ARHIVA OBAVIJESTI

OBAVIJEST

Obavijest o oprostu zakasnine

16.02.2024. – 17.02.2024.

Javni natje�aj za davanje u zakup dijela poslovnog prostora (za postavljanje samoposlu�nog aparata za tople napitke)

Javni natje�aj...
 
Natje�aj vrijedi od 13.07.2023.
 

Poziv na razgovor
Vi�e...
 
Poziv na razgovor kandidatima �ije su prijave pravodobne, potpune i ispunjavaju formalne uvjete propisane natje�ajem za prijem u radni odnos na neodre�eno vrijeme na radno mjesto knji�ni�ara na Dje�jem odjelu.
 

Obavijest o redovitom godi�njem otpisu gra�e
 
  Po�tovani korisnici, zbog redovitog godi�njeg otpisa na Narodnom i Znanstvenom odjelu, koji �e se najve�im dijelom provesti sredinom svibnja 2023., fondu tih odjela u otvorenom pristupu na prvome katu Knji�nice korisnici ne�e mo�i pristupiti od ponedjeljka, 8. do subote, 20. svibnja. Gra�a s tih dvaju odjela mo�i �e se zadu�ivati i razdu�ivati na glavnome pultu u prizemlju Knji�nice.
 

Besplatna pravna pomo�
Saznaj vi�e ...
 
  Obavje�tavamo korisnike da �e u ponedjeljak, 24. travnja 2023. od 11 do 14 sati studenti Pravnog fakulteta Sveu�ili�ta u Splitu u sklopu Pravne klinike Pravnog fakulteta u Gradskoj knji�nici "Juraj �i�gori�" �ibenik gra�anima pru�ati besplatnu pravnu pomo�.

   

MANIFESTACIJA

Svjetski dan knjige - Dan hrvatske knjige

21.04.2023 � 23.04.2023

Po�tovani korisnici,

  pozivamo vas da nam se pridru�ite u No�i knjige 2023., koja �e se odr�ati od 19. do 23. travnja 2023. godine. No� knjige manifestacija je kojom se poti�u �itanje i razgovor o statusu i va�nosti knjige u suvremenom dru�tvu, a povod za to jesu Svjetski dan knjige i autorskih prava (23. travnja) i Dan hrvatske knjige (22. travnja).
  No� knjige organiziraju Zajednica nakladnika i knji�ara Hrvatske gospodarske komore, Nacionalna i sveu�ili�na knji�nica u Zagrebu, Knji�nice grada Zagreba, Udruga za za�titu prava nakladnika � ZANA, portal za knjigu i kulturu Moderna vremena, Knji�ni blok � inicijativa za knjigu i Hrvatska udruga �kolskih knji�ni�ara.
  Tema ovogodi�nje No�i knjige, dvanaeste po redu, jest fenomen umjetne inteligencije uobli�en u pitanje "Sanjaju li roboti elektri�ne knjige?"

Program No�i knjige u Gradskoj knji�nici "Juraj �i�gori�" �ibenik Program...

Ku�In, natje�aj za najbolju neobjavljenu kratku pri�u 2023.
Saznaj vi�e o natje�aju...
 
  Gradska knji�nica "Juraj �i�gori�" �ibenik i ove godine raspisuje, nagradni natje�aj za najbolju neobjavljenu kratku pri�u.

Rok za slanje pri�a je do nedjelje, 2. travnja 2023.

   

Likovni i literarni natje�aj za u�enike osnovnih �kola �ibensko-kninske �upanije na temu Ma�ke
Saznaj vi�e o natje�aju...
 
  Gradska knji�nica "Juraj �i�gori�" �ibenik i Kulturno-umjetni�ko dru�tvo "Koralj" Zlarin ve� sedmu godinu zaredom raspisuju likovni i literarni natje�aj za u�enike �upanijskih osnovnih �kola na temu Ma�ke.
   

Me�unarodni znanstveno-stru�ni skup 8. Dani ICARUS Hrvatska
"Enhancing heritage experience � exploring cultural routes"
Program...
 
  U �ibeniku �e se od 22. do 23. o�ujka 2023. odr�ati, dijelom u Gradskoj knji�nici "Juraj �i�gori�" �ibenik, a dijelom u Interpretacijskom centru katedrale sv. Jakova "Civitas sacra, Me�unarodni znanstveno-stru�ni skup 8. Dani ICARUS Hrvatska, na temu "Enhancing heritage experience - exploring cultural routes" ("Pobolj�anje iskustva ba�tine - istra�ivanje kulturnih ruta").
  Glavni organizatori skupa jesu E-ROUTES i ICARUS Hrvatska, a suorganizatori Dr�avni arhiv u �ibeniku i DARIAH-HR u suradnji s Gradskom knji�nicom ''Juraj �i�gori�'' �ibenik, Interpretacijskim centrom katedrale sv. Jakova "Civitas sacra" i ICARUS-om. Financijsku podr�ku skupu dali su Ministarstvo kulture i medija, Turisti�ka zajednica grada �ibenika i Turisti�ka zajednica �ibensko-kninske �upanije.
   

Poziv na razgovor

saznaj vi�e...
 
  Poziv na razgovor kandidata s Javnog poziva za prijam u radni odnos na neodre�eno vrijeme za radno mjesto knji�ni�arskog tehni�ara na Znanstvenom odjelu.
 

Natje�aj za prijam u radni odnos na neodre�eno vrijeme za radno mjesto knji�ni�arski tehni�ar na Znanstvenom odjelu
Natje�aj...
 
  Natje�aj za prijam u radni odnos na neodre�eno vrijeme za radno mjesto knji�ni�arski tehni�ar na Znanstvenom odjelu vrijedi od 15. velja�e 2023.
 

Petak, 17. velja�e � dan bez zakasnine, uz Dan Knji�nice
 

  U petak, 17. velja�e, Knji�nica, koja toga dana obilje�ava svoju 101. obljetnicu, ne�e napla�ivati zakasninu. Molimo korisnike da iskoriste priliku i vrate gra�u koju duguju.

 

Poziv na razgovor

saznaj vi�e...
 
  Poziv na razgovor kandidata s Javnog poziva za prijam u radni odnos na neodre�eno vrijeme za radno mjesto vi�eg stru�nog suradnika za promid�bu, marketing i odnose s javno��u.
 

Poziv na razgovor

saznaj vi�e...
 
  Poziv na razgovor kandidata s Javnog poziva za prijam u radni odnos na odre�eno vrijeme do povratka djelatnice za radno mjesto knji�ni�arskog tehni�ara u Ogranku Zaton.
 

Natje�aj za prijam u radni odnos na odre�eno vrijeme do povratka djelatnice
Natje�aj...
 
  Natje�aj za prijam u radni odnos na odre�eno vrijeme do povratka djelatnice za radno mjesto knji�ni�arskog tehni�ara u Ogranku Zaton vrijedi od 9. sije�nja 2023.
 

Natje�aj za prijam u radni odnos na neodre�eno vrijeme za radno mjesto vi�eg stru�nog suradnika za promid�bu, marketing i odnose s javno��u
Natje�aj...
 
  Natje�aj za prijam u radni odnos na neodre�eno vrijeme za radno mjesto vi�eg stru�nog suradnika za promid�bu, marketing i odnose s javno��u vrijedi od 6. sije�nja 2023.
 

Javni poziv na uvid u parcelacijski elaborat
Javni poziv...

Planirani zahvat u prostoru je � rekonstrukcija dr�avne ceste D8, izgradnja �vorova Njivice I i Njivice II u �ibeniku.

 

Mjesec hrvatske knjige 2022 - Program

Natje�aj...
 
 

Dani bez zakasnine
 

  Po�tovani korisnici, u povodu Mjeseca hrvatske knjige (15. listopada � 15. studenoga), u ponedjeljak, 31. listopada 2022., Knji�nica ne�e napla�ivati zakasninu!
Molimo korisnike da iskoriste priliku i vrate gra�u koju duguju.

 

Likovni natje�aj Strani�nik Natje�aj...
 
Uz Mjesec hrvatske knjige 2022., Knji�nica je za za u�enike osnovnih �kola u �ibensko-kninskoj �upaniji raspisala likovni natje�aj za najbolji strani�nik

Natje�aj za najbolju neobjavljenu haiku pjesmu Natje�aj...
 
 

Oglas za prijam u radni odnos na odre�eno vrijeme (do povratka djelatnika) Oglas...
 
 

Radionica Primjena Pravilnika za opis i pristup gra�i u knji�nicama, arhivima i muzejima
 
  U �etvrtak, 2. lipnja 2022. u 10 sati u Knji�nici �e biti odr�ana Radionica "Primjena Pravilnika za opis i pristup gra�i u knji�nicama, arhivima i muzejima", na kojoj �e biti predstavljen novi Pravilnik za opis i pristup gra�i u knji�nicama, arhivima i muzejima (KAM) (https://pravilnik.kam.hr/), s naglaskom na glavnim novostima u odnosu na dosada�nje katalo�ne standarde. Radionica je namijenjena djelatnicima svih vrsta knji�nica koji obavljaju poslove katalogizacije, a odr�at �e je dr. sc. Ana Vukadin, vi�a knji�ni�arka, stru�ni suradnik za normizaciju u Nacionalnoj i sveu�ili�noj knji�nici u Zagrebu. Osnovna svrha Pravilnika KAM modernizacija je katalo�nih pravila i ujedna�en opis gra�e u svim AKM ustanovama, kako bi se stvorili uvjeti za razmjenu, dijeljenje, povezivanje, integraciju i ponovnu uporabu podataka, te korisnicima olak�ao pristup gra�i u digitalnom okru�enju. Da bi se stekao uvid u primjenjivost KAM-a, u lipnju 2022. planiran je po�etak testiranja u odabranim AKM ustanovama. Pravilnik KAM tako�er se testira kroz projekt digitalnog objedinjavanja Kultura voli prirodu: ba�tina hrvatskih rijeka, �iji je nositelj Nacionalna i sveu�ili�na knji�nica u Zagrebu, a jedan od partnera Gradska knji�nica "Juraj �i�gori�" �ibenik.
 

