┐Żara na Znanstvenom odjelu.
 

Javni poziv za stru´┐Żno usavr´┐Żavanje

saznaj vi´┐Że...
   
Javni poziv za stru´┐Żno usavr´┐Żavanje bez zasnivanja radnog odnosa
 

Oglas za prijam u radni odnos na odre´┐Żeno vrijeme

saznaj vi´┐Że...
   
  Oglas za prijam u radni odnos na odre´┐Żeno radno vrijeme (do povratka djelatnika) na Znanstvenom odjelu.
 

Me´┐Żunarodni znanstveni skup u spomen na prof. dr. sc. Matu Zori´┐Ża (1927. ´┐Ż 2016.), Zadar ´┐Ż ´┐Żibenik, 17. ´┐Ż 18. studenoga 2017.

Program...
 

  U organizaciji Odjela za talijanistiku Sveu´┐Żili´┐Żta u Zadru, u petak i subotu, 17. i 18. studenoga 2017. bit ´┐Że odr´┐Żan Me´┐Żunarodni znanstveni skup u spomen na prof. dr. sc. Matu Zori´┐Ża (´┐Żibenik, 1927. ´┐Ż Zagreb, 2016.). hrvatskog knji´┐Żevnog povjesni´┐Żara, filologa i prevoditelja, profesora emeritusa i dugogodi´┐Żnjeg predstojnika Katedre za talijansku knji´┐Żevnost Filozofskog fakulteta Sveu´┐Żili´┐Żta u Zagrebu. Prvi dio skupa, 17. studenoga, bit ´┐Że odr´┐Żan u Zadru, a drugi, 18. studenoga, u ´┐Żibeniku.

 

Radionica kreativnog pisanja

 
  U subotu i nedjelju, 28. i 29. listopada, knji´┐Żevnica, knji´┐Żevna kriti´┐Żarka i prevoditeljica Ana ´┐Żoki´┐Ż odr´┐Żat ´┐Że radionicu kreativnog pisanja za prijavljene polaznike. Radionica po´┐Żinje u 10:00, a odr´┐Żat ´┐Że se u ra´┐Żunalnoj radionici Knji´┐Żnice. U ponedjeljak, 30. listopada, u multimedijalnoj dvorani s po´┐Żetkom u 18:00 odr´┐Żat ´┐Że se javno ´┐Żitanje radova.
 

Me´┐Żunarodni znanstveni skup o sv. Nikoli Taveli´┐Żu

saznaj vi´┐Że...
   
  U petak i subotu, 20. i 21. listopada 2017., u Knji´┐Żnici ´┐Że biti odr´┐Żan ´┐Żetvrti Me´┐Żunarodni znanstveni skup "Franjeva´┐Żki velikani" ´┐Ż O sv. Nikoli Taveli´┐Żu.
 

Dani bez zakasnine, uz Mjesec hrvatske knjige
 
  U petak i subotu, 13. i 14. listopada, Knji´┐Żnica ne´┐Że napla´┐Żivati zakasninu. Stoga molimo korisnike da iskoriste priliku i vrate gra´┐Żu koju duguju.
 

Radionica kreativnog pisanja

 
  Po´┐Żtovani korisnici,

  u sklopu obilje´┐Żavanja Mjeseca hrvatske knjige 2017. knji´┐Żevnica, knji´┐Żevna kriti´┐Żarka i prevoditeljica Ana ´┐Żoki´┐Ż u Gradskoj knji´┐Żnici ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż ´┐Żibenik od 28. do 30. listopada vodit ´┐Że radionicu kreativnog pisanja za odrasle.
  Radionica ´┐Że se odr´┐Żati u subotu i nedjelju s po´┐Żetkom u 10:00, a zavr´┐Żit ´┐Że u ponedjeljak u popodnevnim satima javnim ´┐Żitanjem radova polaznika.
  Zainteresirani punoljetni ´┐Żlanovi Knji´┐Żnice mogu se prijaviti na e-mail adresu asimic@knjiznica-sibenik.hr. Uz ime i prezime, u prijavi treba navesti datum ro´┐Żenja i kontakt telefon. Broj mjesta je ograni´┐Żen na petnaest polaznika, a krajnji rok za prijavu je 25. listopada.

 

Poziv na intervju

saznaj vi´┐Że...
   
  Poziv na intervju kandidata s Javnog poziva za prijam u radni odnos na odre´┐Żeno radno vrijeme za radno mjesto: - pomo´┐Żni knji´┐Żni´┐Żar na Narodnom odjelu
 

Poziv na intervju

saznaj vi´┐Że...
   
  Poziv na intervju kandidata s Javnog poziva za prijam u radni odnos na odre´┐Żeno radno vrijeme za radno mjesto: - pomo´┐Żni knji´┐Żni´┐Żar na Dje´┐Żjem odjelu
 

Poziv na intervju

saznaj vi´┐Że...
   
  Poziv na intervju kandidata s Javnog poziva za prijam u radni odnos na odre´┐Żeno radno vrijeme za radno mjesto: - pomo´┐Żni knji´┐Żni´┐Żar na Audiovizualnom odjelu
 

Ispravak oglasa za prijam u radni odnos na odre´┐Żeno radno vrijeme na Audiovizualnom odjelu

saznaj vi´┐Że...
   
 

Ispravak oglasa za prijam u radni odnos na odre´┐Żeno radno vrijeme na Dje´┐Żjem odjelu

saznaj vi´┐Że...
   
 

Ispravak oglasa za prijam u radni odnos na odre´┐Żeno radno vrijeme na Narodnom odjelu

saznaj vi´┐Że...
   
 

Cijenjeni korisnici, obavje´┐Żtavamo vas da ´┐Żitateljski klub Gradske knji´┐Żnice ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż ´┐Żibenik, ´┐Ż´┐Żitamo i pri´┐Żamo ´┐Ż ´┐ŻiP´┐Ż, upisuje nove ´┐Żlanove
 
      ´┐Żitateljski klubovi temelje se na grupi ´┐Żitatelja koji ´┐Żitaju istu knjigu i s olovkom u ruci bilje´┐Że dojmove i do´┐Żivljaje, nakon ´┐Żega slijedi sastanak i grupna rasprava, obi´┐Żno jednom mjese´┐Żno u ve´┐Żernjim satima. Za´┐Żto postati ´┐Żlan ´┐Żitateljskog kluba?

 • svoje slobodno vrijeme provodit ´┐Żete korisno i kvalitetno
 • ja´┐Żat ´┐Żete samopouzdanje
 • dobit ´┐Żete priliku pokazati kreativnost
 • upoznat ´┐Żete nove ljude sli´┐Żnih interesa
 • vje´┐Żbat ´┐Żete argumentirano raspravljati
 • zabavljat ´┐Żete se ´┐Żitaju´┐Żi i jo´┐Ż puno toga!

     Zainteresirane punoljetne osobe mogu se javiti na e-mail voditeljice kluba, Marine ´┐Żali´┐Ż Polegubi´┐Ż, mcalic.polegubic@knjiznica-sibenik.hr, ili u inbox Facebook stranice Knji´┐Żnice. U prijavi trebate navesti ime i prezime, datum ro´┐Żenja, kontakt telefon i jeste li ´┐Żlan Knji´┐Żnice. Broj mjesta je ograni´┐Żen (do deset ´┐Żlanova). Rok za prijavu je 30. rujna, a prvi sastanak ´┐Żlanova Kluba odr´┐Żat ´┐Że se 3. listopada 2017. u 18:00 u Zavi´┐Żajnoj zbirci (prvi kat). Radujemo se dru´┐Żenju i novim iskustvima ´┐Żitanja!

 

Natje´┐Żaj za najbolju narodnu poslovicu povodom ro´┐Żendana Jurja ´┐Żi´┐Żgori´┐Ża 13. rujna

saznaj vi´┐Że...
   
 

Oglas za prijam u radni odnos na odre´┐Żeno radno vrijeme na Audiovizualnom odjelu

saznaj vi´┐Że...
   
 

Oglas za prijam u radni odnos na odre´┐Żeno radno vrijeme na Dje´┐Żjem odjelu

saznaj vi´┐Że...
   
 

Oglas za prijam u radni odnos na odre´┐Żeno radno vrijeme na Narodnom odjelu

saznaj vi´┐Że...
   
 

Instrukcije
 
  Nastavljamo s instrukcijama iz biologije za u´┐Żenike osnovnih i srednjih ´┐Żkola. Zainteresirani za instrukcije, kao i oni koji su zainteresirani za volontiranje, mogu se javiti u Knji´┐Żnicu.

Biologija (za u´┐Żenike osnovnih i srednjih ´┐Żkola)
utorkom i ´┐Żetvrtkom u 16:00
 

Natje´┐Żaj za prijam u radni odnos

Javni natje´┐Żaj...
 
 

Javni poziv na natje´┐Żaj

saznaj vi´┐Że...
   
Javni poziv za prijam osobe za stru´┐Żno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
 

Javni natje´┐Żaj za davanje u zakup dijela poslovnog prostora (za postavljanje samoposlu´┐Żnog aparata za tople napitke)

Javni natje´┐Żaj...
 
 

Predstavljanje projekta BookCrossing

 
  U projekt BookCrossing, koji Nacionalna i sveu´┐Żili´┐Żna knji´┐Żnica u Zagrebu provodi i promovira uz podr´┐Żku Ministarstva kulture, Gradska knji´┐Żnica ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż ´┐Żibenik slu´┐Żbeno se uklju´┐Żuje dan uo´┐Żi No´┐Żi knjige 2017.
  Na Narodnom odjelu bit ´┐Że izlo´┐Żen, uz pano s osnovnim informacijama o projektu, stol s knjigama za BookCrossing

  Projekt ´┐Że u 18 sati kratko predstaviti knji´┐Żni´┐Żarka Gana Bujas
 

Ku´┐ŻIn, Natje´┐Żaj za najbolju kratku pri´┐Żu na temu ´┐Żibenika

saznaj vi´┐Że...
   

  Gradska knji´┐Żnica "Juraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż" ´┐Żibenik i ove godine raspisala je nagradni natje´┐Żaj za najbolju neobjavljenu kratku pri´┐Żu na temu Kre´┐Żimirova grada.

Poziv na intervju

saznaj vi´┐Że...
   
  Poziv na intervju kandidata s Javnog poziva za prijam osoba za stru´┐Żno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
 

Javni poziv na natje´┐Żaj

saznaj vi´┐Że...
   
Javni poziv za prijam osobe za stru´┐Żno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
 

Predstavljanje knjige Milivoja Zeni´┐Ża ´┐Żibenik, srcem i umom
 
  U petak, 17. velja´┐Że 2017., na Dan Gradske knji´┐Żnice ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż ´┐Żibenik, utemeljene 1922., u 13 sati u multimedijskoj dvorani Knji´┐Żnice bit ´┐Że predstavljena knjiga ´┐Żibenik, srcem i umom Milivoja Zeni´┐Ża. Knjigu je, o petoj obljetnici Zeni´┐Żeve smrti, Knji´┐Żnica objavila u ediciji Ba´┐Ż´┐Żina u prosincu 2016. U njoj su sabrani neki od njegovih tekstova objavljenih u novinama, ´┐Żasopisima, bro´┐Żurama, katalozima ili izre´┐Żenih u razli´┐Żitim prigodama (predstavljanjima knjiga, komemoracijama ...) a koji se ti´┐Żu ´┐Żibenika i njegove okolice.

  Milivoj Zeni´┐Ż (1953. ´┐Ż 2011.), zaslu´┐Żni kulturni djelatnik, dugogodi´┐Żnji ravnatelj Gradske knji´┐Żnice ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż ´┐Żibenik, autor je triju knjiga, u kojima se bavi ´┐Żibenskom ba´┐Żtinom: U pohvalu od grada ´┐Żibenika : pisana rije´┐Ż od najstarijih vremena do danas (´┐Żibenik, Gradska knji´┐Żnica ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż, 2002.), ´┐Żibenska katedrala (´┐Żibenik, ´┐Żibenska biskupija, 2003.) i Stari ´┐Żibenik : kalama, skalama i butama (Zagreb, AGM, 2010.).
 

Dan bez zakasnina
 
  Po´┐Żtovani korisnici,

  u povodu Dana Gradske knji´┐Żnice ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż ´┐Żibenik, u petak, 17. velja´┐Że Knji´┐Żnica ne´┐Że napla´┐Żivati zakasninu! Stoga vas molimo da iskoristite priliku i vratite gra´┐Żu koju dugujete.
 

Akcija darivanja slikovnica
 
  Prikupljanju slikovnica i dje´┐Żjih knjiga pod geslom ´┐Ż´┐Żitam, dam, sretan sam ´┐Ż svoju knjigu daruj i tu´┐Że srce obraduj!´┐Ż, koje se u sklopu nacionalne kampanje ´┐Ż´┐Żitaj mi´┐Ż organizira ve´┐Ż ´┐Żetvrtu godinu zaredom, priklju´┐Żila se i Gradska knji´┐Żnica ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż ´┐Żibenik.

  Akciji se, u suradnji s Knji´┐Żnicom, priklju´┐Żio i Dje´┐Żji vrti´┐Ż ´┐Żibenska maslina pa djeca svoje slikovnice mogu, osim u Knji´┐Żnicu, donijeti i u svoj vrti´┐Ż i staviti na za to predvi´┐Żeno mjesto. Nakon zavr´┐Żetka akcije, slikovnice i knjige proslijedit ´┐Że se potrebitima. Ove godine, osim slikovnica, djeca mogu donirati i igra´┐Żke.