Besplatne usluge za izbjeglice iz Ukrajine
 
  Prema naputku Grada �ibenika u vezi s prihvatom osoba izbjeglih iz ratom zahva�ene Ukrajine koje su registrirane na podru�ju grada �ibenika, usluge Knji�nice, odnosno pristup njezinim sadr�ajima i programima, besplatne su za izbjeglice iz Ukrajine, s tim da moraju predo�iti potvrdu o statusu izbjeglice ili drugi odgovaraju�i dokument koji im je izdalo Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske.
 

Konferencija u sklopu projekta Socijalne usluge 65+
Program...
   
  Od 24. do 27. svibnja 2022. u Knji�nici �e biti odr�ana Prva stru�na konferencija u sklopu projekta "Socijalne usluge 65+" UP.02.2.2.06..0374. Projekt je odobren u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga "�irenje mre�e socijalnih usluga u zajednici � FAZA 1", 100 % je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa U�inkoviti ljudski potencijali 2014. � 2020. Nositelj projekta je Centar za socijalnu skrb Virovitica, a partneri na projektu centri za socijalnu skrb �ibenik, Karlovac, Osijek, Slavonski Brod i Bjelovar, gradovi Virovitica i �ibenik i op�ine Gradina, Luka�, �pi�i� Bukovica, Suhopolje i Pitoma�a.
  Projekt "Socijalne usluge 65+" provodi se u svrhu osna�ivanja uloge lokalnih zajednica iz �est �upanija u razvoju mre�e socijalnih usluga za starije osobe te unapre�enja kvalitete socijalnih usluga i procesa deinstitucionalizacije. Ciljevi projekta su pove�anje socijalne uklju�enosti trideset starijih osoba unapre�enjem kvalitete socijalnih usluga, osna�ivanje petnaest udomiteljskih obitelji, ja�anje kapaciteta trideset stru�njaka za razvoj novih usluga i povezivanje s lokalnim zajednicama te senzibiliziranje �ire javnosti za potrebe starijih i ulogu udomiteljstva.
     

Program obilje�avanja stote obljetnice ro�enja Vesne Parun

Saznaj vi�e o natje�aju...
   

  U suradnji s Ogrankom Matice hrvatske u �ibeniku, Kulturno-umjetni�kim dru�tvom "Koralj" Zlarin, Turisti�kom zajednicom Zlarin i Kulturnom udrugom Fotopoetika, Gradska knji�nica "Juraj �i�gori�" �ibenik priredila je niz programa kojima �e, pod pokroviteljstvom Grada �ibenika, obilje�iti sto godina od ro�enja velike hrvatske pjesnikinje Vesne Parun.
     

Besplatna pravna pomo�

saznaj vi�e...
   
  Obavje�tavamo korisnike da �e u ponedjeljak, 16. svibnja 2022. od 11 do 15 sati studenti Pravnog fakulteta Sveu�ili�ta u Splitu u sklopu Pravne klinike Pravnog fakulteta u Gradskoj knji�nici �Juraj �i�gori� �ibenik gra�anima pru�ati besplatnu pravnu pomo�.
 

Oglas za prijam pripravnika

saznaj vi�e...
   
  Raspisuje se oglas za prijam pripravnika na radno mjesto diplomiranog knji�ni�ara u Slu�bi nabave i obrade radi stjecanja prvog radnog iskustva � obavljanja pripravni�kog sta�a u trajanju od jedne godine.
 

No� knjige 2022.
 

Po�tovani korisnici,

pozivamo vas da nam se pridru�ite u No�i knjige 2022.

  No� knjige manifestacija je kojom se poti�u �itanje i razgovor o statusu i va�nosti knjige u suvremenom dru�tvu. Povod za to su Svjetski dan knjige i autorskih prava (23. travnja) i Dan hrvatske knjige (22. travnja).

  No� knjige organiziraju Zajednica nakladnika i knji�ara Hrvatske gospodarske komore, Nacionalna i sveu�ili�na knji�nica u Zagrebu, Knji�nice grada Zagreba, Udruga za za�titu prava nakladnika � ZANA, portal za knjigu i kulturu Moderna vremena, Knji�ni blok � inicijativa za knjigu i Hrvatska udruga �kolskih knji�ni�ara.

 
 
Program no�i knjige u Gradskoj knji�nici "Juraj �i�gori�" �ibenik
Pogledaj program...
 
  Tema ovogodi�nje No�i knjige, jedanaeste po redu, koja �e se odr�ati 22., 23., 24. i 25. travnja, jest knjiga kao prostor slobode..
   
 

Likovni i literarni natje�aj za u�enike osnovnih �kola �ibensko-kninske �upanije na temu Ma�ke
Saznaj vi�e o natje�aju...
 
  Gradska knji�nica "Juraj �i�gori�" �ibenik i Kulturno-umjetni�ko dru�tvo "Koralj" Zlarin ve� �estu godinu zaredom, a ove i uz stotu obljetnicu njezina ro�enja, raspisuju likovni i literarni natje�aj za u�enike �upanijskih osnovnih �kola na temu Ma�ke.
   

Ku�In, natje�aj za najbolju kratku pri�u na temu �ibenika 2022
Saznaj vi�e o natje�aju...
   

  Gradska knji�nica "Juraj �i�gori�" �ibenik i ove godine raspisuje, nagradni natje�aj za najbolju neobjavljenu kratku pri�u na temu Kre�imirova grada.

Rok za slanje pri�a produ�en je do
utorka, 12. travnja.

     

Obilje�avanje Dana Knji�nice
 

  Na Dan Knji�nice, koja ove godine obilje�ava stotu obljetnicu � ne�e se napla�ivati zakasnina. Knji�nica �e svoju stotu obljetnicu nastaviti obilje�avati prigodnim programima tijekom godine.

 

Od 16. studenoga 2021. u Knji�nicu se mo�e u�i samo s COVID potvrdom
  Prema Odluci o uvo�enju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja du�nosnika, dr�avnih slu�benika i namje�tenika, slu�benika i namje�tenika u javnim slu�bama, slu�benika i namje�tenika u lokalnoj i podru�noj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgova�kih dru�tava i ustanova Sto�era civilne za�tite Republike Hrvatske od 12. studenoga 2021., od utorka, 16. studenoga 2021. ulazak u prostor Gradske knji�nice �Juraj �i�gori� �ibenik bit �e dopu�ten samo uz predo�enje EU digitalne COVID potvrdu ili drugi odgovaraju�i dokaz o cijepljenju ili preboljenju bolesti odnosno testiranju na virus SARS-CoV-2 i uz predo�enje osobnog identifikacijskog dokumenta. Odluka se ne odnosi na osobe mla�e od �esnaest godina.
  Korisnici se u prostoru Knji�nice moraju pridr�avati osnovnih epidemiolo�kih mjera (mjerenje temperature na ulazu u Knji�nicu, pravilnog no�enja za�titne maske, dr�anja me�usobnog razmaka i dezinfekcije ruku).

  Oni koji nemaju navedenu potvrdu mogu ostaviti gra�u (knjige, DVD-e ili CD-e) na stolu na ulazu u Knji�nicu, a mogu i pri�ekati, na ulazu u zgradu, da im djelatnici donesu gra�u koju �ele posuditi.
  Gra�u mogu naru�iti i elektroni�kim putom ili telefonski, i ta �e ih gra�a �ekati kad do�u u Knji�nicu.

 

Stru�ni skup "Bojimo, pi�emo i crtamo"

 
Program...
 

  Dana 26. studenoga 2021. u Knji�nici �e biti odr�an online Stru�ni skup "Bojimo, pi�emo i crtamo". Skup organiziraju Gradska knji�nica "Juraj �i�gori�" �ibenik, Goethe-Institut Kroatien i Knji�ni�arsko dru�tvo �ibenik a posve�en je ulozi knji�nica u razvoju �itateljskih navika kod djece svih dobnih skupina.

 

Likovni natje�aj Upoznaj svoja prava Natje�aj...
 
  Dru�tvo Na�a djeca �ibenik i Gradska knji�nica "Juraj �i�gori�" �ibenik organiziraju strip-natje�aj za pred�kolce i u�enike osnovnih �kola na temu Upoznaj svoja prava povodom 32. obljetnice Konvencije o dje�jim pravima.

UPITNIK

Po�tovane/i,

Hrvatski zavod za knji�ni�arstvo pri Nacionalnoj i sveu�ili�noj knji�nici u Zagrebu i Hrvatsko knji�ni�arsko dru�tvo provode istra�ivanje o potrebama korisnika i knji�ni�ara za e-izvorima u narodnim i �kolskim knji�nicama.

Mre�ni anketni upitnik namijenjen je korisnicima narodnih knji�nica bez obzira koriste li u svome radu e-izvore ili ne.
Na neka pitanja odgovara se upisivanjem odgovora, a na druga ozna�ivanjem Va�eg odabranog odgovora.

Upitnik o potrebama korisnika narodnih knji�nica za e-izvorima

Zahvaljujemo Vam na sudjelovanju!

 

Poziv na razgovor

saznaj vi�e...
   
  Poziv na razgovor kandidata s Javnog poziva za prijam u radni odnos na odre�eno vrijeme za radno mjesto: dipl. knji�ni�ar na Narodnom odjelu.
 

Likovni natje�aj na temu strani�nika

Natje�aj...
 
  Gradska knji�nica "Juraj �i�gori�" �ibenik raspisuje likovni natje�aj za u�enike osnovnih �kola na temu STRANI�NIK uz Mjesec hrvatske knjige 2021.
 
Logotip mjeseca Hrvatske knjige 2021
 

Oglas za prijam u radni odnos na odre�eno vrijeme Oglas...
 
 

Dani bez zakasnine
 

  Po�tovani korisnici, u povodu Mjeseca hrvatske knjige (15. listopada � 15. studenoga), u petak i subotu, 15. i 16. listopada 2021., Knji�nica ne�e napla�ivati zakasninu!
Molimo korisnike da iskoriste priliku i vrate gra�u koju duguju.

 

Natje�aj za najbolju neobjavljenu haiku pjesmu Natje�aj...
 
 

Progla�enje najboljih u likovnom natje�aju �Napi�i sliku, nacrtaj stih!�
 
  Knji�nica je u povodu Dana hrvatske knjige, 22. travnja, i No�i knjige, 23. travnja, raspisala likovni natje�aj na temu �Napi�i sliku, nacrtaj stih!�. Kroz likovni zadatak ilustriranja kra�eg proznog ili poetskog djela, ili tek njegova odlomka, djeca su se trebala upoznati sa zna�ajnim djelima iz lokalne knji�evne ba�tine i usvojiti elemente grafi�kog dizajna, prije svega odnos slike i teksta u likovnoj kompoziciji. Zadatak je bio prilago�en dobi i mogu�nostima djece, a nastavni sadr�aji i suvremeni pristup pou�avanju omogu�uju razvoj kreativnih potencijala u�enika i bolje razumijevanje drugih odgojno-obrazovnih podru�ja kurikuluma. U provedbu natje�aja, kojemu je cilj razvijanje odgovornog odnosa prema suvremenoj kulturnoj okolini i umjetni�koj ba�tini, bile su uklju�ene i pojedine odgojno-obrazovne ustanove.
  Na natje�aju je sudjelovalo osam osnovnih �kola, �to je, s obzirom na okolnosti u kojima se nastava odr�ava, uspjeh jer, ne zaboravimo, radi se o prakti�nom predmetu u kojem nije lako objasniti niti likovnu tehniku niti prenijeti likovni jezik �na daljinu�.
  Prosudbeno povjerenstvo odabralo je najbolje radove. Prvo mjesto osvojio je Neo Tur�inov, u�enik osmog razreda u O� Murterski �koji, Murter, pod mentorstvom Ivane Skroza, za rad nadahnut zbirkom pjesama Trudni dan Ive �iki�a Balare, drugo mjesto Dora Terzi�, u�enica 1.a razreda u O� Jurja �i�gori�a, �ibenik, pod mentorstvom Helene �ari�, za rad nadahnut pjesmom �More� Mladena Bja�i�a, a tre�e Ema Vrbani�, u�enica 1.c razreda u O� Antun Nem�i� Gostovinski, Koprivnica, pod mentorstvom �ur�ice Po�ta, za rad nadahnut pjesmom �Pouka pauku� Zvonimira Baloga.
 
 

No� knjige 2021.
 
 
 Po�tovani korisnici,

ovogodi�nje obilje�avanje manifestacije No� knjige odr�at �e se u virtualnom
obliku na na�oj Facebook stranici u petak, 23. travnja.

 
 


NO� KNJIGE 2021. — PROGRAM


 

 9:00 Online � Otvorenje manifestacije No� knjige 2021.
Progla�enje naj�itatelja Gradske knji�nice �Juraj �i�gori� �ibenik za 2020. godinu

 9:15 Online � Preporuke iz ku�ne ljekarne: ljekovite knjige po izboru korisnika
Lista knjiga koje imaju ljekovitu mo�

 9:30 Online � Lijepo je biti zdrav pri�aonica i radionica
Sudjeluju djeca Dje�jeg vrti�a Smilje, podru�nog odjela Veslo, odgojiteljice
�eljka Ajdukovi� i Vesna Alvi�, pedagoginja Loreta Prgin i
knji�ni�arke Marina �imi� i Jelena Vr�i�

 11:00 Virtualna izlo�ba radova s likovnog natje�aja za u�enike osnovnih
 �kola Napi�i sliku, nacrtaj stih! i progla�enje najboljih

Tri najbolja rada proglasit �e Zdenka Bilu�i�

 11:30 Virtualna izlo�ba taktilnih slikovnica iz fonda Knji�nice
Slikovnice su nastale u suradnji s Dje�jim vrti�em Smilje i
Osnovnom �kolom Jurja �i�gori�a

 17:00 Online � Utezi i krila homoseksualnosti
Prezentacija i igrokaz Filozofske grupe Gimnazije Antuna Vran�i�a na temu
doprinosa homoseksualnih osoba kulturi, mentor: dr. sc. Nives Triva

 17:30 Online � "Pri�a u slikama", radionica o zdravoj prehrani i higijeni
Voditeljice: knji�ni�arke Marina �imi� i Jelena Vr�i�

 18:00 �itanje � ljekovito iskustvo
Dru�enje �lanova udruge �Aurora� s dr. sc. Dijanom Mik�i� Labura, profesoricom
hrvatskog jezika i knji�evnosti, knji�ni�arima

 19:00 Knjiga kao lijek za du�u: sastanak �itateljskih klubova Knji�nice Jakobine i
S knjigom u sridu

Gost predava�: Dino Sekso, student psihologije i psihoterapeut u edukaciji,
sudjeluju i knji�ni�ari Ana �imi� i Domagoj Zafranovi�

 20:00 U dru�tvu s Majom Klari�
Razgovor s pjesnikinjom, putopiscem i prevoditeljicom vodi novinarka
�ivana Podrug

 21:00 Online � Ku�In, natje�aj za najbolju kratku pri�u na temu �ibenika
Progla�enje pobjednika 6. po redu nagradnog natje�aja Ku�In

 U No�i knjige u Knji�nici �e se mo�i nabaviti njezina izdanja po prigodnim cijenama.

 

Ku�In, natje�aj za najbolju kratku pri�u na temu �ibenika 2021
Rok za slanje pri�a produ�en je do 11. travnja 2021

saznaj vi�e...
   

  Gradska knji�nica "Juraj �i�gori�" �ibenik i ove godine raspisuje, nagradni natje�aj za najbolju neobjavljenu kratku pri�u na temu Kre�imirova grada.
     

Likovni natje�aj "Napi�i sliku, nacrtaj stih"

Natje�aj...
 

Likovni i literarni natje�aj za osnovce na temu Ma�ke

Natje�aj...
 
  Kulturno-umjetni�ko dru�tvo "Koralj" Zlarin i Gradska knji�nica �Juraj �i�gori� �ibenik raspisuju likovni i literarni natje�aj za u�enike osnovnih �kola �ibensko-kninske �upanije na temu Ma�ke.
 
 
 

Srijeda, 17. velja�e � dan bez zakasnine, uz Dan Knji�nice
 

  U srijedu, 17. velja�e, Knji�nica, koja toga dana obilje�ava svoju 99. obljetnicu � sve�ano je otvorena 1922. godine, ne�e napla�ivati zakasninu. Molimo korisnike da iskoriste priliku i vrate gra�u koju duguju.

 

Mjesec hrvatske knjige 2020 - Program

Natje�aj...
 
 

Radionice �Earth Speakr � Upcycle yourself�
 
 
  U sklopu projekta �Earth Speakr�, pokrenutog u povodu njema�kog predsjedanja Vije�em Europske unije s ciljem promi�ljanja budu�nosti Zemlje, Goethe-Institut Kroatien organizira dvije online radionice pod nazivom �Earth Speakr � Upcycle yourself�, na kojima �e djeca pod vodstvom Mateje Medi� iz udruge ZMAG (Zelene mre�e aktivisti�kih grupa) izra�ivati predmete recikliranjem tekstila i plastike. Na po�etku radionice poslu�at �e predavanje o sada�njem stanju Zemlje, s fokusom na klimatskim promjenama, a pretkraj radionice s pomo�u aplikacije Earth Speakr poslat �e poruku o budu�nosti Zemlje svojim vr�njacima. (Earth Speakr interaktivno je umjetni�ko djelo, aplikacija danskog umjetnika Olafura Elliassona s pomo�u koje djeca i mladi mogu zabilje�iti svoje ideje o dobrobiti na�eg planeta i podijeliti ih s �itavim svijetom.)
  Prva radionica bit �e odr�ana u subotu, 7. studenoga 2020. od 9:30 do 13:00 a namijenjena je djeci od osam do dvanaest godina, koja �e na njoj izra�ivati uporabne stvari od plasti�nih vre�ica.
  Druga radionica odr�at �e se u subotu, 14. studenoga 2020. od 9:30 do 13:00 a namijenjena je djeci od �etrnaest do sedamnaest godina, koja �e na njoj izra�ivati uporabne stvari od starih majica.
  Radionice �e se odr�ati online na platformi Zoom. Zainteresirani se mogu prijaviti na Dje�jem odjelu Knji�nice ili na telefon 022/201-280. U radionici �e mo�i sudjelovati ili u�ivo iz Knji�nice (preko zaslona) ili od ku�e (preko linka za spajanje na Zoom).
 

Likovni natje�aj na temu strani�nika

Natje�aj...
 
 

Po�tovani korisnici,

  od utorka, 23. lipnja 2020. na�a knji�nica �e za korisnike biti otvorena prema redovitom radnom vremenu: radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.

  Svi odjeli su otvoreni, uklju�uju�i obje �itaonice, ra�unalnu radionicu i igraonicu.

  Knji�nica u radu primjenjuje preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, �to zna�i da za korisnike i dalje vrijede mjere za�tite od koronavirusa: kori�tenje dezinfekcijskog sredstva na ulazu u Knji�nicu i dr�anje me�usobnog razmaka.

  Obavijesti o radu Knji�nice mogu se dobiti i na njezinoj Facebook stranici.


Stru�ni skup s me�unarodnim sudjelovanjem "Uloga knji�nica u promicanju zdravoga na�ina �ivota"

Saznaj vi�e...
 
 

Stru�ni skup s me�unarodnim sudjelovanjem "Uloga knji�nica u promicanju zdravoga na�ina �ivota" – PROGRAM

Saznaj vi�e...
 
 

Stru�ni skup s me�unarodnim sudjelovanjem "Uloga knji�nica u promicanju zdravoga na�ina �ivota" – PROGRAM

Saznaj vi�e...
 