  Akcija traje do 14. velja´┐Że, kada se i obilje´┐Żava Me´┐Żunarodni dan darivanja knjiga.

 

Predstavljanje knjige Prinosi povijesti gospodarstva ´┐Żibenika i njegova podru´┐Żja do 1940. godine ´┐Żime Tome Peri´┐Żi´┐Ża
 
     U ´┐Żetvrtak, 22. prosinca 2016. u 12 sati u Multimedijalnoj dvorani Knji´┐Żnice bit ´┐Że predstavljena knjiga Prinosi povijesti gospodarstva ´┐Żibenika i njegova podru´┐Żja do 1940. godine uglednoga hrvatskog povjesni´┐Żara ´┐Żime Tome Peri´┐Żi´┐Ża. Rade´┐Żi u Povijesnom arhivu, autor je istra´┐Żivao izvore vezane uz kulturnu, politi´┐Żku, a napose gospodarsku pro´┐Żlost Zadra i ´┐Żitave Dalmacije od sedamnaestoga do dvadesetoga stolje´┐Ża, a razultat toga rada je veliki broj stru´┐Żnih i znanstvenih naslova. Knjiga je tiskana u studenome ove godine u nakladi Gradske knji´┐Żnice "Juraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż" ´┐Żibenik, a predstavit ´┐Że je dr. sc. Ivica Polji´┐Żak, dr´┐Żavni tajnik u Ministarstvu kulture, i Anita Grubi´┐Żi´┐Ż, mag. oec., dekanica Veleu´┐Żili´┐Żta u ´┐Żibeniku. Upravo ova knjiga zaokru´┐Żuje izdava´┐Żku djelatnost Knji´┐Żnice u 2016. godini i svojevrstan je doprinos obilje´┐Żavanju 950. obljetnice prvog spomena ´┐Żibenika.
 

Stru´┐Żni skup Dje´┐Żja knji´┐Żnica danas i njezina odgojno-obrazovna dimenzija

Program...
 

     28. listopada 2016. u Knji´┐Żnici ´┐Że biti odr´┐Żan Stru´┐Żni skup Dje´┐Żja knji´┐Żnica danas i njezina odgojno-obrazovna dimenzija.

 

Cijenjeni korisnici, obavje´┐Żtavamo vas da se u Gradskoj knji´┐Żnici ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż ´┐Żibenik osniva ´┐Żitateljski klub!
 
      ´┐Żitateljski klubovi temelje se na grupi ´┐Żitatelja koji ´┐Żitaju istu knjigu i s olovkom u ruci bilje´┐Że dojmove i do´┐Żivljaje, nakon ´┐Żega slijedi sastanak i grupna rasprava, obi´┐Żno jednom mjese´┐Żno u ve´┐Żernjim satima. Za´┐Żto postati ´┐Żlan ´┐Żitateljskog kluba?

 • svoje slobodno vrijeme provodit ´┐Żete korisno i kvalitetno
 • ja´┐Żat ´┐Żete samopouzdanje
 • dobit ´┐Żete priliku pokazati kreativnost
 • upoznat ´┐Żete nove ljude sli´┐Żnih interesa
 • vje´┐Żbat ´┐Żete argumentirano raspravljati
 • zabavljat ´┐Żete se ´┐Żitaju´┐Żi i jo´┐Ż puno toga!

     Zainteresirane punoljetne osobe mogu se javiti u inbox Facebook stranice Knji´┐Żnice ili na e-mail voditeljice kluba, Marine ´┐Żali´┐Ż Polegubi´┐Ż: mcalic.polegubic@knjiznica-sibenik.hr. U prijavi trebate navesti ime i prezime, datum ro´┐Żenja i jeste li ´┐Żlan Knji´┐Żnice. Broj mjesta je ograni´┐Żen (do deset ´┐Żlanova). Rok za prijavu je 25. listopada, a prvi sastanak ´┐Żlanova Kluba bit ´┐Że 26. listopada 2016. u 18 sati u prostorijama Knji´┐Żnice. Radujemo se dru´┐Żenju i novim iskustvima ´┐Żitanja!

Voditeljica Kluba:
Marina ´┐Żali´┐Ż Polegubi´┐Ż
 

Dani bez zakasnine
 
     Po´┐Żtovani korisnici,

u povodu Mjeseca hrvatske knjige, u petak, 14. listopada Knji´┐Żnica ne´┐Że napla´┐Żivati zakasninu! Stoga vas molimo da iskoristite priliku i vratite gra´┐Żu koju dugujete.

 

Stru´┐Żni skup Dje´┐Żja knji´┐Żnica danas i njezina odgojno-obrazovna dimenzija

prijavnica...
program...
 

     28. listopada 2016. u Knji´┐Żnici ´┐Że biti odr´┐Żan Stru´┐Żni skup Dje´┐Żja knji´┐Żnica danas i njezina odgojno-obrazovna dimenzija.

 

Mjesec hrvatske knjige 2016
 
     Sve´┐Żano otvaranje manifestacije Mjesec hrvatske knjige 2016., koja traje od 15. listopada do 15. studenoga, a ove se godine odvija pod motom ´┐Ż´┐Żitam 100 na sat´┐Ż, odr´┐Żat ´┐Że se u ´┐Żibeniku. Mjesec hrvatske knjige organiziraju Knji´┐Żnice grada Zagreba pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture. Suorganizator ovogodi´┐Żnjega sve´┐Żanog otvaranja je Gradska knji´┐Żnica ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż ´┐Żibenik. ´┐Żibenik je za doma´┐Żina izabran iz najmanje tri razloga: grad obilje´┐Żava tri obljetnice: 950 godina od prvog spomena, u ispravi hrvatskoga kralja Petra Kre´┐Żimira IV., 150 godina od osnutka Narodne slavjanske ´┐Żitaonice u ´┐Żibeniku i 400 godina od objavljivanja knjige izuma i projekata Machinae novae (Novi strojevi) ´┐Żiben´┐Żanina Fausta Vran´┐Żi´┐Ża.

Program sve´┐Żanog otvaranja:

´┐Żibenik, 15. listopada 2016. godine u 12:00 u Hrvatskom narodnom kazali´┐Żtu u ´┐Żibeniku

Pozdravne rije´┐Żi:
Vilijam Laki´┐Ż, ravnatelj Gradske knji´┐Żnice ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż ´┐Żeljko Buri´┐Ż, gradona´┐Żelnik Grada ´┐Żibenika
Goran Pauk, ´┐Żupan ´┐Żibensko-kninske ´┐Żupanije
Davorka Basti´┐Ż, predsjednica Programskog i organizacijskog odbora Mjeseca hrvatske knjige 2016.
Zlatko Hasanbegovi´┐Ż, ministar kulture Republike Hrvatske

Kulturno-umjetni´┐Żki program:

´┐ŻTisu´┐Żljetni ´┐Żibenik´┐Ż, izlaganje dr. sc. Ivice Polji´┐Żka, predsjednika Gradskoga vije´┐Ża Grada ´┐Żibenika,

Nastup Kulturne udruge ´┐Ż´┐Żibenske ´┐Żu´┐Żtine´┐Ż, koja ´┐Że izvesti staro ´┐Żibensko nijemo (mutavo) kolo Nastup Klape ´┐ŻSebenico´┐Ż

Nakon zavr´┐Żetka programa slijedi posjet Gradskoj knji´┐Żnici ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż ´┐Żibenik, u kojoj su postavljene izlo´┐Żbe ´┐Żibenik o´┐Żima stranaca (karte, mape, litografije... iz fundusa Knji´┐Żnice) i ´┐Żibenik o´┐Żima Vladimira Kirina (trinaest originalnih crte´┐Ża s motivima grada ´┐Żibenika iz 1922. i grafi´┐Żka mapa ´┐Żibenik hrvatskoga grafi´┐Żara, slikara i grafi´┐Żkog dizajnera V. Kirina).

 


Predstavljanje knjiga o biskupu ´┐Żirilu Bani´┐Żu
 
     U povodu re´┐Żenja mons. Tomislava Rogi´┐Ża za ´┐Żibenskoga biskupa i obilje´┐Żavanja 950 godina od prvog spomena ´┐Żibenika, u ´┐Żibenskoj katedrali u subotu, 23. srpnja 2016. u 20 sati bit ´┐Że predstavljene dvije knjige o ´┐Żibenskome biskupu ´┐Żirilu Bani´┐Żu. Jedna je Zbornik o biskupu ´┐Żirilu Bani´┐Żu, koji je uredio Roko Glasnovi´┐Ż, objavljena nakladi ´┐Żibenske biskupije i Gradske knji´┐Żnice ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż ´┐Żibenik, a druga Mons. ´┐Żiril Bani´┐Ż, biskup ´┐Żibenski 1951. ´┐Ż 1961., u raljama Udbe Mile Vidovi´┐Ża, u nakladi Crkve u svijetu i Ogranka Matice hrvatske Metkovi´┐Ż. O knjigama ´┐Że govoriti mons. Ante Ivas, mons. dr. sc. Mile Bogovi´┐Ż, mons. dr. sc. Mile Vidovi´┐Ż, prof. dr. sc. Marko Trogrli´┐Ż i Tomislav ´┐Żonli´┐Ż, prof. U glazbenom dijelu programa nastupit ´┐Że VIS Laudantes i ´┐ŻVS Adeodate.
 

Supertoon - radionice u Knji´┐Żnici

Mapa doga´┐Żanja...

Program...
   

     Od 25. do 29. srpnja od 10 do 12 sati u Knji´┐Żnici ´┐Że se odr´┐Żavati dje´┐Żje radionice u sklopu Supertoon festivala animacije, koji se u ´┐Żibeniku odr´┐Żava od 24. do 29. srpnja. Radionice ´┐Że voditi Marko Zdravkovi´┐Ż Kunac, osniva´┐Ż i dugogodi´┐Żnji voditelj Pulske filmske tvornice, u kojoj vodi ´┐Żkolu animiranog filma i Radionicu filmske medijske kulture u osnovno´┐Żkolskoj nastavi.

     Ove godine polaznici dje´┐Żje radionice bit ´┐Że ujedno i ´┐Żiri za natjecateljsku kategoriju kratkog animiranog filma za djecu: pod mentorstvom Maje Prokl, odlu´┐Żit ´┐Że koji je film za djecu najbolji u ovogodi´┐Żnjem izdanju Supertoon festivala.

´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż ´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż
Roditelji djecu mogu prijaviti na radionicu preko sljede´┐Że e-mail adrese: radionica@supertoonfestival.com
 

Drugi hrvatski iseljeni´┐Żki kongres

saznaj vi´┐Że...
 
      U ´┐Żibeniku ´┐Że se od 1. do 3. srpnja odr´┐Żati Drugi hrvatski iseljeni´┐Żki kongres. Osim dokumentarne ve´┐Żeri, kao uvodnog programa (u ´┐Żetvrtak, 30. lipnja), jo´┐Ż ´┐Że se dio programa (u petak i subotu) odvijati u Knji´┐Żnici.
   

Sajam dje´┐Żje knjige - Potraga za blagom 2016

saznaj vi´┐Że...
   

     U Knji´┐Żnici ´┐Że od 17. do 29. lipnja 2016. biti otvoren, kao dio 56. me´┐Żunarodnog dje´┐Żjeg festivala ´┐Żibenik ´┐Ż Hrvatska,
10. sajam dje´┐Żje knjige. U sklopu sajma svakoga dana od 10.30 do 13.00 bit ´┐Że odr´┐Żane knji´┐Żevno-likovne, kreativne, edukativne i gluma´┐Żke radionice pod naslovom Potraga za blagom, koje ´┐Że voditi Ka´┐Żmir Huseinovi´┐Ż (22. i 29. lipnja zajedno s Andreom Petrlik Huseinovi´┐Ż).
     

No´┐Ż knjige 2016

saznaj vi´┐Że...Program
   

     Po´┐Żtovani korisnici,
pozivamo vas da nam se pridru´┐Żite u obilje´┐Żavanju manifestacije No´┐Ż knjige 2016. u petak, 22. travnja 2016. u Gradskoj knji´┐Żnici ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż ´┐Żibenik

Natje´┐Żaj za najbolju neobjavljenu kratku pri´┐Żu na temu ´┐Żibenika

saznaj vi´┐Że...
   

     U povodu 950. obljetnice prvog spomena ´┐Żibenika i 150. godi´┐Żnjice osnutka Narodne slavjanske ´┐Żitaonice u ´┐Żibeniku, Gradska knji´┐Żnica "Juraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż" ´┐Żibenik raspisala je nagradni natje´┐Żaj za najbolju neobjavljenu kratku pri´┐Żu na temu Kre´┐Żimirova grada.

Natje´┐Żaj za ravnatelja Gradske knji´┐Żnice "Juraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż" ´┐Żibenik

saznaj vi´┐Że...
   

Obilje´┐Żavanje Dana Knji´┐Żnice
 
     U povodu dana Knji´┐Żnice, utemeljene 1922., u srijedu, 17. velja´┐Że 2016. u 19 sati u multimedijalnoj dvorani bit ´┐Że predstavljena slikovnica Faust Vran´┐Żi´┐Ż, koju je Knji´┐Żnica objavila u nizu Lastovanja u prosincu 2015., u povodu ´┐Żetiristo godina od tiskanja Vran´┐Żi´┐Żeve knjige izuma i projekata Machinae novae. Autorica teksta je dr. sc. Marijana Bori´┐Ż, znanstvena suradnica na Odsjeku za povijest prirodnih i matemati´┐Żkih znanosti Zavoda za povijest i filozofiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, koja ´┐Że predstaviti knjigu. Ilustracije je izradila Dijana Ko´┐Żica, akademska slikarica i grafi´┐Żarka.

Prije toga, u 18.30 sati, na prvom katu Knji´┐Żnice bit ´┐Że predstavljeni prigodni po´┐Żtanski ´┐Żig i dvije dopisnice izra´┐Żeni u povodu 150. obljetnice Narodne slavjanske ´┐Żitaonice, utemeljene 19. prosinca 1866. Autor dopisnica je Petar ´┐Żi´┐Żin-´┐Żain a po´┐Żtanskoga ´┐Żiga dr. sc. Ante Kalogjera. Predstavljanje organiziraju Dru´┐Żtvo filatelista i numizmati´┐Żara ´┐Żibenik i Knji´┐Żnica.

Knji´┐Żnica toga dana ne´┐Że napla´┐Żivati zakasninu pa je to prilika korisnicima da vrate gra´┐Żu ´┐Żiji su rok posudbe prekora´┐Żili.

 

Akcija darivanja slikovnica
 
     U povodu Me´┐Żunarodnog dana darivanja knjiga, 14. velja´┐Że bit ´┐Że provedena, u okviru nacionalne kampanje "´┐Żitaj mi!", akcija darivanja slikovnica. Knji´┐Żni´┐Żari u Hrvatskoj po tre´┐Żi ´┐Że put obilje´┐Żiti taj dan tako ´┐Żto ´┐Że na dje´┐Żjim odjelima prikupljati slikovnice, pod geslom "´┐Żitam, dam, sretan sam ´┐Ż svoju knjigu daruj i tu´┐Że srce obraduj".

Pozivamo djecu i odrasle da slikovnice koje im vi´┐Że ne trebaju donesu na na´┐Ż Dje´┐Żji odjel kako bismo ih darovali onima koji ih ne mogu kupiti.

 

Poziv na intervju za prijam osoba za stru´┐Żno osposobljavanje 9. velja´┐Że 2016.

saznaj vi´┐Że...
   

Radionica crtanja stripa
 
     U srijedu, 3. velja´┐Że 2016. u 9 sati u Knji´┐Żnici ´┐Że se odr´┐Żati, u organizaciji izdava´┐Żke ku´┐Że Iris IIIyrica i Gradske knji´┐Żnice "Juraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż" ´┐Żibenik, Gaturrova radionica crtanja stripa, namijenjena djeci od sedam do trinaest godina. Radionica je besplatna. Zainteresirani se mogu se javiti na dje´┐Żji odjel Knji´┐Żnice.
 

Poziv na intervju

saznaj vi´┐Że...

 

Natjecanje u ´┐Żitanju naglas
 

Narodna knji´┐Żnica i ´┐Żitaonica Vlado Gotovac Sisak i Komisija za knji´┐Żni´┐Żne usluge za djecu i mlade´┐Ż Hrvatskog knji´┐Żni´┐Żarskog dru´┐Żtva organiziraju 3. nacionalno natjecanje u ´┐Żitanju naglas, za u´┐Żenike od tre´┐Żeg do osmog razreda osnovne ´┐Żkole. Cilj natjecanja je poticanje ´┐Żitanja i ´┐Żitanja naglas, razvoj ´┐Żitala´┐Żkih navika, popularizacija knjige i poticanje pozitivnog natjecateljskog duha. Natjecanje financiraju Ministarstvo kulture, Sisa´┐Żko-moslava´┐Żka ´┐Żupanija, Grad Sisak, OTP banka i sisa´┐Żka gradska knji´┐Żnica.

     Natjecanje je podijeljeno u dva dijela: za u´┐Żenike gradskih i za u´┐Żenike ´┐Żupanijskih osnovnih ´┐Żkola.

U Gradskoj knji´┐Żnici ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż ´┐Żibenik GRADSKO natjecanje odr´┐Żat ´┐Że se u ponedjeljak 26. listopada 2015. u 17 sati, a ´┐ŻUPANIJSKO u subota, 31. listopada 2015. u 11 sati, oba u Multimedijalnoj dvorani.

Sve informacije o pravilima natjecanja i kratki film s pro´┐Żlogodi´┐Żnjeg natjecanja, koji vam mo´┐Że poslu´┐Żiti kao pomo´┐Ż za pripremu u´┐Żenika, mo´┐Żete prona´┐Żi na stranicama Narodne knji´┐Żnice i ´┐Żitaonice Vlado Gotovac Sisak (www.nkc-sisak.hr).

Prijavnice za gradsko i ´┐Żupanijsko natjecanje mo´┐Żete poslati na e-mail adresu
djecji-odjel@knjiznica-sibenik.hr ili donijeti u Knji´┐Żnicu.

Kontakt osoba: Marina ´┐Żimi´┐Ż, tel. 022/201-280.

Rok za prijavu sudionika je 16. listopada 2015.

Finalno natjecanje odr´┐Żat ´┐Że se 19. i 20. studenoga 2015. godine u Sisku

 

Dani bez zakasnine
 
     Po´┐Żtovani korisnici,

u povodu Mjeseca hrvatske knjige, u ´┐Żetvrtak, petak i subotu, 15., 16. i 17. listopada Knji´┐Żnica ne´┐Że napla´┐Żivati zakasninu! Stoga vas molimo da iskoristite priliku i vratite gra´┐Żu koju dugujete.

 

Me´┐Żunarodni znanstveni skup Faust Vran´┐Żi´┐Ż i njegovo doba
 
     Dana 22. i 23. rujna 2015. u Vodicama i ´┐Żibeniku bit ´┐Że odr´┐Żan Me´┐Żunarodni znanstveni skup Faust Vran´┐Żi´┐Ż i njegovo doba, u povodu 400. obljetnice objavljivanja Novih strojeva Fausta Vran´┐Żi´┐Ża ´┐Żiben´┐Żanina. Organizator skupa je Memorijalni Centar Faust Vran´┐Żi´┐Ż, Prvi´┐Ż Luka a pokrovitelj Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.
     Prvi dio skupa bit ´┐Że odr´┐Żan u utorak, 22. rujna u Kongresnoj dvorani hotela Olimpija u Vodicama, drugi sutradan u Gradskoj knji´┐Żnici ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż ´┐Żibenik. (Program skupa u pdf-u)
 

Predstavljanje knjige o Orgulja´┐Żkoj ljetnoj ´┐Żkoli u ´┐Żibeniku
 
     U petak, 7. kolovoza 2015. u 20.30 sati u Knji´┐Żnici ´┐Że biti predstavljena, u okviru 22. orgulja´┐Żke ljetne ´┐Żkole u ´┐Żibeniku (3. ´┐Ż 12. kolovoza), knjiga Snje´┐Żane Miklau´┐Żi´┐Ż-´┐Żeran Dvadeset godina Orgulja´┐Żke ljetne ´┐Żkole u ´┐Żibeniku (1994. ´┐Ż 2013.) : ljetni da´┐Żak mladosti u raspjevanim sviralama ´┐Żibenskih orgulja. Knjiga je tiskana u srpnju ove godine u nakladi Gradske knji´┐Żnice ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż ´┐Żibenik i Organolo´┐Żkog dru´┐Żtva ´┐ŻOrganum´┐Ż ´┐Żibenik a predstavit ´┐Że je Mario Penzar, orgulja´┐Ż i ´┐Żembalist, Bo´┐Żidar Grga, organolog, i autorica, dr. sc. Snje´┐Żana Miklau´┐Żi´┐Ż-´┐Żeran, muzikologinja.
 

Sajam dje´┐Żje knjige
 
     Od utorka, 23. lipnja do subote, 4. srpnja 2015. u Knji´┐Żnici ´┐Że se odr´┐Żati 9. sajam dje´┐Żje knjige.

     Nakon otvorenja sajma, u 10.30 sati, bit ´┐Że otvorene i tri izlo´┐Żbe, kao njegovi prate´┐Żi programi: Slikopri´┐Że, izlo´┐Żba slika, skulptura i oslikanog namje´┐Żtaja Andree ´┐Żivko, izlo´┐Żba stripa Made in CRO 2 i Federico (Fellini) Eve Montanari.

     U 11.15 po´┐Żet ´┐Że radionica ´┐ŻPotraga za blagom´┐Ż, koju vodi knji´┐Żevnik i nakladnik Ka´┐Żmir Huseinovi´┐Ż. Do 4. srpnja bit ´┐Że odr´┐Żano sedam radionica.
 

Predstavljanje knjige Samostan i crkva sv. Frane u ´┐Żibeniku
 
     U ´┐Żetvrtak, 28. svibnja 2015. u 19.30 sati u samostanu sv. Frane u ´┐Żibeniku bit ´┐Że predstavljena monografija Samostan i crkva sv. Frane u ´┐Żibeniku : poku´┐Żaj povijesnog prikaza Nikole Mate Ro´┐Ż´┐Żi´┐Ża, koju su u svibnju ove godine zajedno objavili Samostan sv. Frane i Knji´┐Żnica. Knjigu ´┐Że predstaviti prof. dr. sc. Josip Belamari´┐Ż, fra Ljudevit Mara´┐Żi´┐Ż, Vilijam Laki´┐Ż i autor. Predstavljanje ´┐Że, uz prigodni glazbeni program, voditi fra Ivan Bradari´┐Ż, gvardijan.
 

No´┐Ż knjige 2015
 
      Dvadeset tre´┐Żega travnja bit ´┐Że odr´┐Żana No´┐Ż knjige, manifestacija kojom obilje´┐Żavamo Svjetski dan knjige i autorskih prava kako bismo afirmirali kulturu ´┐Żitanja, potaknuli razgovor o literaturi i podigli svijest o va´┐Żnosti knjige u svakom dru´┐Żtvu i u svakom vremenu. No´┐Ż knjige organiziraju Zajednica nakladnika i knji´┐Żara Hrvatske gospodarske komore, udruga Knji´┐Żni blok ´┐Ż Inicijativa za knjigu, Nacionalna i sveu´┐Żili´┐Żna knji´┐Żnica u Zagrebu, Knji´┐Żnice grada Zagreba, Udruga za za´┐Żtitu prava nakladnika ´┐Ż ZANA te portal za knjigu i kulturu Moderna vremena Info, pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske, a program obilje´┐Żavanja podr´┐Żava i Odjel za UNESCO pri Ministarstvu kulture Republike Hrvatske.
     

Program u Gradskoj knji´┐Żnici ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż:

9.30 sati ´┐Ż Dje´┐Żji odjel´┐Ż

 • ´┐ŻKnjigom oko svijeta´┐Ż: upoznavanje djece ´┐Ż kroz dru´┐Żtvene igre, kvizove, pri´┐Że i likovne aktivnosti ´┐Ż sa sljede´┐Żim dr´┐Żavama: Njema´┐Żkom, Francuskom, Italijom i Rusijom

  (Od 9.30 do 12 matineja za vrti´┐Że, od 16 do 18 sati za osnovno´┐Żkolce)

  Na odjelu ´┐Że biti izlo´┐Żene makete koje prikazuju znamenitosti pojedinih zemalja a koje su izradile odgojiteljice iz Dje´┐Żjeg vrti´┐Ża ´┐Żi´┐Żula

18.00 ´┐Ż Dje´┐Żji odjel

 • Glumci Hrvatskog narodnog kazali´┐Żta u ´┐Żibeniku Franka Klari´┐Ż i Jakov Bili´┐Ż pri´┐Żaju djeci

19.00 ´┐Ż Narodni odjel

 • Izlo´┐Żba stripova iz fonda Knji´┐Żnice

20.00 ´┐Ż Multimedijalna dvorana

 • Igrokaz Vje´┐Żbe ol´┐Żti gimnastika, izvode korisnici organiziranih dnevnih aktivnosti za starije osobe Centra za pomo´┐Ż i njegu grada ´┐Żibenika

20.30 ´┐Ż Narodni odjel

 • Nastup glazbenog sastava Nu´┐Ż Rodijak (Morane ´┐Żivkovi´┐Ż i Ante Perkovi´┐Ża), koji ´┐Że izvesti program ´┐ŻZvu´┐Żna kulisa broj 2´┐Ż

21.00 ´┐Ż Narodni odjel

 • Dru´┐Żenje s knji´┐Żevnikom Dubravkom Jela´┐Żi´┐Żem Bu´┐Żimskim (razgovor vodi redatelj, prevoditelj i knji´┐Żevnik Pero Mio´┐Ż).

22.00 ´┐Ż Multimedijalna dvorana

 • Projekcije dokumentarnih filmova ´┐Żeljka Sene´┐Żi´┐Ża o hrvatskim piscima: Krle´┐Ża&Zagreb, Serbus Krle´┐Ża, Tin i Antun Gustav Mato´┐Ż

Korisnicima koji 23. travnja vrate gra´┐Żu koju duguju ne´┐Że biti napla´┐Żena zakasnina! Posjetitelji ´┐Że dobiti na dar i neku od knjiga darovanih Knji´┐Żnici (BookCrossing).


24.02.2015
utorak
Obavijest kandidatima s Natje´┐Żaja za prijam u radni odnos na neodre´┐Żeno vrijeme koji su pristupili intervjuu saznaj vi´┐Że... 

Poziv na intervju - stru´┐Żno osposobljavanje

saznaj vi´┐Że...

 

Poziv na intervju

saznaj vi´┐Że...

 

Tjedan bez zakasnina
 
     Po´┐Żtovani korisnici,

     u povodu Dana Knji´┐Żnice, od ponedjeljka, 16. do subote, 21. velja´┐Że ne´┐Żemo napla´┐Żivati zakasninu! Stoga vas molimo da iskoristite priliku i vratite gra´┐Żu koju dugujete.
 