 

Natje�aj za najbolju kratku pri�u i pjesmu ''Ba� sam biser!"

 
  Gradska knji�nica i �itaonica �Viktor Car Emin� Opatija u suradnji s Gradskom knji�nicom �Juraj �i�gori� �ibenik i Gradskom knji�nicom Samobor raspisala je, pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, nagradni natje�aj za najbolju kratku pri�u i pjesmu na temu �koljke pod naslovom �Ba� sam biser!�.
  Natje�aj, na koji se mogu javiti mladi od �etrnaest do osamnaest godina, traje od od 9. rujna do 10. listopada 2020.
  Obavijest o natje�aju, s propozicijama, nalazi se na mre�nim stranicama opatijske knji�nice ( http://www.gk-opatija.hr ).

 

Natje�aj za najbolju neobjavljenu haiku pjesmu Natje�aj...
 
 

C-CHANGE FESTIVAL: POP-UP BOOK STORE
 
  U subotu, 10. listopada 2020. od 10:30 do 12:30 u Perivoju Roberta Visianija i u Knji�nici odr�at �e se, kao dio programa C-Change festivala, �Pop-up book store�. U perivoju �e se odr�ati sajam knjiga na kojem �e se razmjenjivati, prodavati i besplatno dijeliti knjige. Posjetitelji sajma mo�i �e razgledati i dvije izlo�be: izlo�bu fotografija s motivima pokretne knji�nice (bookmobile) i malih knji�nica na otvorenom (little free library), koje mo�emo prona�i diljem �upanije, i izlo�bu dje�jih likovnih radova izra�enih od ka�iranog papira i otpisanih knjiga (reuse), koju je priredio Odjel za vizualnu kulturu Knji�nice. Za trajanja sajma mo�i �e se pogledati i projekcija uradaka DIY projekata o tome kako su nastajali bookmobile i mala knji�nica na otvorenome i o tomu koji su kori�teni materijali ponovno upotrijebljeni.
  Program pop-up sajma ostvaruje tri osnovna na�ela odr�iva gospodarenja otpadom, odnosno 3R � recycle, reduce, reuse, �ime se ostvaruje cilj C-Change projekta: podizanje razine svijesti o one�i��enju i klimatskim promjenama kroz djelovanje u kulturi.
  Festival organiziraju Grad �ibenik, Kulturna udruga Fotopoetika i Gradska knji�nica �Juraj �i�gori� �ibenik.
 

C-Change_likovni natje�aj za �ibenske osnovce na temu klimatskih promjena

Natje�aj...
 
 

Predstavljanje knjige Tu gdje Istok susre�e Zapad na Knjizi Mediterana
 
  U srijedu, 24. rujna u 19:00 u Zavodu HAZU (u Pala�i Milesi) u Splitu bit �e predstavljena, u sklopu trideset druge Knjige Mediterana, knjiga Tu gdje Istok susre�e Zapad : engleski putopisci 19. stolje�a o �ibeniku i okolici, koju su Gradska knji�nica �Juraj �i�gori� �ibenik i Ogranak Matice hrvatske u Skradinu objavili u prosincu 2019.

Knjigu �e predstaviti dr. sc. Marinko �i�ak, prire�iva�, te Vilijam Laki�, uime nakladnika, i Karmen Krn�evi�.

 

Predstavljanje knjige �ibenske i druge kroatisti�ke teme
 
  U ponedjeljak, 28. rujna 2020. u 13 sati, uo�i blagdana sv. Mihovila, Dana grada �ibenika, u Knji�nici �e biti predstavljena knjiga Josipa Lisca �ibenske i druge kroatisti�ke teme, koju je knji�nica objavila zajedno s Ogrankom Matice hrvatske u Zadru u ediciji Faust u kolovozu ove godine. Osim dvadeset sedam tekstova koje je autor, na� ugledni jezikoslovac, objavio u stru�noj i znanstvenoj periodici i znanstvenim zbornicima, knjiga sadr�i i opse�nu bibliografiju, kazalo osobnih imena i bilje�ku o autoru.
Nakon pozdravnih rije�i Vilijama Laki�a, ravnatelja Knji�nice, i dr. sc. Radomira Juri�a, predsjednika Ogranka Matice hrvatske u Zadru, knjigu �e predstaviti izv. prof. dr. sc. Gordana �upkovi� i doc. dr. sc. Ivica Vigato, s Odsjeka za kroatistiku Sveu�ili�ta u Zadru, i autor, prof. dr. sc. Josip Lisac.
 

Natje�aj za najbolju narodnu poslovicu povodom ro�endana
Jurja �i�gori�a

Natje�aj...
 
 

IFLA-ina nagrada za projekt Zelena knji�nica
 
  Gradska knji�nica �Juraj �i�gori� �ibenik dijeli, s �etirima knji�nicama, drugo mjesto na natjecanju za IFLA-inu nagradu Zelena knji�nica za 2020. godinu. Nagradu je IFLA (International Federation of Library Associations = Me�unarodni savez knji�ni�arskih dru�tava) ustanovila 2016. a dodjeljuje je njezina posebna interesna grupa ENSULIB (Environment, Sustainability and Libraries = Okoli�, odr�ivost i knji�nice).

  Prvo mjesto osvojila je Sveu�ili�na knji�nica u Rangsitu (Rangsit University Library), Tajland. U skupini sa �ibenskom knji�nicom jo� su Narodna knji�nica Hangzou (Hangzhou Public Library), Kina, Ez�sthegy knji�nica (Ez�sthegy Library) iz Budimpe�te, Mad�arska, U�ili�te Lambaye (Lambaye Learning Center), Senegal, i Nacionalni centar za informacije o okoli�u (National Environmental Information Centre) iz Battaramulle, �ri Lanka.

  U obrazlo�enju odluke IFLA-e da dodijeli nagradu �ibenskoj knji�nici za projekt Zelena knji�nica stoji: �Rije� je o narodnoj knji�nici �iji anga�man u zajednici ide dalje od energetske u�inkovitosti i izgradnje zbirki, prema programima koji promi�u mentalno i tjelesno zdravlje. Edukativni programi fokusirani na zdrav na�in �ivota uklju�uju likovne radionice na temu okoli�a i odr�iva razvoja, natje�aje na ekolo�ke teme i filmske projekcije�.
 
 
  Projekt je za IFLA-inu nagradu pripremilo troje djelatnika Knji�nice: Melinda Grubi�i� Reiter, voditeljica mati�ne slu�be, koja, uz Zelenu knji�nicu, vodi i projekt �ivjeti zdravo, Zdenka Bilu�i�, voditeljica Odjela za vizualnu kulturu, i Robert Juri�, IT tehni�ar, koji je dizajnirao PowerPoint prezentaciju.
 

No� knjige 2020.
 
 
 Po�tovani korisnici,

ovogodi�nje obilje�avanje manifestacije No� knjige odr�at �e se u virtualnom
obliku na na�oj Facebook stranici u �etvrtak, 23. travnja.

 
 


NO� KNJIGE 2020. — PROGRAM


 
 10:00 Likovni natje�aj za djecu do osam godina �Moja najdra�a pri�a,
 moj najdra�i lik�

 Progla�enje pobjednika

 10:30 Likovni natje�aj za u�enike od 5. do 8. razreda �Knjiga koja me promijenila� Progla�enje pobjednika

 11:30 Likovna radionica �Uzmi stari papira list, tu�, boje i kist!�
 Virtualnu radionicu rekomponiranja plohe odr�at �e Zdenka Bilu�i�.

 18:00 Virtualno otvorenje virtualne No�i knjige

 18:10 Progla�enje naj�itatelja Gradske knji�nice �Juraj �i�gori� �ibenik u
 2019. godini


 19:00 Pri�a za laku no�: �Lopta�
 Pri�u o uzbudljivom putovanju ma�ka �u�e i prijateljstvu s dje�akom Antom djeci �e
 za laku no� i miran san ispri�ati autorica teksta i ilustracija Zdenka Bilu�i�.

 19:30 Virtualna izlo�ba �Knjige koje su mijenjale svijet�
 Izlo�ba knjiga iz fonda Knji�nice koje su utjecale na promjene u dru�tvu i svijet oko nas

 19:45 Virtualna izlo�ba �Uli�na poetika Branimira �tuli�a�
 Izlo�ba radova �lanova Filozofske grupe Gimnazije Antuna Vran�i�a �ibenik
 (mentor: dr. sc. Nives Triva)

 20:00 � 21:00 live
 Dru�enje s novinarom Markom Podrugom (razgovor vodi novinar Nikola Urukalo)

 21:00 Ku�In, natje�aj za najbolju kratku pri�u na temu �ibenika
 Progla�enje pobjednika nagradnog natje�aja za najbolju neobjavljenu kratku pri�u
 na temu Kre�imirova grada

 22:00 � 23:00 Live stream Mr. D
 Virtualno dru�enje uz biranu elektroni�ku glazbu
 

Likovni natje�aji Dje�jeg odjela u virtualnoj No�i knjige
saznaj vi�e...
   
   

Dani izuzeti od naplate zakasnine
 
  Po�tovani korisnici,

  zbog pandemije koronavirusa, dani od 16. o�ujka do 19. travnja 2020. godine izuzeti su od naplate zakasnine. To ne zna�i da se opra�ta postoje�a zakasnina: svi korisnici koji su do 16. o�ujka prekora�ili rok posudbe gra�e moraju je platiti. Izuze�e od naplate zakasnine zna�i da od 17. o�ujka ona ne�e rasti, npr. ako 16. o�ujka bude iznosila 6,00 kn, tolika �e ostati sve do 19. travnja.

  Dok situacija s koronavirusom traje, korisnike �emo o mjerama koje poduzimamo pravovremeno obavje��ivati.
 

Natje�aj za imenovanje ravnatelja Knji�nice

Program...
 
 

Ku�In, nagradni natje�aj za najbolju neobjavljenu kratku pri�u na temu �ibenika
saznaj vi�e...
   