Akcija darivanja slikovnica
 
     Dragi korisnici,

     u povodu Me´┐Żunarodnog dana darivanja knjiga, 14. velja´┐Że, do 20. velja´┐Że traje, u okviru kampanje ´┐Ż´┐Żitaj mi´┐Ż, akcija darivanja slikovnica pod sloganom ´┐Ż´┐Żitam, dam, sretan sam ´┐Ż svoju knjigu daruj i tu´┐Że srce obraduj!´┐Ż. Slikovnice, nove ili rabljene, mo´┐Żete ostaviti u kutiji na pultu u prizemlju Knji´┐Żnice (na Dje´┐Żjem odjelu).
     Knji´┐Żnica ´┐Że te slikovnice proslijediti Gradskim vrti´┐Żima ´┐Żibenik i Pedijatrijskoj ordinaciji.
 

Predstavljanje knjige Historiografski fragmenti Antuna Vran´┐Żi´┐Ża
 
     Gradska knji´┐Żnica ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż ´┐Żibenik, utemeljena 17. velja´┐Że 1922., obilje´┐Żit ´┐Że svoj dan predstavljanjem knjige Historiografski fragmenti Antuna Vran´┐Żi´┐Ża u multimedijalnoj dvorani u utorak, 17. velja´┐Że u 13 sati. Knjigu je Knji´┐Żnica objavila u nizu Ba´┐Ż´┐Żina u prosincu 2014. a predstavit ´┐Że je doc. dr. sc. ´┐Żime Demo, klasi´┐Żni filolog, predava´┐Ż na Hrvatskim studijima Sveu´┐Żili´┐Żta u Zagrebu, koji je preveo Vran´┐Żi´┐Żeve tekstove, i dr. sc. Castilia Manea-Grgin, povjesni´┐Żarka, vi´┐Ża znanstvena suradnica u Institutu dru´┐Żtvenih znanosti Ivo Pilar, koja je napisala uvodnu studiju. Antun Vran´┐Żi´┐Ż (´┐Żibenik, 1504. ´┐Ż Pre´┐Żov, Slova´┐Żka, 1573.) ´┐Ż humanist, diplomat, crkveni prelat i pisac, me´┐Żu najistaknutijim je li´┐Żnostima hrvatske povijesti 16. stolje´┐Ża. ´┐ŻNjegov ´┐Żivot i djelo va´┐Żni su za povijest i kulturu triju susjednih naroda: hrvatskog, ma´┐Żarskog i rumunjskog´┐Ż (Manea-Grgin).

     Prije toga ´┐Ż u 12.30 sati ´┐Ż bit ´┐Że dodijeljena priznanja najboljim ´┐Żitateljima u 2014. godini.
 

Natje´┐Żaj za prijam u radni odnos na neodre´┐Żeno radno vrijeme

saznaj vi´┐Że...

 

Javni poziv za prijam osobe na stru´┐Żno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

saznaj vi´┐Że...

 

Odluka o imenovanju slu´┐Żbenice za informiranje

saznaj vi´┐Że...

 

Predstavljanje slikovnice Kola´┐Ż od rije´┐Żi
 
     U ´┐Żetvrtak, 29. sije´┐Żnja 2015. 17.30 sati na dje´┐Żjem odjelu Knji´┐Żnice bit ´┐Że predstavljena slikovnica Kola´┐Ż od rije´┐Żi, ´┐Żto ju je Knji´┐Żnica objavila, u ediciji Lastovanja, u studenome 2014., kao svoju 121. knjigu. Autor teksta (stihova) je Vi´┐Żnja Junakovi´┐Ż a ilustracija Katarina Halu´┐Żan. Vi´┐Żnja Junakovi´┐Ż, ro´┐Żena 1971. u ´┐Żibeniku, u´┐Żiteljica je u O´┐Ż Rogoznica. Pjesme su joj objavljivane u ´┐Żasopisima Knji´┐Żevnost i dijete i Smib, a stihovi su joj 2013. uvr´┐Żteni i u zbornik Garavi sokak, koji izdaje Knji´┐Żevni klub ´┐ŻMiroslav Mika Anti´┐Ż iz In´┐Żije. Kola´┐Ż od rije´┐Żi njezina je prva knjiga. Katarina Halu´┐Żan, ro´┐Żena u ´┐Żibeniku 1969., zavr´┐Żila je Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu, gdje ´┐Żivi i radi. Bavi se ilustriranjem. Ilustracije je objavljivala u dje´┐Żjim ´┐Żasopisima i dnevnim novinama. Ilustrira i slikovnice, dje´┐Żje knjige i ud´┐Żbenike za osnovnu ´┐Żkolu. Za slikovnicu Ma´┐Ża i gosti, napravljenu u tandemu s knji´┐Żevnicom Sanjom Pili´┐Ż, 2011. dobila je Nagradu Kiklop. O knjizi Kola´┐Ż od rije´┐Żi govorit ´┐Że, uz Vi´┐Żnju Junakovi´┐Ż, dje´┐Żji pisac Aljo´┐Ża Vukovi´┐Ż.
 

17.12.2014
srijeda

Obavijest kandidatima s Natje´┐Żaja za prijam u radni odnos na odre´┐Żeno vrijeme koji su pristupili intervjuu

saznaj vi´┐Że... saznaj vi´┐Że...

 

Humanitarna akcija prikupljanja knjiga za Gunju
 
     Pod pokroviteljstvom Grada ´┐Żibenika, u sklopu adventa odvija se i "Cigla znanja", humanitarna akcija prikupljanja knjiga za Gunju. Knjige koje daruju gra´┐Żani mogu ubaciti u kutiju u prizemlju Knji´┐Żnice (pokraj glavnog pulta). Knjige ´┐Że se prikupljati do Badnjeg dana.
 

17.12.2014
srijeda

Poziv na intervju

saznaj vi´┐Że...


 

11.12.2014
´┐Żetvrtak

Poziv na intervju

saznaj vi´┐Że... saznaj vi´┐Że...

 

01.12.2014
ponedjeljak

Natje´┐Żaj za prijam u radni odnos na odre´┐Żeno radno vrijeme

saznaj vi´┐Że... 

Natjecanje u ´┐Żitanju naglas
 
Narodna knji´┐Żnica i ´┐Żitaonica Vlado Gotovac Sisak i Komisija za knji´┐Żni´┐Żne usluge za djecu i mlade´┐Ż Hrvatskog knji´┐Żni´┐Żarskog dru´┐Żtva organiziraju 2. nacionalno natjecanje u ´┐Żitanju naglas, za u´┐Żenike od tre´┐Żeg do osmog razreda osnovne ´┐Żkole. Cilj natjecanja je poticanje ´┐Żitanja i ´┐Żitanja naglas, razvoj ´┐Żitala´┐Żkih navika, popularizacija knjige i poticanje pozitivnog  natjecateljskog duha. Natjecanje financiraju Ministarstvo kulture, Sisa´┐Żko-moslava´┐Żka ´┐Żupanija, Grad Sisak, OTP banka i sisa´┐Żka gradska knji´┐Żnica.
     Natjecanje je podijeljeno u dva dijela: za u´┐Żenike gradskih i za u´┐Żenike ´┐Żupanijskih osnovnih ´┐Żkola.

U Gradskoj knji´┐Żnici ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż GRADSKO natjecanje odr´┐Żat ´┐Że se u srijedu, 22. listopada 2014. a ´┐ŻUPANIJSKO u petak, 24. listopada 2014. u 17 sati, oba u multimedijalnoj dvorani u 17 sati.

Prijavnice za gradsko i ´┐Żupanijsko natjecanje mo´┐Żete poslati na e-mail adresu
djecji-odjel@knjiznica-sibenik.hr ili donijeti u Knji´┐Żnicu.

Kontakt osoba: Marina ´┐Żimi´┐Ż, tel. 022 201 280

Rok za prijavu sudionika je 20. listopada 2014 .

Finalno natjecanje odr´┐Żat ´┐Że se 13. i 14. studenoga 2014. godine u Sisku.

 

Dani bez zakasnina
 
     Po´┐Żtovani korisnici, u povodu Mjeseca hrvatske knjige (15. listopada ´┐Ż 15. studenoga), u ´┐Żetvrtak, petak i subotu, 16., 17. i 18. listopada 2014. Knji´┐Żnica ne´┐Że napla´┐Żivati zakasninu!
 

Potraga za blagom
 
      Radionica ´┐ŻPotraga za blagom´┐Ż, nastala suradnjom Me´┐Żunarodnog dje´┐Żjeg festivala ´┐Żibenik ´┐Ż Hrvatska, 8. sajma dje´┐Żje knjige i Gradske knji´┐Żnice ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż ´┐Żibenik, odvija se od 26. lipnja do 4. srpnja a po´┐Żinje u 10.30 sati.

 

26. i 27. lipnja
SRETAN SVIJET
Nakladnik: Hrvatsko dru´┐Żtvo knji´┐Żevnika za djecu i mlade
Voditelji: Davor ´┐Żunk, multimedijalni umjetnik, i Ka´┐Żmir Huseinovi´┐Ż, pisac, nakladnik i lije´┐Żnik

28. lipnja
KAKO NASTAJE KNJIGA
Voditelji: Andrea Petrlik Huseinovi´┐Ż, akademska slikarica i ilustratorica, i Ka´┐Żmir Huseinovi´┐Ż

29. i 30 . lipnja
JANKO I STROJ ZA VRIJEME / SVEMIR ILI OBRNUTO
Nakladnik: Hrvatsko dru´┐Żtvo knji´┐Żevnika za djecu i mlade / Profil knjiga
Voditelji: Ka´┐Żmir Huseinovi´┐Ż, pisac, nakladnik i lije´┐Żnik, Zagreb, i Ksenija Ku´┐Żec, knji´┐Żevnica

1. srpnja
SEOSKA FARMA
Vlastita naklada
Voditelj: Jagoda Sabli´┐Ż, knji´┐Żevnica za djecu i mlade, ´┐Żibenik, i Ka´┐Żmir Huseinovi´┐Ż

2. srpnja
PRI´┐ŻA O DVA JURJA
Nakladnik: Gradska knji´┐Żnica ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż ´┐Żibenik
Voditelji: Zdenka Bilu´┐Żi´┐Ż, knji´┐Żevnica i ilustratorica, i Ka´┐Żmir Huseinovi´┐Ż

3. i 4. spnja
VILA ´┐Ż RIJE´┐Ż
Nakladnik: Ka´┐Żmir promet
Voditelji: Nikola Petkovi´┐Ż, knji´┐Żevnik, Rijeka, i Ka´┐Żmir Huseinovi´┐Ż

 


Humanitarna akcija Dijete djetetu
 
     Po´┐Żtovani korisnici,
  na´┐Ża knji´┐Żnica provodi humanitarnu akciju ´┐ŻDijete djetetu´┐Ż, u kojoj ´┐Że u lipnju prikupljati pakete za djecu s poplavljenih podru´┐Żja Slavonije.
     U paket mo´┐Żete staviti igra´┐Żke, slikovnice, slatki´┐Że (koji nisu lako kvarljivi!). Mo´┐Żete ubaciti i pismo sa svojim imenom i adresom pa mo´┐Żda steknete novoga prijatelja.
     Pakete ostavite na Dje´┐Żjem odjelu Knji´┐Żnice.
 

03.06.2014
utorak

Poziv na intervju za prijam u radni odnos na odre´┐Żeno radno vrijeme

saznaj vi´┐Że... 

21.05.2014
srijeda

Natje´┐Żaj za prijam u radni odnos na odre´┐Żeno radno vrijeme

saznaj vi´┐Że... 

Me´┐Żunarodni znanstveni skup Za´┐Żtita kulturne ba´┐Żtine od katastrofa
 
 

     Nacionalna i sveu´┐Żili´┐Żna knji´┐Żnica u Zagrebu organizira, u suradnji s Dr´┐Żavnim hidrometeorolo´┐Żkim zavodom, Institutom za arheologiju, te Filozofskim i Gra´┐Żevinskim fakultetom Sveu´┐Żili´┐Żta u Zagrebu, Me´┐Żunarodni znanstveni skup ´┐ŻZa´┐Żtita kulturne ba´┐Żtine od katastrofa´┐Ż, u Zagrebu i ´┐Żibeniku od 8. do 10. svibnja 2014. Izlaganja ´┐Że se odr´┐Żati 8. i 9. svibnja u Zagrebu a radionice 10. svibnja u ´┐Żibeniku.

     Radionice su posve´┐Żene preminulom kolegi Milivoju Zeni´┐Żu, knji´┐Żni´┐Żaru i kulturnom povjesni´┐Żaru, ´┐Żuvaru ´┐Żibenske ba´┐Żtine, dugogodi´┐Żnjem ravnatelju Gradske knji´┐Żnice ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż ´┐Żibenik. U svojim trima knjigama, U pohvalu od grada ´┐Żibenika : pisana rije´┐Ż od najstarijih vremena do danas, ´┐Żibenska katedrala i Stari ´┐Żibenik : kalama, skalama i butama, Zeni´┐Ż je predstavio kulturno naslije´┐Że ´┐Żibenika i njegova kraja.

     Predvi´┐Żene su dvije radionice, jedna u Gradskoj vije´┐Żnici, druga u Gradskoj knji´┐Żnici ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż.

Radionica u Knji´┐Żnici posve´┐Żena je za´┐Żtiti pisane ba´┐Żtine:
12.45 ´┐Ż 13.10
Tinka Kati´┐Ż (Nacionalna i sveu´┐Żili´┐Żna knji´┐Żnica u Zagrebu):
Management and communication of written heritage: state and problems
13.10 ´┐Ż 13.35
Antonija Mi´┐Że, Karmen Krn´┐Żevi´┐Ż (Gradska knji´┐Żnica ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż ´┐Żibenik):
Public library ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż in the light of preservation ´┐Żibenik's cultural heritage
13.35 ´┐Ż 14.00
Nata´┐Ża Mu´┐Żalo (Dr´┐Żavni arhiv u ´┐Żibeniku):
Preservation and disaster prevention of archival holdings ´┐Ż practical experiences and future prospects on the example of the archives in ´┐Żibenik.

Radionica u Vije´┐Żnici bavi se restauracijom i konzervacijom katedrale sv. Jakova nakon o´┐Żte´┐Żenja uzrokovanih ratom:
12.45 ´┐Ż 14.00
Davor Ugle´┐Żi´┐Ż (D&Z d.o.o.) i Miljenko Domijan (Ministarstvo kulture Republike Hrvatske):
Reconstruction of the dome of St. James´┐Żs cathedral in ´┐Żibenik
Miroslav ´┐Żkugor (Ministarstvo kulture Republike Hrvatske):
Cathedral sightseeing.

     Sudionike skupa u Vije´┐Żnici ´┐Że u 12 sati pozdraviti ´┐Żeljko Buri´┐Ż, dr. med., gradona´┐Żelnik Grada ´┐Żibenika, koji je, uz Knji´┐Żnicu, jedan od partnera Skupa, potom ´┐Że nekoliko rije´┐Żi o Milivoju Zeni´┐Żu re´┐Żi dr. sc. Jo´┐Żko Belamari´┐Ż, znanstveni savjetnik u Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu.
     U Knji´┐Żnici ´┐Że prije po´┐Żetka radionice, u 12.30 sati, biti otvorena prigodna izlo´┐Żba fotografija vezanih za obnovu ´┐Żibenske katedrale.
     Detaljne obavijesti o skupu mogu se na´┐Żi na mikrostranicama mre´┐Żnih stranica Nacionalne i sveu´┐Żili´┐Żne knji´┐Żnice u Zagrebu http://chp.nsk.hr/


No´┐Ż knjige u Knji´┐Żnici
 
      Dvadeset tre´┐Żega travnja bit ´┐Że odr´┐Żana No´┐Ż knjige, manifestacija kojom obilje´┐Żavamo Svjetski dan knjige i autorskih prava kako bismo afirmirali kulturu ´┐Żitanja, potaknuli razgovor o literaturi i podigli svijest o va´┐Żnosti knjige u svakom dru´┐Żtvu i u svakom vremenu.
     U No´┐Żi knjige u Knji´┐Żnici ´┐Że biti izlo´┐Żene knjige o vo´┐Żu i vo´┐Żnim proizvodima iz njezina fonda, posjetitelji ´┐Że imati priliku ku´┐Żati slastice s vo´┐Żem i dobiti na dar neku od knjiga darovanih Knji´┐Żnici. Toga dana od 20 do 22 sata mo´┐Żi ´┐Że se besplatno upisati oni tinejd´┐Żeri od 15 do 18 godina koji se prvi put u´┐Żlanjuju u Knji´┐Żnicu.
     

P r o g r a m:

18.00 ´┐Ż 19.00´┐Ż Dje´┐Żji odjel´┐Ż

 • Otvorenje izlo´┐Żbe Kad se male ruke slo´┐Że..., dje´┐Żjih likovnih radova na temu knjige Vlak u snijegu Mate Lovraka
 • Nastup dje´┐Żjeg zbora Zdravo maleni s pjesmom ´┐ŻHimna zadrugara´┐Ż iz filma Vlak u snijegu
 • Dodjela nagrada u´┐Żenicima od 3. do 8. razreda osnovnih ´┐Żkola ´┐Żibensko-kninske ´┐Żupanije za najbolju kratku pri´┐Żu na temu zajedni´┐Żtva i prijateljstva
 • Nastup etnoigraonice Balarin, koja djeluje pri Gradskim vrti´┐Żima ´┐Żibenik

18.30 ´┐Ż 19.00´┐Ż Dje´┐Żji odjel

 • Pri´┐Ża s lutkama Pal´┐Żica (Katarina Simsig)

19.00 ´┐Ż 20.00´┐Ż Dje´┐Żji odjel

 • ´┐Żitanje pri´┐Ża na temu zajedni´┐Żtva i prijateljstva
 • Igranje dru´┐Żtvenih igara (domino, ´┐Żovje´┐Że, ne ljuti se, trilja...) za osnovno´┐Żkolce

20.00 ´┐Ż 20.05´┐Ż Narodni odjel

 • Otvorenje izlo´┐Żbe stripova u´┐Żenika srednjih ´┐Żkola ´┐Żibensko-kninske ´┐Żupanije i dodjela nagrada najboljim stripovima

20.05 ´┐Ż 21.00´┐Ż Multimedijalna dvorana

 • Interaktivno foto-video predavanje ´┐ŻKonceptualna modna fotografija i filmski specijalni efekti´┐Ż Sanje Lydije Kulu´┐Żi´┐Ż i Tomislava Dugand´┐Żi´┐Ża

21.00 ´┐Ż 22.00 ´┐ŻNarodni odjel

 • Dru´┐Żenje s novinarom i piscem Antoniom Bari´┐Żi´┐Żem, dobitnikom knji´┐Żevne nagrade Kiklop za debitantski roman Srest ´┐Żemo se opet (razgovor ´┐Że voditi ´┐Żivana Podrug)

22.00 ´┐Ż 1.00´┐Ż Prizemlje

 • Koncert Dixieland orkestra

Predstavljanje knjige I vama i nama zavrzlama Aljo´┐Że Vukovi´┐Ża

 
     Na Dan hrvatske knjige, 22. travnja, u Knji´┐Żnici ´┐Że, u 12.15 sati, biti predstavljena knjiga pjesama za djecu I vama i nama zavrzlama Aljo´┐Że Vukovi´┐Ża, objavljena koncem 2013. u nakladi Knji´┐Żnice, u nizu Lastovanja. U toj ediciji Knji´┐Żnica mu je objavila, 2012., jo´┐Ż jednu knjigu, zbirku pjesama Gorostasni Mal´┐Żi´┐Ż. Obje je ilustrirala Zdenka Bilu´┐Żi´┐Ż, voditeljica Centra za vizualnu kulturu djece i mladih Knji´┐Żnice. Ina´┐Że, to je sedma knjiga ´┐Żibenskog dje´┐Żjeg pisca koji je 2011. za Svetog Nikolu dobio, zajedno s ilustratoricom Ivanom Gulja´┐Żevi´┐Ż, nagradu Ovca u kutiji za najbolju hrvatsku slikovnicu.
 

Obilje´┐Żavanje Dana energetske odr´┐Żivosti ´┐Żibensko-kninske ´┐Żupanije

 

´┐Żibensko-kninska ´┐Żupanija 22. travnja, na Dan planeta Zemlje, obilje´┐Żava Dan energetske odr´┐Żivosti, ´┐Żime se gra´┐Żanima daje uvid u mogu´┐Żnosti ostvarivanja pozitivnih ekonomskih i ekolo´┐Żkih posljedica energetski odr´┐Żivog pona´┐Żanja.
Aktivnosti u sklopu manifestacije prilago´┐Żene su svim dobnim i interesnim skupinama. U suradnji s Gradskom knji´┐Żnicom ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż organiziran je likovni natje´┐Żaj na temu ´┐ŻJa ´┐Żtedim energiju´┐Ż, na kojem ´┐Że polaznici dje´┐Żjih vrti´┐Ża i ni´┐Żih razreda osnovne ´┐Żkole prikazati ´┐Żtednju energije u svakodnevnim aktivnostima. Za tu ´┐Że dobnu skupinu 22. travnja ispred zgrade ´┐Żibensko-kninske ´┐Żupanije biti organizirana i likovna radionica na otvorenom.´┐Ż

´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż
     Za u´┐Żenike sedmih i osmih razreda osnovnih i u´┐Żenike srednjih ´┐Żkola ´┐Żupanija i Knji´┐Żnica organizirale su nagradni likovni natje´┐Żaj za izradu plakata uz Dan energetske odr´┐Żivosti ´┐Żibensko-kninske ´┐Żupanije.
Izlo´┐Żba i dodjela nagrada za odabrane likovne radove s ta dva natje´┐Żaja odr´┐Żat ´┐Że se u EE info centru u zgradi Tehni´┐Żke i Industrijsko-obrtni´┐Żke ´┐Żkole. Tijekom dana ´┐Że u EE info centru biti odr´┐Żana i tematska izlo´┐Żba a ´┐Żlanovi Dru´┐Żtva Faust Vran´┐Żi´┐Ż prezentirat ´┐Że inovacije s podru´┐Żja energetske u´┐Żinkovitosti.Sredi´┐Żnje doga´┐Żanje Dana energetske odr´┐Żivosti ´┐Żibensko-kninske ´┐Żupanije odr´┐Żat ´┐Że se u multimedijalnoj dvorani Gradske knji´┐Żnice od 10 do 13 sati. Nakon pozdravnog izlaganja ´┐Żupana Gorana Pauka, atraktivne programe pove´┐Żanja energetske u´┐Żinkovitosti Vlade RH prezentirat ´┐Że Ministarstvo graditeljstva; predava´┐Żi iz Fonda za za´┐Żtitu okoli´┐Ża i energetsku u´┐Żinkovitost prezentirat ´┐Że na´┐Żin sufinanciranja energetskih projekata; budu´┐Żim studentima i zainteresiranim gospodarskim subjektima bit ´┐Że prezentiran dislocirani studij energetike u ´┐Żibeniku Sveu´┐Żili´┐Żta u Zagrebu; za gra´┐Żane koje zanima tehnologija i isplativost kori´┐Żtenja solarne energije, obnovljivog izvora energije kojim obiluje na´┐Ża ´┐Żupanja, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje odr´┐Żat ´┐Że predavanje s naglaskom na kori´┐Żtenju fotonaponskih sustava. Nakon predavanja predvi´┐Żena je rasprava, u kojoj ´┐Że predava´┐Żi odgovarati na pitanja prisutnih

Natje´┐Żaji za pred´┐Żkolce i u´┐Żenike u povodu No´┐Żi knjige
 
     23. travnja bit ´┐Że odr´┐Żana No´┐Ż knjige, manifestacija kojom obilje´┐Żavamo Svjetski dan knjige i autorskih prava kako bismo afirmirali kulturu ´┐Żitanja, potaknuli razgovor o literaturi i podigli svijest o va´┐Żnosti knjige u svakom dru´┐Żtvu i u svakom vremenu. Tim povodom Knji´┐Żnica raspisuje tri natje´┐Żaja ´┐Ż likovni, literarni i strip-natje´┐Żaj ´┐Ż za djecu iz dje´┐Żjih vrti´┐Ża i u´┐Żenike osnovnih i srednjih ´┐Żkola ´┐Żibensko-kninske ´┐Żupanije na temu zajedni´┐Żtva i prijateljstva, pod naslovom ´┐Ż´┐ŻKad se male ruke slo´┐Że´┐Ż´┐Ż, nadahnutu knjigom Vlak u snijegu Mate Lovraka.
     Literarni natje´┐Żaj za najbolju kratku pri´┐Żu namijenjen je u´┐Żenicima od tre´┐Żeg do osmog razreda osnovne ´┐Żkole, likovni natje´┐Żaj pred´┐Żkolcima i osnovno´┐Żkolcima a strip-natje´┐Żaj srednjo´┐Żkolcima. Za likovne radove mogu koristiti slikarske, grafi´┐Żke i crta´┐Żke tehnike ili tehnike oblikovanja a za stripove grafi´┐Żke, crta´┐Żke i ra´┐Żunalne tehnike.
     Radove treba predati do 17. travnja. Pri´┐Że (napisane na stroju, ra´┐Żunalu ili rukom) u´┐Żenici mogu donijeti u Knji´┐Żnicu (na Dje´┐Żji odjel, tj. sredi´┐Żnji pult u prizemlju) ili ih poslati u inbox na Facebook stranici Knji´┐Żnice. Likovne radove i stripove treba propisno za´┐Żtititi i ne savijati u tube. Mogu se osobno donijeti u Knji´┐Żnicu ili poslati po´┐Żtom na adresu: Gradska knji´┐Żnica ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż ´┐Żibenik (s napomenom ´┐ŻZa likovni natje´┐Żaj ´┐ŻKad se male ruke slo´┐Że...´┐Ż´┐Ż), Poljana 6, ´┐Ż22000 ´┐Żibenik. Na pole´┐Żinu rada treba nalijepiti ´┐Żnaljepnicu´┐Ż s osnovnim podacima.
     Stru´┐Żna povjerenstva ocijenit ´┐Że radove i nagraditi po tri najbolja iz svake kategorije.
     Na dje´┐Żjem odjelu 23. travnja u 18 sati bit ´┐Że pro´┐Żitane tri najbolje pri´┐Że i otvorena izlo´┐Żba likovnih radova. Izlo´┐Żba strip-radova bit ´┐Że otvorena u 20 sati na prvom katu Knji´┐Żnice. Osobe za kontakt su Marina ´┐Żimi´┐Ż, dipl. knji´┐Żni´┐Żarka na dje´┐Żjem odjelu (022 201 280 i 098 759 892, djecji-odjel@knjiznica-sibenik.hr), za literarne radove, i Zdenka Bilu´┐Żi´┐Ż, prof. likovne kulture, voditeljica Centra za vizualnu kulturu djece i mladih Knji´┐Żnice (022 201299 i 098 603 421, zbilusic@knjiznica-sibenik.hr).