  Gradska knji�nica �Juraj �i�gori� �ibenik je i ove godine u sklopu obilje�avanja manifestacije No� knjige raspisala, peti po redu, nagradni natje�aj za najbolju neobjavljenu kratku pri�u na temu Kre�imirova grada Ku�In.

  Zbog pandemije koronavirusa rad Knji�nice je obustavljen na trideset dana, ali nastavljamo s pripremama za virtualnu No� knjige i s nagradnim natje�ajem. Rok za slanje pri�a produ�en je do 12. travnja, a svoje radove od sada mo�ete slati isklju�ivo elektroni�kom po�tom na adresu Knji�nice knjiznicasibenik@gmail.com.
   

Ispravak i dopuna natje�aja za imenovanje ravnatelja
Gradske knji�nice "Juraj �i�gori�" �ibenik

saznaj vi�e...
   

Natje�aj za ravnatelja Gradske knji�nice "Juraj �i�gori�" �ibenik

saznaj vi�e...
   

Ponedjeljak � dan bez zakasnine, uz Dan Knji�nice
 

  U ponedjeljak, 17. velja�e, Knji�nica, koja obilje�ava svoju 98. obljetnicu, ne�e napla�ivati zakasninu. Stoga molimo korisnike da iskoriste priliku i vrate gra�u koju duguju.

 

Poziv na intervju

saznaj vi�e...
   
  Poziv na intervju kandidata s Javnog poziva za prijam u radni odnos na neodre�eno radno vrijeme za radno mjesto: dipl. knji�ni�ar na Narodnom odjelu.
 

Natje�aj za prijam u radni odnos na neodre�eno radno vrijeme

saznaj vi�e...
   
  Gradska knji�nica �Juraj �i�gori� �ibenik raspisuje natje�aj za prijam u radni odnos na neodre�eno radno vrijeme za radno mjesto: dipl. knji�ni�ar na Narodnom odjelu.
 

Dani bez zakasnina
 
  Po�tovani korisnici, u povodu Mjeseca hrvatske knjige (15. listopada � 15. studenoga), u utorak i srijedu, 15. i 16. listopada 2019. Knji�nica ne�e napla�ivati zakasninu!
 

Knji�nica raspisala natje�aj za najbolju neobjavljenu haiku pjesmu saznaj vi�e...
 
Rok za slanje pjesme je 10. listopada 2019.
 

Knjiga Mediterana
 
  U srijedu, 25. rujna 2019. u 19 sati u Zavodu HAZU (pala�i Milesi), Trg bra�e Radi�a 7, u Splitu bit �e predstavljen, u sklopu tridesete Knjige Mediterana, zbornik Nakladni�tvo u ba�tinskim ustanovama kao prilog njegovanju zavi�ajnosti, �to su ga Gradska knji�nica "Juraj �i�gori�" �ibenik i Knji�ni�arsko dru�tvo �ibenik objavili u travnju 2019. Rije� je o zborniku radova s istoimenog stru�nog skupa odr�anog u �ibeniku 24. i 25. svibnja 2018., posve�enog Milivoju Zeni�u (1953. � 2011.), koji je, kao ravnatelj Knji�nice, pokrenuo, me�u ostalim, i njezinu izdava�ku djelatnost.
  Knjigu �e predstaviti Karmen Krn�evi�, predsjednica Knji�ni�arskog dru�tva �ibenik i Edita Ba�i�, voditeljica Knji�nice Pravnog fakulteta u Splitu.
 

Kviz znanja o doma�em i svjetskom stripu, uz No� knjige 2019.
 
Izvor slike: stripovidownload.weebly.com
 
  Tema ovogodi�nje No�i knjige, koja �e se odr�ati u utorak, 23. travnja 2019., jest "Omiljeni likovi i junaci iz svijeta stripa". Tom prigodom organizirat �emo kviz na navedenu temu koji �e po�eti u 18:00. Kviz �e pripremiti novinar Sa�a �obanov i Darko Ba�i�, potpredsjednik Kviz udruge �ibenik, koji �e kviz i voditi.
  Molimo zainteresirane ekipe da se pravovremeno prijave. U prijavi je potrebno navesti naziv ekipe, broj igra�a (do �etiri) i kontakt telefon jednog igra�a ili kapetana. Broj ekipa ograni�en je na deset.
  Prijaviti se mo�ete osobno na glavnom pultu Knji�nice (prizemlje), na broj 022/201-280 i u inbox Facebook stranice Knji�nice.
 

25.03.2019
ponedjeljak
Javni poziv za prijam osobe za stru�no osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa saznaj vi�e... 

25.03.2019
ponedjeljak
Odluka o poni�tavanju natje�aja objavljen 26.02.2019. za prijam osobe za stru�no osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
saznaj vi�e... 

Ku�In, natje�aj za najbolju kratku pri�u na temu �ibenika

saznaj vi�e...
   

  Gradska knji�nica "Juraj �i�gori�" �ibenik i ove godine raspisuje, �etvrti po redu, nagradni natje�aj za najbolju neobjavljenu kratku pri�u na temu Kre�imirova grada.
     

Predstavljanje knjige Don Sre�ko Pavi� i talijanski konclogor Zlarin
 
  U �etvrtak, 28. o�ujka 2019. u 19 sati u vije�nici u Tisnom bit �e predstavljena knjiga Don Sre�ko Pavi� i talijanski konclogor Zlarin, koju je Knji�nica objavila u Knji�nici Faust u prosincu 2018.
   Autor knjige je �ibenski publicist Darko Gulin, in�enjer pomorskih komunikacija. Osim opisa talijanskog koncentracijskog logora na zlarinskom rtu Marin, knjiga sadr�ava niz dokumenata iz ostav�tine don Sre�ka Pavi�a, zlarinskoga �upnika, i njegov �ivotopis, s naglaskom na njegovoj ulozi u pomaganju logora�ima i mje�tanima Zlarina i spa�avanju od talijanskog okupatora.
  Nakon uvodnih rije�i Vilijama Laki�a, ravnatelja Knji�nice, o knjizi �e govoriti novinar Hrvoslav Pavi�, povjesni�ar umjetnosti mr. sc. Josip �uzela i autor.
 

26.02.2019
utorak
Javni poziv za prijam osobe za stru�no osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa saznaj vi�e... 

Petak i subota � dani bez zakasnine, uz Dan Knji�nice
 

  U petak i subotu, 15. i 16. velja�e, Knji�nica, koja obilje�ava svoju 97. obljetnicu, ne�e napla�ivati zakasninu.
  Stoga molimo korisnike da iskoriste priliku i vrate gra�u koju duguju.

 

Klub �itatelja ne�e upisivati nove �lanove

 
  Cijenjeni korisnici,

  Klub �itatelja Gradske knji�nice �Juraj �i�gori� �ibenik, �itamo i pri�amo�iP, ove godine ne�e upisivati nove �lanove. Klub ima dvadeset tri �lana podijeljenih u dvije skupine, �to je po skupini vi�e od broja koji je preporu�en za kvalitetan rad (deset).
Hvala vam na interesu i razumijevanju!
 

Kreativno pisanje
 

  Dragi ljubitelji pisanja,

  u sklopu obilje�avanja Mjeseca hrvatske knjige (15. listopada � 15. studenoga), polaznici Radionice kreativnog pisanja Gradske knji�nice "Juraj �i�gori�" �ibenik pozivaju sve neafirmirane pisce, i one koji se tako osje�aju, da se svojim radovima (pjesmama, pri�ama ili bilo kojim drugim oblikom literarnog stvaranja) predstave javnosti.
  Cilj nam je potaknuti ljude da se oku�aju u pisanju, ako do sada nisu, kao i da oni koji pi�u podijele komadi�e svoje du�e s drugim kreativcima.

  Sudjelovati mogu sve punoljetne osobe. Potrebno je ispuniti nekoliko uvjeta: �alje se samo jedan, neobjavljen, rad, od najvi�e pet kartica (font je Times New Roman, veli�ine 12, prored 1,5) a potreban je i pristanak na to da se rad mo�e javno pro�itati (mo�e ga pro�itati autor, predstaviv�i se imenom i prezimenom, ili netko drugi, s tim da mo�e, ali i ne mora, re�i ime autora).
  Radovi se �alju na e-mail kreativno.pisanje.sibenik@gmail.com do 10. studenoga 2018. godine. Budu�i da se ne radi o nagradnom natje�aju, molimo sudionike da napi�u puno ime i prezime i broj svoga mobitela.
  Javno �itanje radova odr�at �e se u �etvrtak, 15. studenoga u 18:00 u multimedijskoj dvorani Knji�nice.
  Napomena: Pristigle radove pro�itat �e polaznici radionice, koji nisu stru�njaci, ve� ljubitelji pisane rije�i, koji su sudjelovali na radionicama kreativnog pisanja i godinama pi�u za svoju du�u a svoju ljubav prema pisanju �ele podijeliti s ljudima sli�nih interesa i potaknuti ih na isto.
  Nadamo se ugodnom, veselom, pozitivnom i nadahnjuju�em dru�enju!
 

Dani bez zakasnine, uz Mjesec hrvatske knjige
 
  U petak i subotu, 12. i 13. listopada, Knji�nica ne�e napla�ivati zakasninu. Stoga molimo korisnike da iskoriste priliku i vrate gra�u koju duguju.
 