Likovni natje´┐Żaji uz Dan energetske odr´┐Żivosti ´┐Żibensko-kninske ´┐Żupanije
 
´┐Żibensko-kninska ´┐Żupanija 22. travnja, na Dan planeta Zemlje, obilje´┐Żava Dan energetske odr´┐Żivosti, ´┐Żime se gra´┐Żanima daje uvid u mogu´┐Żnosti ostvarivanja pozitivnih ekonomskih i ekolo´┐Żkih posljedica energetski odr´┐Żivog pona´┐Żanja.
     Aktivnosti u sklopu manifestacije prilago´┐Żene su svim dobnim i interesnim skupinama. U suradnji s Gradskom knji´┐Żnicom ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż organiziran je likovni natje´┐Żaj na temu ´┐ŻJa ´┐Żtedim energiju´┐Ż, na kojem ´┐Że polaznici dje´┐Żjih vrti´┐Ża i ni´┐Żih razreda osnovne ´┐Żkole prikazati ´┐Żtednju energije u svakodnevnim aktivnostima. Za tu ´┐Że dobnu skupinu 22. travnja ispred zgrade ´┐Żibensko-kninske ´┐Żupanije biti organizirana i likovna radionica na otvorenom.
     Za u´┐Żenike sedmih i osmih razreda osnovnih i u´┐Żenike srednjih ´┐Żkola ´┐Żupanija i Knji´┐Żnica organizirale su nagradni likovni natje´┐Żaj za izradu plakata uz Dan energetske odr´┐Żivosti ´┐Żibensko-kninske ´┐Żupanije.
     Izlo´┐Żba i dodjela nagrada za odabrane likovne radove s ta dva natje´┐Żaja odr´┐Żat ´┐Że se u EE info centru u zgradi Tehni´┐Żke i Industrijsko-obrtni´┐Żke ´┐Żkole. Tijekom dana ´┐Że u EE info centru biti odr´┐Żana i tematska izlo´┐Żba a ´┐Żlanovi Dru´┐Żtva Faust Vran´┐Żi´┐Ż prezentirat ´┐Że inovacije s podru´┐Żja energetske u´┐Żinkovitosti.
     Sredi´┐Żnje doga´┐Żanje Dana energetske odr´┐Żivosti ´┐Żibensko-kninske ´┐Żupanije odr´┐Żat ´┐Że se u multimedijalnoj dvorani Gradske knji´┐Żnice od 10 do 13 sati. Nakon pozdravnog izlaganja ´┐Żupana Gorana Pauka, atraktivne programe pove´┐Żanja energetske u´┐Żinkovitosti Vlade RH prezentirat ´┐Że Ministarstvo graditeljstva; predava´┐Żi iz Fonda za za´┐Żtitu okoli´┐Ża i energetsku u´┐Żinkovitost prezentirat ´┐Że na´┐Żin sufinanciranja energetskih projekata; budu´┐Żim studentima i zainteresiranim gospodarskim subjektima bit ´┐Że prezentiran dislocirani studij energetike u ´┐Żibeniku Sveu´┐Żili´┐Żta u Zagrebu; za gra´┐Żane koje zanima tehnologija i isplativost kori´┐Żtenja solarne energije, obnovljivog izvora energije kojim obiluje na´┐Ża ´┐Żupanja, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje odr´┐Żat ´┐Że predavanje s naglaskom na kori´┐Żtenju fotonaponskih sustava. Nakon predavanja predvi´┐Żena je rasprava, u kojoj ´┐Że predava´┐Żi odgovarati na pitanja prisutnih

Me´┐Żunarodni dan darivanja knjiga
 

     Gradska knji´┐Żnica "Juraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż" ´┐Żibenik pridru´┐Żila se obilje´┐Żavanju Me´┐Żunarodnog dana darivanja knjiga, 14. velja´┐Że. Taj se volonterski projekt, kojemu je cilj ohrabrivanje djece i odraslih da djeci daruju knjigu ili slikovnicu, ove godine prvi put odr´┐Żava u Hrvatskoj, pod geslom ´┐Ż´┐Żitam, dam, sretan sam ´┐Ż svoju knjigu daruj i tu´┐Że srce obraduj´┐Ż, u sklopu nacionalne kampanje ´┐Ż´┐Żitaj mi´┐Ż.
     Oni koji se ´┐Żele uklju´┐Żiti u projekt knjige ili slikovnice mogu donijeti u Knji´┐Żnicu do 7. o´┐Żujka, kada ´┐Że biti darovane dje´┐Żjem odjelu i dje´┐Żjoj ambulanti Op´┐Że bolnice ´┐Żibensko-kninske ´┐Żupanije.

 

Dani bez zakasnine, uz Dan Knji´┐Żnice
 


     U ponedjeljak, utorak i srijedu, 17., 18. i 19. velja´┐Że Knji´┐Żnica, koja obilje´┐Żava svoju 92. obljetnicu, ne´┐Że napla´┐Żivati zakasninu. Stoga molimo korisnike da iskoriste priliku i vrate gra´┐Żu koju duguju.
 

Obilje´┐Żavanje Dana Knji´┐Żnice
 
     Gradska knji´┐Żnica ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż ´┐Żibenik, utemeljena 17. velja´┐Że 1922., obilje´┐Żit ´┐Że svoj dan u ponedjeljak, 17. velja´┐Że u 13 sati predstavljanjem knjige Uspomene iz Perzije Ivana Simoni´┐Ża, koju je Knji´┐Żnica objavila u nizu Ba´┐Ż´┐Żina u prosincu 2013. Rije´┐Ż je o prijevodu s ruskoga uspomena koje je general Simoni´┐Ż, pripadnik ´┐Żibenske plemi´┐Żke obitelji kojemu je ruski car dodijelio naslov grofa, napisao nakon povratka s perzijskog dvora, na kojem je desetlje´┐Żima slu´┐Żbovao kao veleposlanik Ruskoga Carstva u Teheranu. Knjigu ´┐Że predstaviti Darko Gulin, prire´┐Żiva´┐Ż, i dr. sc. Goran Bude´┐Ż iz Zavoda za povijesne znanosti HAZU. Nakon toga bit ´┐Że otvorene dvije izlo´┐Żbe: u 13.45 sati u galeriji izlo´┐Żba Libri Zdenke Bilu´┐Żi´┐Ż a u 14 sati na prvome katu izlo´┐Żba Okvir za portret Ante Zori´┐Ża, na kojoj ´┐Że biti izlo´┐Żen dio gra´┐Że iz obiteljske zbirke ´┐Żeljka Zori´┐Ża.
 

Predstavljanje knjige Nosi me more
 
      U srijedu, 22. sije´┐Żnja 2014. u 18 sati u Hrvatskom narodnom kazali´┐Żtu u ´┐Żibeniku bit ´┐Że predstavljena knjiga knji´┐Żevnika Mladena Bja´┐Żi´┐Ża Nosi me more : pjesme i pri´┐Że o rije´┐Żima, ´┐Żto ju je Gradska knji´┐Żnica ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż ´┐Żibenik objavila u nizu Lastovanja u prosincu pro´┐Żle godine. To je Bja´┐Żi´┐Żeva dvadeset peta knjiga, ´┐Żesta u izdanju Knji´┐Żnice. U programu naslovljenom ´┐ŻDevedeset mu je godina tek´┐Ż, kojim ´┐Że biti obilje´┐Żen Bja´┐Żi´┐Żev devedeseti ro´┐Żendan, sudjelovat ´┐Że glumac Mate Gulin, novinarka Marina Jurkovi´┐Ż, knji´┐Żevnik Mladen Ku´┐Żec, pjesnik Dinko ´┐Żkevin i Kulturno umjetni´┐Żko dru´┐Żtvo Koralj Zlarin. Ina´┐Że, program je dio ´┐Żire manifestacije: dana Hrvatskog narodnog kazali´┐Żta u ´┐Żibeniku, utemeljenog 29. sije´┐Żnja 1870.
 

Predstavljanje knjige ´┐Żibenik na kvadrat Ivice Polji´┐Żka u Zagrebu
 
      U ´┐Żetvrtak, 12. prosinca 2013. u 17 sati u Klubu ´┐Żiben´┐Żana u Zagrebu, Baruna Trenka 3, bit ´┐Że predstavljena knjiga ´┐Żibenik na kvadrat Ivice Polji´┐Żka, ´┐Żto ju je Knji´┐Żnica objavila po´┐Żetkom ove godine. U njoj su sabrani tekstovi ´┐Żto ih je dr. sc. Ivica Polji´┐Żak objavljivao u istoimenoj kolumni u ´┐Żibenskom tjedniku od sije´┐Żnja 2011. do srpnja 2012. Nakon ´┐Żibenika knjiga je u rujnu predstavljena i u Splitu na Knjizi Mediterana. U Zagrebu ´┐Że je predstaviti mr. sc. Gustav ´┐Żervar i Vilijam Laki´┐Ż.
 

02.12.2013´┐Ż
ponedjeljak
Radionica "Revitalizacija povijesne jezgre ´┐Żibenika" saznaj vi´┐Że...
 
     U ponedjeljak i utorak, 2. i 3. prosinca 2013. od 9 do 17.30 sati u Knji´┐Żnici ´┐Że biti odr´┐Żana radionica Revitalizacija´┐Ż povijesne´┐Ż jezgre ´┐Żibenika. Radionicu provodi, u sklopu projekta Jewel, Grad ´┐Żibenik a namijenjena je predstavnicima civilnog dru´┐Żtva, stanovnika, gospodarstva, dru´┐Żtvenih djelatnosti i gradske uprave. 
     

Likovni natje´┐Żaj Upoznaj svoja prava!
 

Nacrtao Karlo Protega
      U povodu Me´┐Żunarodnog dana dje´┐Żjih prava, Dru´┐Żtvo Na´┐Ża djeca´┐Ż ´┐Żibenik i Centar za vizualnu kulturu djece i mladih Knji´┐Żnice organiziraju strip-natje´┐Żaj na temu ´┐ŻUpoznaj svoja prava!´┐Ż. Djeca trebaju nacrtati, flomasterom, olovkom ili drugim crta´┐Żim priborom, kratki strip koji ´┐Że prikazati (ne)zgodu vezanu za njihova prava. Stru´┐Żno izborno povjerenstvo izabrat ´┐Że i nagraditi pet najboljih stripova. Nakon natje´┐Żaja stripovi ´┐Że biti izlo´┐Żeni u Knji´┐Żnici.
Djeca svoje radove, s naznakom ´┐Żza strip natje´┐Żaj´┐Ż,´┐Ż mogu donijeti u Knji´┐Żnicu ili ih poslati po´┐Żtom. Kontakt osoba je Zdenka Bilu´┐Żi´┐Ż, voditeljica Centra za vizualnu kulturu djece i mladih Knji´┐Żnice
(zbilusic@knjiznica-sibenik.hr)
 

Predstavljanje knjige Stopama pastira Sre´┐Żka Badurine
 
      U ´┐Żetvrtak, 14. studenoga 2013. u 19 sati u Splitu, u crkvi sv. Josipa (´┐Żupa Svete Obitelji, Sukoi´┐Żanska 8), bit ´┐Że predstavljena knjiga Stopama pastira Sre´┐Żka Badurine, objavljena 2012. u nakladi Gradske knji´┐Żnice ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż ´┐Żibenik, Provincijalata franjevaca tre´┐Żoredaca glagolja´┐Ża i ´┐Żibenske biskupije. O knjizi ´┐Że govoriti fra Antun Badurina, brat biskupa Sre´┐Żka, koji je sabrao tekstove i uredio knjigu, prof. dr. sc. Ivan Bodro´┐Żi´┐Ż, s Katoli´┐Żkog bogoslovnog fakulteta Sveu´┐Żili´┐Żta u Zagrebu, i Vilijam Laki´┐Ż, ravnatelj Knji´┐Żnice.
 

Natjecanje u ´┐Żitanju naglas
 
     Gradska knji´┐Żnica ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż ´┐Żibenik sudjeluje u akciji ´┐ŻNatjecanje u ´┐Żitanju naglas´┐Ż, koja se odr´┐Żava u okviru Europske godine ´┐Żitanja naglas ´┐Ż´┐Żitajmo naglas, ´┐Żitajmo zajedno´┐Ż. Akcija je zami´┐Żljena kao natjecanje za u´┐Żenike osnovnih ´┐Żkola od 3. do 8. razreda u gradovima i ´┐Żupanijama Republike Hrvatske. Cilj akcije je poticanje ´┐Żitanja i ´┐Żitanja naglas, razvoj ´┐Żitala´┐Żkih navika, populariziranje knjige i poticanje pozitivnog natjecateljskog duha. Finalno natjecanje odr´┐Żat ´┐Że se 13. studenoga 2013. godine na sajmu knjige Interliber u Zagrebu.

     Molimo sve zainteresirane da se prijave za ´┐Żupanijsko natjecanje najkasnije do 25. listopada 2013. preko prijavnice ili e-maila djecji-odjel@knjiznica-sibenik.hr ili osobno na Dje´┐Żjem odjelu Knji´┐Żnice.

Kontakt osobe za detaljne informacije: Marina ´┐Żimi´┐Ż i Jelena ´┐Żobanov
Telefon: 022 201 280

     "Natjecanje u ´┐Żitanju naglas" odr´┐Żat ´┐Że se 7. studenoga 2013. u Multimedijalnoj dvorani s po´┐Żetkom u 17 sati.

 

Dani bez zakasnina


Knji´┐Żnica u petak i subotu, 18. i 19. listopada
ne´┐Że napla´┐Żivati zakasninu!
 