Predstavljanje Nove logike Fausta Vran�i�a
 
  U srijedu 26. rujna 2008. u 18:00 u Zavodu HAZU u Splitu (Trg bra�e Radi�a 7) bit �e predstavljena, u sklopu 30. Knjige Mediterana, knjiga Nova logika Fausta Vran�i�a. Knjigu su u svibnju 2018., u ediciji Ba��ina, objavili Gradska knji�nica "Juraj �i�gori�" �ibenik i Institut za filozofiju iz Zagreba. Predstavit �e je dr. sc. Luka Bor�i� i dr. sc. Ivana Skuhala Karasman, vi�i znanstveni suradnici na Institutu za filozofiju, nakon uvodne rije�i Vilijama Laki�a, ravnatelja Knji�nice. Dr. Bor�i� uredio je, preveo i bilje�kama popratio latinski tekst i sastavio uvodni tekst a dr. Skuhala Karasman sastavila je Vran�i�evu bibliografiju (njegovih djela i djela o njemu).
  Isti predstavlja�i knjigu �e dan kasnije, 27. rujna u 12 sati, predstaviti i u Vran�i�evu �ibeniku, u Gradskoj knji�nici �Juraj �i�gori�, �ime se Knji�nica pridru�uje obilje�avanju Dana grada �ibenika, 29. rujna.
  Nova logika cjelovit je prijevod filozofskog djela koje je Faust Vran�i� prvo objavio u Veneciji 1608. kao Logika njezinim vlastitim sredstvima oblikovana (Logica suis ipsius instrumentis formata) a potom i 1616. u jednom svesku zajedno s djelom Ethica christiana (Kr��anska etika) kao Logica nova (Nova logika), s podnaslovom Suis ipsius instrumentis formata et recognita a Fausto Verancio, episcopo Chanadii (Oblikovao njezinim vlastitim sredstvima i pregledao Faust Vran�i�, �anadski biskup). Ina�e, to je jedino Vran�i�evo djelo koje dosad nije bilo prevedeno na hrvatski jezik, odnosno objavljeno u njegovoj domovini. Knji�nica je 1993. objavila pretisak njegove knjige izuma i projekata Machinae novae (prevedene kao Novi strojevi) a 1995. i kriti�ko izdanje njegova hagiografskog djela �ivot nikoliko izabranih divic. U knjizi Sentimentalni odgoj. Antun i Faust Vran�i�, koju je priredio Darko Novakovi� a Knji�nica objavila 1995., objavljen je Faustov �ivotopis strica Antuna i pisma Fausta, Antuna i Mihovila Vran�i�a, na latinskom izvorniku i u prijevodu Darka Novakovi�a, te Faustove latinske pjesme, u izvorniku i u prijevodu Bratislava Lu�ina.
 
 

Predstavljanje Arsenizama u Solinu
 
  Knjiga Arsenizmi : Arsen Dedi� o sebi i drugima i drugi o njemu, �to ju je Knji�nica objavila u prosincu 2017. u ediciji Lastovanja, bit �e predstavljena u Galeriji Doma kulture Zvonimir Solin u srijedu, 6. lipnja 2018. u 20 sati. Knjigu �e, uz njenog prire�iva�a, publicista Darka Gulina, predstaviti Vilijam Laki�, ravnatelj Gradske knji�nice �Juraj �i�gori� �ibenik, i Ton�i �i�eri�, ravnatelj Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin. U glazbenom dijelu programa, Arsenove �ansone otpjevat �e vokalni solist Sa�a Jakeli�, uz glasovirsku pratnju Vinka Urli�a.
 

Stru�ni skup Nakladni�tvo u ba�tinskim ustanovama kao prilog njegovanju zavi�ajnosti

Prijave...
Program...
 

  Dana 24. i 25. svibnja u Knji�nici �e biti odr�an Stru�ni skup "Nakladni�tvo u ba�tinskim ustanovama kao prilog njegovanju zavi�ajnosti". Skup organiziraju Gradska knji�nica "Juraj �i�gori�" �ibenik i Knji�ni�arsko dru�tvo �ibenik a posve�en je Milivoju Zeni�u (1953. - 2011.), koji je, kao ravnatelj Knji�nice, me�u ostalim, pokrenuo i izdava�tvo Knji�nice.

 

Predstavljanje Arsenizama u Knji�nici i �itaonici Bogdana Ogrizovi�a u Zagrebu
 
  Knjiga Arsenizmi : Arsen Dedi� o sebi i drugima i drugi o njemu, �to ju je Knji�nica objavila u prosincu 2017. u ediciji Lastovanja, bit �e predstavljena u Knji�nici i �itaonici Bogdana Ogrizovi�a u Zagrebu, Preradovi�eva 5, u utorak, 22. svibnja 2018. u 19:30. O knjizi �e govoriti publicist Darko Gulin, koji je sakupio tekstove i priredio knjigu, i dr. sc. Krste Juras.
 

Filmska radionica za srednjo�kolce - OTKAZANO
 
  U subotu i nedjelju, 12. i 13. svibnja 2018. od 10 do 17 sati u Knji�nici �e se odr�ati besplatna filmska radionica namijenjena �ibenskim srednjo�kolcima.
 
  Radionicu organizira Filmski centar mladih �ibenik, u suradnji sa zagreba�kom edukativnom filmskom platformom Blank_filmski inkubator.
  Zami�ljena je kao intenzivni dvodnevni program podu�avanja, teorijskog i prakti�nog, osnovama filmskog i medijskog stvarala�tva: polaznici �e se isku�ati u svim podru�jima rada na filmu a zavr�ni produkt radionice bit �e kratki igrani ili dokumentarni film �to �e ga polaznici snimiti prema vlastitom predlo�ku koji �e napraviti na radionici.

  Radionicu �e voditi akademski filmski redatelj Igor Jelinovi� i akademski filmski snimatelj Marko Jerbi�, a u njoj �e sudjelovati i akademski glumci �ime Bubica, Oriana Kun�i� i Anica Kova�evi�, te predsjednica Centra Josipa Bubica.
  Maksimalan broj polaznika je petnaest a prijave se primaju na e-mail fcm.sibenik@gmail.com najkasnije do petka, 11. svibnja 2018. u 18 sati.
  Detaljne informacije mogu se dobiti u Filmskom centru preko navedene e-mail adrese ili na telefon 098 913 3411.
 

Predstavljanje Arsenizama na Mediteranskom festivalu knjige u Splitu
 
  Knjiga Arsenizmi : Arsen Dedi� o sebi i drugima i drugi o njemu, �to ju je Knji�nica objavila u prosincu 2017. u ediciji Lastovanja, bit �e predstavljena na Mediteranskom festivalu knjige u Splitu, u Velikoj dvorani � pozornici Dvorane Gripe, u srijedu, 9. svibnja 2018. u 18 sati u sklopu niza promocija �Mudri libri�. O knjizi �e govoriti publicist Darko Gulin, koji je sakupio tekstove i priredio knjigu, knji�evni kriti�ar i urednik Kruno Lokotar i novinar i glazbeni kriti�ar Zlatko Gall. Mediteranski festival knjige organizira Zajednica nakladnika i knji�ara Hrvatske gospodarske komore pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i Grada Splita.
 

No� knjige 2018

Program...
 

  Po�tovani korisnici,

  pozivamo vas da nam se pridru�ite u obilje�avanju manifestacije No� knjige 2018. u ponedjeljak, 23. travnja 2018. u Gradskoj knji�nici "Juraj �i�gori�" �ibenik.

   

Likovni i literarni natje�aj uz No� knjige 2018

saznaj vi�e...
 
 

Radionica izrade origamija
 
  Evo jo� jedna prilika da nau�ite ne�to o vje�tini savijanja papira! Pozivaju se svi osnovno�kolci, ljubitelji origamija, i oni koji �e to tek postati, da se prijave za radionicu izrade origamija koja �e se odr�ati na Dje�jem odjelu Knji�nice.

  Za radionicu se mo�ete prijaviti na telefon 022/201-280, osobno u Knji�nici ili u inboxu Facebook stranice Knji�nice.

Petak, 6. travnja 2018. u 11:00

 

Likovni i literarni natje�aj za u�enike osnovnih �kola �ibensko-kninske �upanije na temu "Ma�ak D�ingiskan i Miki Trasi"

saznaj vi�e...
   

  Kulturno-umjetni�ko dru�tvo "Koralj" Zlarin i Gradska knji�nica "Juraj �i�gori�" �ibenik raspisuju likovni i literarni natje�aj za u�enike osnovnih �kola �ibensko-kninske �upanije na temu "Ma�ak D�ingiskan i Miki Trasi" Vesne Parun.
     

 
  Radionica izrade origamija

  Evo jo� jedna prilika da nau�ite ne�to o vje�tini savijanja papira! Pozivaju se svi osnovno�kolci, ljubitelji origamija, i oni koji �e to tek postati, da se prijave za radionicu izrade origamija koja �e se odr�ati na Dje�jem odjelu Knji�nice.

  Za radionicu se mo�ete prijaviti na telefon 022/201-280, osobno u Knji�nici ili u inboxu Facebook stranice Knji�nice.

  Petak, 6. travnja 2018. u 11:00


Ku�In, natje�aj za najbolju kratku pri�u na temu �ibenika

saznaj vi�e...
   

  Gradska knji�nica "Juraj �i�gori�" �ibenik i ove godine raspisuje nagradni natje�aj za najbolju neobjavljenu kratku pri�u na temu Kre�imirova grada.
     

Petak i subota � dani bez zakasnine, uz Dan Knji�nice
 

  U petak i subotu, 16. i 17. velja�e, Knji�nica, koja obilje�ava svoju 96. obljetnicu, ne�e napla�ivati zakasninu. Stoga molimo korisnike da iskoriste priliku i vrate gra�u koju duguju.

 

  Minecraft radionica

  U subotu, 27. sije�nja, u Knji�nici �e se, prema dogovorenome rasporedu, odr�ati nastavak Minecraft radionice. Podsje�amo da je po�etak radionice za po�etnu grupu u 11:00, a za naprednu u 12:00.


  Minecraft radionica

  U subotu, 20. sije�nja, u Knji�nici �e se prema dogovorenome rasporedu odr�ati nastavak Minecraft radionice. Podsje�amo da je po�etak radionice za po�etnu grupu u 11, a za naprednu u 12 sati.


Zimski praznici u Knji�nici
 
  Minecraft radionica

  U petak, 5. sije�nja, u 11:00 u Knji�nici �e se odr�ati Minecraft radionica na kojoj �e se djeca mo�i upoznati s tom popularnom ra�unalnom igricom. Zainteresirani se mogu prijaviti na Dje�jem odjelu Knji�nice.

  Minecraft je sandbox videoigra koju je izumio �vedski programer Markus "Notch" Persson i kasnije ju je razvijao Mojang. Minecraft kreativnim igra�ima dopu�ta izgradnju tvorevina od kocaka (eng. blocks) u postupno generiranim 3D svjetovima.


 
  Radionica 1, 2, 3 PRI�A!

  Ispri�ajmo pri�u kroz pokret, pjesmu i lutke. Napravimo zajedno igrokaz, izradimo lutke, posudimo im glasove i o�ivimo likove!

  Pridru�i nam se u veseloj igri ovih prazni�nih dana:

  Srijeda, 3. sije�nja 2018. u 10:30
  Petak, 5. sije�nja 2018. u 10:30
  Utorak, 9. sije�nja 2018. u 10:30
  Srijeda, 10. sije�nja 2018. u 10:30
  Petak, 12. sije�nja 2018. u 10:30

 
  Radionica izrade origamija

  Evo jo� jedna prilika da nau�ite ne�to o vje�tini savijanja papira! Pozivaju se svi osnovno�kolci, ljubitelji origamija, i oni koji �e to tek postati, da se prijave za radionicu izrade origamija koja �e se odr�ati na Dje�jem odjelu Knji�nice.

  Za radionicu se mo�ete prijaviti na telefon 022/201-280, osobno u Knji�nici ili u inboxu Facebook stranice Knji�nice.

  �etvrtak, 4. sije�nja 2018. u 11:00
  Ponedjeljak, 8. sije�nja 2018. u 11:00
  Srijeda, 10. sije�nja 2018. u 11:00


Poziv na intervju

saznaj vi�e...
   
  Poziv na intervju kandidate s Javnog poziva za prijam u radni odnos na odre�eno radno vrijeme za radno mjesto: - knji�ni�ara na Znanstvenom odjelu.
 

Javni poziv za stru�no usavr�avanje

saznaj vi�e...
   
Javni poziv za stru�no usavr�avanje bez zasnivanja radnog odnosa
 

Oglas za prijam u radni odnos na odre�eno vrijeme

saznaj vi�e...
   
  Oglas za prijam u radni odnos na odre�eno radno vrijeme (do povratka djelatnika) na Znanstvenom odjelu.
 

Me�unarodni znanstveni skup u spomen na prof. dr. sc. Matu Zori�a (1927. � 2016.), Zadar � �ibenik, 17. � 18. studenoga 2017.

Program...
 

  U organizaciji Odjela za talijanistiku Sveu�ili�ta u Zadru, u petak i subotu, 17. i 18. studenoga 2017. bit �e odr�an Me�unarodni znanstveni skup u spomen na prof. dr. sc. Matu Zori�a (�ibenik, 1927. � Zagreb, 2016.). hrvatskog knji�evnog povjesni�ara, filologa i prevoditelja, profesora emeritusa i dugogodi�njeg predstojnika Katedre za talijansku knji�evnost Filozofskog fakulteta Sveu�ili�ta u Zagrebu. Prvi dio skupa, 17. studenoga, bit �e odr�an u Zadru, a drugi, 18. studenoga, u �ibeniku.

 

Radionica kreativnog pisanja

 
  U subotu i nedjelju, 28. i 29. listopada, knji�evnica, knji�evna kriti�arka i prevoditeljica Ana �oki� odr�at �e radionicu kreativnog pisanja za prijavljene polaznike. Radionica po�inje u 10:00, a odr�at �e se u ra�unalnoj radionici Knji�nice. U ponedjeljak, 30. listopada, u multimedijalnoj dvorani s po�etkom u 18:00 odr�at �e se javno �itanje radova.
 

Me�unarodni znanstveni skup o sv. Nikoli Taveli�u

saznaj vi�e...
   
  U petak i subotu, 20. i 21. listopada 2017., u Knji�nici �e biti odr�an �etvrti Me�unarodni znanstveni skup "Franjeva�ki velikani" � O sv. Nikoli Taveli�u.
 

Dani bez zakasnine, uz Mjesec hrvatske knjige
 
  U petak i subotu, 13. i 14. listopada, Knji�nica ne�e napla�ivati zakasninu. Stoga molimo korisnike da iskoriste priliku i vrate gra�u koju duguju.
 

Radionica kreativnog pisanja

 
  Po�tovani korisnici,

  u sklopu obilje�avanja Mjeseca hrvatske knjige 2017. knji�evnica, knji�evna kriti�arka i prevoditeljica Ana �oki� u Gradskoj knji�nici �Juraj �i�gori� �ibenik od 28. do 30. listopada vodit �e radionicu kreativnog pisanja za odrasle.
  Radionica �e se odr�ati u subotu i nedjelju s po�etkom u 10:00, a zavr�it �e u ponedjeljak u popodnevnim satima javnim �itanjem radova polaznika.
  Zainteresirani punoljetni �lanovi Knji�nice mogu se prijaviti na e-mail adresu asimic@knjiznica-sibenik.hr. Uz ime i prezime, u prijavi treba navesti datum ro�enja i kontakt telefon. Broj mjesta je ograni�en na petnaest polaznika, a krajnji rok za prijavu je 25. listopada.

 

Poziv na intervju

saznaj vi�e...
   
  Poziv na intervju kandidata s Javnog poziva za prijam u radni odnos na odre�eno radno vrijeme za radno mjesto: - pomo�ni knji�ni�ar na Narodnom odjelu
 

Poziv na intervju

saznaj vi�e...
   
  Poziv na intervju kandidata s Javnog poziva za prijam u radni odnos na odre�eno radno vrijeme za radno mjesto: - pomo�ni knji�ni�ar na Dje�jem odjelu
 

Poziv na intervju

saznaj vi�e...
   
  Poziv na intervju kandidata s Javnog poziva za prijam u radni odnos na odre�eno radno vrijeme za radno mjesto: - pomo�ni knji�ni�ar na Audiovizualnom odjelu
 

Ispravak oglasa za prijam u radni odnos na odre�eno radno vrijeme na Audiovizualnom odjelu

saznaj vi�e...
   
 

Ispravak oglasa za prijam u radni odnos na odre�eno radno vrijeme na Dje�jem odjelu

saznaj vi�e...
   
 

Ispravak oglasa za prijam u radni odnos na odre�eno radno vrijeme na Narodnom odjelu

saznaj vi�e...
   
 

Cijenjeni korisnici, obavje�tavamo vas da �itateljski klub Gradske knji�nice �Juraj �i�gori� �ibenik, ��itamo i pri�amo � �iP�, upisuje nove �lanove
 
      �itateljski klubovi temelje se na grupi �itatelja koji �itaju istu knjigu i s olovkom u ruci bilje�e dojmove i do�ivljaje, nakon �ega slijedi sastanak i grupna rasprava, obi�no jednom mjese�no u ve�ernjim satima. Za�to postati �lan �itateljskog kluba?

 • svoje slobodno vrijeme provodit �ete korisno i kvalitetno
 • ja�at �ete samopouzdanje
 • dobit �ete priliku pokazati kreativnost
 • upoznat �ete nove ljude sli�nih interesa
 • vje�bat �ete argumentirano raspravljati
 • zabavljat �ete se �itaju�i i jo� puno toga!

     Zainteresirane punoljetne osobe mogu se javiti na e-mail voditeljice kluba, Marine �ali� Polegubi�, mcalic.polegubic@knjiznica-sibenik.hr, ili u inbox Facebook stranice Knji�nice. U prijavi trebate navesti ime i prezime, datum ro�enja, kontakt telefon i jeste li �lan Knji�nice. Broj mjesta je ograni�en (do deset �lanova). Rok za prijavu je 30. rujna, a prvi sastanak �lanova Kluba odr�at �e se 3. listopada 2017. u 18:00 u Zavi�ajnoj zbirci (prvi kat). Radujemo se dru�enju i novim iskustvima �itanja!

 

Natje�aj za najbolju narodnu poslovicu povodom ro�endana Jurja �i�gori�a 13. rujna

saznaj vi�e...
   
 

Oglas za prijam u radni odnos na odre�eno radno vrijeme na Audiovizualnom odjelu

saznaj vi�e...
   
 

Oglas za prijam u radni odnos na odre�eno radno vrijeme na Dje�jem odjelu

saznaj vi�e...
   
 

Oglas za prijam u radni odnos na odre�eno radno vrijeme na Narodnom odjelu

saznaj vi�e...
   
 

Instrukcije
 
  Nastavljamo s instrukcijama iz biologije za u�enike osnovnih i srednjih �kola. Zainteresirani za instrukcije, kao i oni koji su zainteresirani za volontiranje, mogu se javiti u Knji�nicu.

Biologija (za u�enike osnovnih i srednjih �kola)
utorkom i �etvrtkom u 16:00
 

Natje�aj za prijam u radni odnos

Javni natje�aj...
 
 

Javni poziv na natje�aj

saznaj vi�e...
   
Javni poziv za prijam osobe za stru�no osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
 

Javni natje�aj za davanje u zakup dijela poslovnog prostora (za postavljanje samoposlu�nog aparata za tople napitke)

Javni natje�aj...
 
 

Predstavljanje projekta BookCrossing

 
  U projekt BookCrossing, koji Nacionalna i sveu�ili�na knji�nica u Zagrebu provodi i promovira uz podr�ku Ministarstva kulture, Gradska knji�nica �Juraj �i�gori� �ibenik slu�beno se uklju�uje dan uo�i No�i knjige 2017.
  Na Narodnom odjelu bit �e izlo�en, uz pano s osnovnim informacijama o projektu, stol s knjigama za BookCrossing

  Projekt �e u 18 sati kratko predstaviti knji�ni�arka Gana Bujas
 

Ku�In, Natje�aj za najbolju kratku pri�u na temu �ibenika

saznaj vi�e...
   

  Gradska knji�nica "Juraj �i�gori�" �ibenik i ove godine raspisala je nagradni natje�aj za najbolju neobjavljenu kratku pri�u na temu Kre�imirova grada.