30.09.2013
ponedjeljak
Obavijest u vezi provedbe javnog poziva za prijam osobe za stru´┐Żno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa saznaj vi´┐Że... 

16.09.2013
utorak
Javni poziv za prijam osoba za stru´┐Żno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa saznaj vi´┐Że... 

Ciklus talijanskog filma u Knji´┐Żnici


     U Filmskoj ve´┐Żeri srijedom 24. travnja u 20 sati bit ´┐Że prikazan film Mo´┐Że se napraviti (Giulio Manfredonia, 2008., 111 min). To je posljednji u ciklusu talijanskih filmova koji su prikazani u Knji´┐Żnici u suradnji s Konzulatom Talijanske Republike u Republici Hrvatskoj, Split, i Predstavni´┐Żtvom talijanskog konzulata i Uredom talijanske gospodarske komore u ´┐Żibeniku.
 
No´┐Ż knjige u Knji´┐Żnici


      Dana 23. travnja 2013., na Me´┐Żunarodni dan knjige i autorskih prava, u Hrvatskoj se po drugi put odr´┐Żava manifestacija No´┐Ż knjige. Toga dana, od 18 sati do pono´┐Żi, u knji´┐Żnicama diljem zemlje bit ´┐Że organizirana razna doga´┐Żanja: javna ´┐Żitanja, predstavljanja knjiga, izlo´┐Żbe, radionice i sl., s ciljem da se u javnosti potakne interes za knjigu kao nezamjenjivo kulturno dobro. Organizatori doga´┐Żanja su Nacionalna i sveu´┐Żili´┐Żna knji´┐Żnica u Zagrebu, Knji´┐Żnice grada Zagreba, Zajednica nakladnika i knji´┐Żara Hrvatske gospodarske komore, Knji´┐Żni blok ´┐Ż Inicijativa za knjigu, Moderna vremena Info i Udruga za za´┐Żtitu prava nakladnika ZANA.

U 18 sati Otvorenje izlo´┐Żbe ´┐Żegrt Hlapi´┐Ż,dje´┐Żjih likovnih radova na temu ´┐Żudnovatih zgoda ´┐Żegrta Hlapi´┐Ża Ivane Brli´┐Ż Ma´┐Żurani´┐Ż nastalih u radionici Centra za vizualnu kulturu djece i mladih Gradske knji´┐Żnice ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż
Od 18 do 19 sati Susret djece sa ´┐Żibenskim piscima za djecu i mlade: Anom Bili´┐Ż Udovi´┐Żi´┐Ż, Mladenom Bja´┐Żi´┐Żem, Jagodom Sabli´┐Ż i Aljo´┐Żom Vukovi´┐Żem
Od 19 do 20 sati Interpretacija pri´┐Ża Dva Ivana i Ledena ku´┐Żica uz pomo´┐Ż lutaka Katarine Simsig
Od 20 do 21 sata Ve´┐Żer sa ´┐Żibenskim gimnazijalcima: performance Fil´┐Żsofos l´┐Żei, na temu srednjovjekovne filozofije, pod mentorstvom dr. sc. Nives Triva, prof. filozofije, i predstavljanje Pegle, ´┐Żkolskog lista Gimnazije Antuna Vran´┐Żi´┐Ża
Od 21 do 22 sata Dru´┐Żenje s knji´┐Żevnikom Ivom Bre´┐Żanom
Od 22 do 24 sata Koncert sastava The Pulse

U Knji´┐Żnici ´┐Że biti izlo´┐Żene knjige, iz fonda Knji´┐Żnice, o siru i njegovim proizvodima a posjetitelji ´┐Że imati priliku ku´┐Żati pekarske proizvode sa sirom.
Knji´┐Żnica ´┐Że gra´┐Żane darivati knjigama dobivenim donacijom.
U No´┐Żi knjige upis za tinejd´┐Żere koji se prvi put u´┐Żlanjuju u Knji´┐Żnicu bit ´┐Że besplatan.

23. travnja Knji´┐Żnica ne´┐Że napla´┐Żivati zakasninu korisnicima koji toga dana vrate gra´┐Żu koju duguju.
   
A KOJA JE TVOJA PRI´┐ŻA? ´┐Ż radionica kreativnog novinarstva


     Cilj radionice je zainteresirati sudionike za novinarsku pri´┐Żu, nau´┐Żiti osnovne metode novinarskog pisanja, upoznati nove struje u novinarstvu (backpack journalism, citizen journalism), razumjeti novinarstvo u digitalnim medijima (portali, blogovi) i, klju´┐Żno, razviti percepciju za pri´┐Że koje ih okru´┐Żuju a da ih nisu ni svjesni. Radionica ´┐Że zavr´┐Żiti izradom originalnog novinarskog teksta, koji ´┐Że biti objavljen u nekom od hrvatskih medija.

Voditelj radionice: Kre´┐Żimir Dujmovi´┐Ż

Zainteresirani za radionicu mogu se prijaviti i ostaviti svoje podatke (ime i prezime, dob, zanimanje i kontakt telefon) na Narodnom odjelu Knji´┐Żnice.

Dogovor oko termina odr´┐Żavanja radionice i drugih pojedinosti je u srijedu, 17. travnja 2013. u 19.30 sati u Knji´┐Żnici.
   

07.03.2013
´┐Żetvrtak
´┐Żupanijski likovni natje´┐Żaj za u´┐Żenike osnovnih ´┐Żkola Najnoviji strojevi uz Dan hrvatske knjige i Dan planeta Zemlje saznaj vi´┐Że...
 
  Ilustracija iz knjige Machinae novae   Fausta Vran´┐Żi´┐Ża

07.03.2013
´┐Żetvrtak
Regionalni likovni natje´┐Żaj za u´┐Żenike osnovnih ´┐Żkola Ro´┐Żendanska ´┐Żestitka Robertu Visianiju saznaj vi´┐Że...
 
  Ilustracija iz Visianijeve knjige  Stirpium dalmaticarum specimen

22.02.2013
petak
Obavijest za one koji ´┐Żele sudjelovati u kvizu Lan´┐Żana reakcija saznaj vi´┐Że...

Pravila
kviza Lan´┐Żana reakcija

19.02.2013
utorak
Javni poziv za prijam osoba za stru´┐Żno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa saznaj vi´┐Że... 

13.02.2013
utorak
Obavijest kandidatima s Natje´┐Żaja za prijam u radni odnos na odre´┐Żeno vrijeme koji su pristupili intervjuu saznaj vi´┐Że... 

Petak i subota - dani bez zakasnine, uz Dan Knji´┐Żnice


U petak i subotu, 15. i 16. velja´┐Że Knji´┐Żnica, koja u nedjelju, 17. velja´┐Że obilje´┐Żava svoju 91. obljetnicu, ne´┐Że napla´┐Żivati zakasninu. Stoga molimo korisnike da iskoriste priliku i vrate gra´┐Żu koju duguju.

05.02.2013
utorak
Obavijest za kandidate koji su se prijavili na Javni poziv za prijam osoba za stru´┐Żno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa saznaj vi´┐Że... 
01.02.2013
petak
Poziv na intervju saznaj vi´┐Że... 

16.01.2013
srijeda
Natje´┐Żaj za prijam u radni odnos na odre´┐Żeno radno vrijeme saznaj vi´┐Że... 

16.01.2013
srijeda
Javni poziv za prijam osoba za stru´┐Żno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa saznaj vi´┐Że... 

Svim korisnicima ´┐Żelimo sretan Bo´┐Żi´┐Ż i novu godinu


Na Staru godinu Knji´┐Żnica ´┐Że raditi od 8 do 12 sati

 
An´┐Żeo iz likovne radionice Centra za vizualnu kulturu djece i mladih Knji´┐Żnice

   


Postavljanje slike Vinka Bari´┐Ża Ze´┐Żji par Andrews u Galeriji Zid


U ´┐Żetvrtak, 20. prosinca (´┐Żetvrtak) u 12 sati u Galeriji Zid (na prvome katu Knji´┐Żnice) bit ´┐Że postavljena, uz 7. obljetnicu preseljenja Knji´┐Żnice u novi prostor, slika Ze´┐Żji par Andrews (akrilik na papiru, 131,5x93,5 cm) Vinka Bari´┐Ża. O slici i autoru, akademskom slikaru, strip-crta´┐Żu i glazbeniku, ro´┐Żenom u Splitu 1980., govorit ´┐Że akademski slikar Vanja Pagar.
 

   


06.12.2012
´┐Żetvrtak
Sv. Nikola u Knji´┐Żnici
 

     Draga djeco, pozivamo vas na susret sa sv. Nikolom 6. prosinca 2012. u 10 sati u Knji´┐Żnici. Tom prigodom bit ´┐Że progla´┐Żeno najljep´┐Że pismo sv. Nikoli. Ako ga jo´┐Ż niste napisali, napi´┐Żite ga i ostavite u kutiji na pultu na Dje´┐Żjem odjelu Knji´┐Żnice.
   
 
Ilustracija Ivane Gulja´┐Żevi´┐Ż u knjizi Sveti Nikola    Aljo´┐Że Vukovi´┐Ża

   20.11.2012
utorak
Otkrivanje spomen-obilje´┐Żja Milivoju Zeni´┐Żu

     20. studenoga navr´┐Żava se godina dana otkako je preminuo Milivoj Zeni´┐Ż, dugogodi´┐Żnji ravnatelj Gradske knji´┐Żnice ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż. Obljetnicu ´┐Że Knji´┐Żnica obilje´┐Żiti dvama doga´┐Żanjima. U 18 sati u multimedijalnoj dvorani bit ´┐Że predstavljen pretisak knjige Rijeka Krka : sa 54 slike Krste Sto´┐Żi´┐Ża, koji su zajedno objavile Gradska knji´┐Żnica ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż i Javna ustanova ´┐ŻNacionalni park Krka´┐Ż. O knjizi ´┐Że govoriti msgr. Ante Ivas, biskup ´┐Żibenski, dr. sc. Josip Stipanov, ravnatelj Nacionalne i sveu´┐Żili´┐Żne knji´┐Żnice u mirovini, i dr. sc. Drago Margu´┐Ż, prire´┐Żiva´┐Ż izdanja i autor popratne studije. Nakon promocije na prvom katu knji´┐Żnice bit ´┐Że otkriveno spomen-obilje´┐Żje Milivoju Zeni´┐Żu, rad akademskog kipara Ka´┐Żimira Hraste.11.11.2012
nedjelja
Obilje´┐Żavanje Dana hrvatskih knji´┐Żnica prigodnim programom Igranje dru´┐Żtvenih igara

Gradska knji´┐Żnica ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż ´┐Żibenik u nedjelju, 11. studenoga 2012. godine obilje´┐Żava Dan hrvatskih knji´┐Żnica prigodnim programom Igranje dru´┐Żtvenih igara.
Pozivamo djecu i njihove roditelje, bake i djedove, prijatelje, nastavnike, sve koji su zainteresirani, da do´┐Żu u Knji´┐Żnicu u 10 sati kako bi odigrali neku od dru´┐Żtvenih igara (´┐Żovje´┐Że ne ljuti se, Dama, Trilja, X/O, Memory ili Domino).

24.09.2012
utorak
Likovni natje´┐Żaj za u´┐Żenike osnovnih ´┐Żkola na temu strani´┐Żnika saznaj vi´┐Że... 

19. i 20. listopada bez naplate zakasnina
U povodu Mjeseca hrvatske knjige, u petak i subotu, 19. i 20. listopada 2012. Knji´┐Żnica ne´┐Że napla´┐Żivati zakasninu korisnicima koji vrate gra´┐Żu ´┐Żiji su rok posudbe prekora´┐Żili
 

24.09.2012
utorak
Poziv na intervju saznaj vi´┐Że... 

13.09.2012
´┐Żetvrtak
Obavijest u vezi provedbe natje´┐Żaja za prijam u radni odnos saznaj vi´┐Że... 

30.03.2012
´┐Żetvrtak
Redovita izborna skup´┐Żtina Knji´┐Żni´┐Żarskog dru´┐Żtva ´┐Żibenik


U petak, 30. o´┐Żujka 2012. u 12.30 sati Knji´┐Żnici ´┐Że biti odr´┐Żana redovita izborna skup´┐Żtina Knji´┐Żni´┐Żarskog dru´┐Żtva ´┐Żibenik, sa sljede´┐Żim dnevnim redom:
 1. Izvje´┐Ż´┐Że o radu Hrvatskog knji´┐Żni´┐Żarskog dru´┐Żtva
 2. Izvje´┐Ż´┐Że o radu Knji´┐Żni´┐Żarskog dru´┐Żtva ´┐Żibenik
 3. Izbor predsjednika Knji´┐Żni´┐Żarskog dru´┐Żtva ´┐Żibenik
 4. Razno
Silvija Marin iz knji´┐Żnice Turisti´┐Żko-ugostiteljske ´┐Żkole odr´┐Żat ´┐Że predavanje ´┐ŻMre´┐Żne stranice knji´┐Żnica ´┐Ż otvaranje prema javnosti´┐Ż

27.03.2012
utorak
Vilijam Laki´┐Ż, novi ravnatelj Gradske knji´┐Żnice ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż ´┐Żibenik

´┐Żibensko Gradsko vije´┐Że na sjednici odr´┐Żanoj 27. o´┐Żujka 2012. za vr´┐Żitelja du´┐Żnosti ravnatelja Gradske knji´┐Żnice ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż ´┐Żibenik imenovalo Vilijama Laki´┐Ża, dosada´┐Żnjeg voditelja ´┐Żupanijske mati´┐Żne slu´┐Żbe Knji´┐Żnice.

23.02.2012
´┐Żetvrtak
Natje´┐Żaj za imenovanje ravnatelja/ice saznaj vi´┐Że... 

13.02.2012
ponedjeljak
Poziv na intervju kandidatima na natje´┐Żaj za prijam u radni odnos saznaj vi´┐Że... 

24.01.2012
utorak
Obavijest u vezi provedbe natje´┐Żaja za prijam u radni odnos saznaj vi´┐Że... 

Napustio nas je dragi kolega Milivoj Zeni´┐Ż,
ravnatelj na´┐Że ustanove.
Preminuo je u nedjelju, 20. studenoga 2011.


     MILIVOJ ZENI´┐Ż ro´┐Żen je u ´┐Żibeniku 1953. U rodnom gradu zavr´┐Żio je gimnaziju, u Zagrebu studij komparativne knji´┐Żevnosti i filozofije na Filozofskom fakultetu. Godine 1979. zaposlio se, kao dipl. knji´┐Żni´┐Żar, u Gradskoj knji´┐Żnici ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż, u kojoj godinama obna´┐Ża du´┐Żnost ravnatelja.
     Kao ravnatelj ´┐Żibenske gradske knji´┐Żnice, najzaslu´┐Żniji je za njezino preseljenje, iz neprimjerena prostora u prizemlju nebodera podalje od gradskog sredi´┐Żta, u novoure´┐Żenu zgradu u sredi´┐Żtu grada. U novom prostoru Knji´┐Żnica je mogla ostvariti nove sadr´┐Żaje (´┐Żitaonicu dnevnog tiska, studijsku ´┐Żitaonicu, igraonicu, ra´┐Żunalnu radionicu, audiovizualni odjel, multimedijalnu dvoranu, galeriju, centar za vizualnu kulturu djece i mladih), ´┐Żto je zna´┐Żilo ne samo zadovoljenje najvi´┐Żih stru´┐Żnih standarda, nego i kvalitativno druk´┐Żiju ulogu knji´┐Żnice u kulturnom, pa i dru´┐Żtvenom ´┐Żivotu grada jer je ona postala sredi´┐Żtem brojnih i raznovrsnih kulturnih doga´┐Żanja (predavanja, predstavljanja knjiga, radionica, tribina, okruglih stolova, izlo´┐Żaba, filmskih projekcija itd.). No, trebalo se izboriti za atraktivni prostor na ´┐Żibenskoj Poljani, u ´┐Żemu je doprinos Milivoja Zeni´┐Ża nemjerljiv. Dovoljno je spomenuti da je katalog Area librorum, u kojem je prezentiran prostor nove knji´┐Żnice i osmi´┐Żljeni (definirani) pojedini njezini sadr´┐Żaji, tiskan 2001. godine pa su trebale jo´┐Ż pune ´┐Żetiri godine borbe, lobiranja i zagovaranja da se ravnateljeva vizija ostvari.
     Tako´┐Żer, pokrenuo je ´┐Ż u turbulentnim ratnim vremenima (u kojima Knji´┐Żnica nije prekidala svoj rad iako je dvaput stradala za bombardiranja grada) ´┐Ż nakladni´┐Żku djelatnost Knji´┐Żnice, kojom se ona afirmirala kao va´┐Żan mali nakladnik i u nacionalnim razmjerima objaviv´┐Żi vi´┐Że od stotinu naslova, od pjesni´┐Żkih zbirka do znanstvenih zbornika. Ure´┐Żuje niz Ba´┐Ż´┐Żina, jednu od ´┐Żest edicija, u kojemu je iza´┐Żlo ´┐Żesnaest knjiga s djelima ´┐Żibenskih humanista i franjeva´┐Żkih pisaca ´┐Żibenskoga kraja. Nakladni´┐Żtvo je dovelo i do suradnje s brojnim pojedincima i kulturnim ustanovama i udrugama u zemlji jer su mnoga djela objavljena u zajedni´┐Żkoj nakladi.
     Aktivno je sudjelovao u organizaciji razli´┐Żitih znanstvenih i stru´┐Żnih skupova, npr. o obitelj Vran´┐Żi´┐Ż u hrvatskoj knji´┐Żevnosti i znanosti (1995.), o Antunu Vran´┐Żi´┐Żu (2004.), o jezikoslovcu Josipu Jurinu (1996.), te skupova o franjeva´┐Żkim piscima sa ´┐Żibenskog podru´┐Żja koje Knji´┐Żnica od 2000. jednom godi´┐Żnje organizira zajedno s Hrvatskim studijima Sveu´┐Żili´┐Żta u Zagrebu i ograncima Matice hrvatske u Skradinu i ´┐Żibeniku.
     Autor je triju knjiga, u kojima se bavi ´┐Żibenskom ba´┐Żtinom: U pohvalu od grada ´┐Żibenika : pisana rije´┐Ż od najstarijih vremena do danas (´┐Żibenik, Gradska knji´┐Żnica ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż, 2002), ´┐Żibenska katedrala (´┐Żibenik, ´┐Żibenska biskupija, 2003.) i Stari ´┐Żibenik : kalama, skalama i butama (Zagreb, AGM, 2010.). Osobito je prva knjiga va´┐Żna knji´┐Żni´┐Żarima za poznavanje povijesti ´┐Żibenske knjige, knji´┐Żnica, knji´┐Żara i nakladnika, koje udio u nacionalnoj kulturnoj povijesti nije neznatan.
     Objavio je sljede´┐Że stru´┐Żne radove: ´┐Żezdeseta obljetnica ´┐Żibenske Gradske biblioteke, u: Bilten BIS 8-9(12-13)(1982), 21-23; Izdava´┐Żtvo Gradske knji´┐Żnice ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż u ´┐Żibeniku u razdoblju od 1991. do 1994., u: Glasnik Dru´┐Żtva bibliotekara Split 3(1994), 93-98; Sedamdeset pet godina Gradske knji´┐Żnice ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż u ´┐Żibeniku, u: Glasnik Dru´┐Żtva bibliotekara Split 5(1997), 102-103.; Katoli´┐Żki tisak u ´┐Żibeniku u 19. i 20. stolje´┐Żu, u: Sedam stolje´┐Ża ´┐Żibenske biskupije : zbornik radova sa znanstvenog skupa ´┐Żibenska biskupija od 1298. do 1998., ´┐Żibenik, 22. do 26. rujna 1998., ´┐Żibenik, Gradska knji´┐Żnica ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż, 1998.; O´┐Żuvanje nacionalne kulture i jezika u procesima globalizacije, u: Narodne knji´┐Żnice u novoj Europi : utjecaj globalizacije i informatizacije na narodne knji´┐Żnice u tranzicijskim zemljama : zbornik radova, Zagreb, Knji´┐Żnice grada Zagreba, Gradska knji´┐Żnica, 2003.; Novi ´┐Żivot Viti´┐Żeva zdanja : projekt ´┐Żibenske knji´┐Żnice, u: Narodne knji´┐Żnice za sada´┐Żnjost i budu´┐Żnost : koncepti, arhitektura, tehnologija : zbornik radova, Rijeka, Gradska knji´┐Żnica, 2009.
     Napisao je i tekstove za turisti´┐Żke bro´┐Żure koje je objavila Turisti´┐Żka zajednica ´┐Żibensko-kninske ´┐Żupanije: ´┐Żibenik, 1998., i Regija ´┐Żibenik : Hrvatska ´┐Ż Croatia, [s.a.].
Redovito objavljuje prikaze knjiga u lokalnim novinama i listovima, primjerice u Vjeri u kamenu, glasilu KUD-a Sveti Juraj iz Primo´┐Żtena Burnjeg.
     Glavni je urednik monografije Stolje´┐Że hrvatske elektroprivede, ´┐Żibenik, Hrvatska elektroprivreda, 1995.
     Sudjelovao je, kao producent i stru´┐Żni suradnik, u proizvodnji dvaju znanstveno-obrazovnih filmova: Martin Koluni´┐Ż Rota, ´┐Żibenik, Digital zoom, 1997., i Stella maris Dalmacije : II. dio, Zagreb, Udruga Prosoli-Sveta glazba; ´┐Żibenik : Gradska knji´┐Żnica ´┐ŻJuraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż, 2008., a kao stru´┐Żni suradnik u realizaciji znanstveno-obrazovnog filma U potrazi za Luka´┐Żi´┐Żem, ´┐Żibenik, Glazbena ´┐Żkola Ivana Luka´┐Żi´┐Ża, [200?].
     Organizirao je brojne izlo´┐Żbe u Knji´┐Żnici. U Muzeju grada ´┐Żibenika 1991. organizirao je izlo´┐Żbu Blago ´┐Żibenskih knji´┐Żnica : XVI.-XVIII. stolje´┐Że, na kojoj je javnosti predstavljen dio fonda (inkunabule i rijetke knjige) iz ´┐Żetiriju ´┐Żibenskih knji´┐Żnica, i napisao tekst za njezin katalog.
     Najzaslu´┐Żniji je za uspostavljanje suradnje izme´┐Żu ´┐Żibenskih kulturnih institucija i Pet´┐Żfi Irodalmi M´┐Żzeum u Budimpe´┐Żti i Ku´┐Że umjetnosti u Vespr´┐Żmu, temeljenu na ostav´┐Żtini ´┐Żibenskih i hrvatskih humanista Antuna i Fausta Vran´┐Żi´┐Ża.
     Potaknuo je osnutak Knji´┐Żni´┐Żarskog dru´┐Żtva ´┐Żibenik. Do tada su ´┐Żibenski knji´┐Żni´┐Żari bili ´┐Żlanovi Dru´┐Żtva knji´┐Żni´┐Żara u Splitu, a on sam od 1985. do 1996. ´┐Żlan odbora splitskoga dru´┐Żtva.
     Sudjelovao je na mnogim stru´┐Żnim skupovima, od skup´┐Żtina HKD-a do razli´┐Żitih savjetovanja i okruglih stolova, na ´┐Żto je poticao i svoje kolege, svjestan va´┐Żnosti stru´┐Żnog usavr´┐Żavanja u knji´┐Żni´┐Żarstvu, ali i dru´┐Żtvene dimenzije koje ti skupovi imaju.
     Bio je ´┐Żlan Organizacijskog odbora 30. Skup´┐Żtine HKD-a odr´┐Żane 1996. u Primo´┐Żtenu.
Predsjednik je Upravnog vije´┐Ża Nacionalne i sveu´┐Żili´┐Żne knji´┐Żnice u Zagrebu.
     Kao ravnatelj ´┐Żupanijske mati´┐Żne knji´┐Żnice, puno je u´┐Żinio za uspostavljanje mre´┐Że knji´┐Żnica u ´┐Żibensko-kninskoj ´┐Żupaniji, poma´┐Żu´┐Żi lokalnim zajednicama u osnivanju (ili obnovi rada) narodnih knji´┐Żnica (u Skradinu, Murteru i Primo´┐Żtenu npr.).
     Bio je predsjednik Hrvatskog kulturnog dru´┐Żtva Napredak ´┐Ż Podru´┐Żnice ´┐Żibenik.
     Bio je ´┐Żlan Dru´┐Żbe Bra´┐Ża hrvatskog zmaja.
     Hrvatsko knji´┐Żni´┐Żarsko dru´┐Żtvo dodijelilo mu je Kukuljevi´┐Żevu povelju, najvi´┐Że javno priznanje za dugogodi´┐Żnji rad i zna´┐Żajne rezultate na unapre´┐Żenju knji´┐Żni´┐Żarske djelatnosti.
     Dobio je odli´┐Żje Reda Danice hrvatske s likom Marka Maruli´┐Ża za doprinos razvoju kulture Republike Hrvatske.
     Kao veliki ljubitelj i poznavalac knjige, cijeli radni vijek posvetio je promicanju kulture ´┐Żitanja, zagovaraju´┐Żi pritom kako valoriziranje lokalne knji´┐Żne (i knji´┐Żevne) ba´┐Żtine, tako i poticanje suvremenog stvarala´┐Żtva, u ´┐Żemu je uloga knji´┐Żnice od presudna zna´┐Żenja.

 

Knjiga ´┐Żalosti otvorena je u predvorju Knji´┐Żnice

Komemoracija je odr´┐Żana u srijedu, 23. studenoga 2011. u 12 sati
u Hrvatskom narodnom kazali´┐Żtu ´┐Żibenik

Pogreb je odr´┐Żan istog dana u 14 sati na Groblju sv. Ane


15.07.2011
petak
Poziv na intervju saznaj vi´┐Że... 

11.07.2011
ponedjeljak
Obavijest o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti saznaj vi´┐Że... 

30.06.2011
´┐Żetvrtak
Obavijest u vezi provedbe natje´┐Żaja za prijam u radni odnos saznaj vi´┐Że... 

21.06.2011
utorak
Obavijest u vezi sa Zakonom o javnoj nabavi

Temeljem ´┐Żlanka 5.c. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07 i 125/08) obavje´┐Żtavamo da ravnatelj Milivoj Zeni´┐Ż ne obavlja upravlja´┐Żku djelatnost niti je vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s vi´┐Że od 20%. Stoga nema gospodarskih subjekata s kojim Gradska knji´┐Żnica "Juraj ´┐Żi´┐Żgori´┐Ż" kao javni naru´┐Żitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu ´┐Żlanka 5.c. navedenog Zakona.15.06.2011
srijeda
Poziv na intervju saznaj vi´┐Że... 

08.06.2011
srijeda
Obavijest o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti saznaj vi´┐Że... 

26.05.2011
´┐Żetvrtak
Obavijest u vezi provedbe natje´┐Żaja za prijam u radni odnos saznaj vi´┐Że...