Poziv na intervju

saznaj vi�e...
   
  Poziv na intervju kandidata s Javnog poziva za prijam osoba za stru�no osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
 

Javni poziv na natje�aj

saznaj vi�e...
   
Javni poziv za prijam osobe za stru�no osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
 

Predstavljanje knjige Milivoja Zeni�a �ibenik, srcem i umom
 
  U petak, 17. velja�e 2017., na Dan Gradske knji�nice �Juraj �i�gori� �ibenik, utemeljene 1922., u 13 sati u multimedijskoj dvorani Knji�nice bit �e predstavljena knjiga �ibenik, srcem i umom Milivoja Zeni�a. Knjigu je, o petoj obljetnici Zeni�eve smrti, Knji�nica objavila u ediciji Ba��ina u prosincu 2016. U njoj su sabrani neki od njegovih tekstova objavljenih u novinama, �asopisima, bro�urama, katalozima ili izre�enih u razli�itim prigodama (predstavljanjima knjiga, komemoracijama ...) a koji se ti�u �ibenika i njegove okolice.

  Milivoj Zeni� (1953. � 2011.), zaslu�ni kulturni djelatnik, dugogodi�nji ravnatelj Gradske knji�nice �Juraj �i�gori� �ibenik, autor je triju knjiga, u kojima se bavi �ibenskom ba�tinom: U pohvalu od grada �ibenika : pisana rije� od najstarijih vremena do danas (�ibenik, Gradska knji�nica �Juraj �i�gori�, 2002.), �ibenska katedrala (�ibenik, �ibenska biskupija, 2003.) i Stari �ibenik : kalama, skalama i butama (Zagreb, AGM, 2010.).
 

Dan bez zakasnina
 
  Po�tovani korisnici,

  u povodu Dana Gradske knji�nice �Juraj �i�gori� �ibenik, u petak, 17. velja�e Knji�nica ne�e napla�ivati zakasninu! Stoga vas molimo da iskoristite priliku i vratite gra�u koju dugujete.
 

Akcija darivanja slikovnica
 
  Prikupljanju slikovnica i dje�jih knjiga pod geslom ��itam, dam, sretan sam � svoju knjigu daruj i tu�e srce obraduj!�, koje se u sklopu nacionalne kampanje ��itaj mi� organizira ve� �etvrtu godinu zaredom, priklju�ila se i Gradska knji�nica �Juraj �i�gori� �ibenik.

  Akciji se, u suradnji s Knji�nicom, priklju�io i Dje�ji vrti� �ibenska maslina pa djeca svoje slikovnice mogu, osim u Knji�nicu, donijeti i u svoj vrti� i staviti na za to predvi�eno mjesto. Nakon zavr�etka akcije, slikovnice i knjige proslijedit �e se potrebitima. Ove godine, osim slikovnica, djeca mogu donirati i igra�ke.

  Akcija traje do 14. velja�e, kada se i obilje�ava Me�unarodni dan darivanja knjiga.

 

Predstavljanje knjige Prinosi povijesti gospodarstva �ibenika i njegova podru�ja do 1940. godine �ime Tome Peri�i�a
 
     U �etvrtak, 22. prosinca 2016. u 12 sati u Multimedijalnoj dvorani Knji�nice bit �e predstavljena knjiga Prinosi povijesti gospodarstva �ibenika i njegova podru�ja do 1940. godine uglednoga hrvatskog povjesni�ara �ime Tome Peri�i�a. Rade�i u Povijesnom arhivu, autor je istra�ivao izvore vezane uz kulturnu, politi�ku, a napose gospodarsku pro�lost Zadra i �itave Dalmacije od sedamnaestoga do dvadesetoga stolje�a, a razultat toga rada je veliki broj stru�nih i znanstvenih naslova. Knjiga je tiskana u studenome ove godine u nakladi Gradske knji�nice "Juraj �i�gori�" �ibenik, a predstavit �e je dr. sc. Ivica Polji�ak, dr�avni tajnik u Ministarstvu kulture, i Anita Grubi�i�, mag. oec., dekanica Veleu�ili�ta u �ibeniku. Upravo ova knjiga zaokru�uje izdava�ku djelatnost Knji�nice u 2016. godini i svojevrstan je doprinos obilje�avanju 950. obljetnice prvog spomena �ibenika.
 

Stru�ni skup Dje�ja knji�nica danas i njezina odgojno-obrazovna dimenzija

Program...
 

     28. listopada 2016. u Knji�nici �e biti odr�an Stru�ni skup Dje�ja knji�nica danas i njezina odgojno-obrazovna dimenzija.

 

Cijenjeni korisnici, obavje�tavamo vas da se u Gradskoj knji�nici �Juraj �i�gori� �ibenik osniva �itateljski klub!
 
      �itateljski klubovi temelje se na grupi �itatelja koji �itaju istu knjigu i s olovkom u ruci bilje�e dojmove i do�ivljaje, nakon �ega slijedi sastanak i grupna rasprava, obi�no jednom mjese�no u ve�ernjim satima. Za�to postati �lan �itateljskog kluba?

 • svoje slobodno vrijeme provodit �ete korisno i kvalitetno
 • ja�at �ete samopouzdanje
 • dobit �ete priliku pokazati kreativnost
 • upoznat �ete nove ljude sli�nih interesa
 • vje�bat �ete argumentirano raspravljati
 • zabavljat �ete se �itaju�i i jo� puno toga!

     Zainteresirane punoljetne osobe mogu se javiti u inbox Facebook stranice Knji�nice ili na e-mail voditeljice kluba, Marine �ali� Polegubi�: mcalic.polegubic@knjiznica-sibenik.hr. U prijavi trebate navesti ime i prezime, datum ro�enja i jeste li �lan Knji�nice. Broj mjesta je ograni�en (do deset �lanova). Rok za prijavu je 25. listopada, a prvi sastanak �lanova Kluba bit �e 26. listopada 2016. u 18 sati u prostorijama Knji�nice. Radujemo se dru�enju i novim iskustvima �itanja!

Voditeljica Kluba:
Marina �ali� Polegubi�
 

Dani bez zakasnine
 
     Po�tovani korisnici,

u povodu Mjeseca hrvatske knjige, u petak, 14. listopada Knji�nica ne�e napla�ivati zakasninu! Stoga vas molimo da iskoristite priliku i vratite gra�u koju dugujete.

 

Stru�ni skup Dje�ja knji�nica danas i njezina odgojno-obrazovna dimenzija

prijavnica...
program...
 

     28. listopada 2016. u Knji�nici �e biti odr�an Stru�ni skup Dje�ja knji�nica danas i njezina odgojno-obrazovna dimenzija.

 

Mjesec hrvatske knjige 2016
 
     Sve�ano otvaranje manifestacije Mjesec hrvatske knjige 2016., koja traje od 15. listopada do 15. studenoga, a ove se godine odvija pod motom ��itam 100 na sat�, odr�at �e se u �ibeniku. Mjesec hrvatske knjige organiziraju Knji�nice grada Zagreba pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture. Suorganizator ovogodi�njega sve�anog otvaranja je Gradska knji�nica �Juraj �i�gori� �ibenik. �ibenik je za doma�ina izabran iz najmanje tri razloga: grad obilje�ava tri obljetnice: 950 godina od prvog spomena, u ispravi hrvatskoga kralja Petra Kre�imira IV., 150 godina od osnutka Narodne slavjanske �itaonice u �ibeniku i 400 godina od objavljivanja knjige izuma i projekata Machinae novae (Novi strojevi) �iben�anina Fausta Vran�i�a.

Program sve�anog otvaranja:

�ibenik, 15. listopada 2016. godine u 12:00 u Hrvatskom narodnom kazali�tu u �ibeniku

Pozdravne rije�i:
Vilijam Laki�, ravnatelj Gradske knji�nice �Juraj �i�gori� �eljko Buri�, gradona�elnik Grada �ibenika
Goran Pauk, �upan �ibensko-kninske �upanije
Davorka Basti�, predsjednica Programskog i organizacijskog odbora Mjeseca hrvatske knjige 2016.
Zlatko Hasanbegovi�, ministar kulture Republike Hrvatske

Kulturno-umjetni�ki program:

�Tisu�ljetni �ibenik�, izlaganje dr. sc. Ivice Polji�ka, predsjednika Gradskoga vije�a Grada �ibenika,

Nastup Kulturne udruge ��ibenske �u�tine�, koja �e izvesti staro �ibensko nijemo (mutavo) kolo Nastup Klape �Sebenico�

Nakon zavr�etka programa slijedi posjet Gradskoj knji�nici �Juraj �i�gori� �ibenik, u kojoj su postavljene izlo�be �ibenik o�ima stranaca (karte, mape, litografije... iz fundusa Knji�nice) i �ibenik o�ima Vladimira Kirina (trinaest originalnih crte�a s motivima grada �ibenika iz 1922. i grafi�ka mapa �ibenik hrvatskoga grafi�ara, slikara i grafi�kog dizajnera V. Kirina).

 


Predstavljanje knjiga o biskupu �irilu Bani�u
 
     U povodu re�enja mons. Tomislava Rogi�a za �ibenskoga biskupa i obilje�avanja 950 godina od prvog spomena �ibenika, u �ibenskoj katedrali u subotu, 23. srpnja 2016. u 20 sati bit �e predstavljene dvije knjige o �ibenskome biskupu �irilu Bani�u. Jedna je Zbornik o biskupu �irilu Bani�u, koji je uredio Roko Glasnovi�, objavljena nakladi �ibenske biskupije i Gradske knji�nice �Juraj �i�gori� �ibenik, a druga Mons. �iril Bani�, biskup �ibenski 1951. � 1961., u raljama Udbe Mile Vidovi�a, u nakladi Crkve u svijetu i Ogranka Matice hrvatske Metkovi�. O knjigama �e govoriti mons. Ante Ivas, mons. dr. sc. Mile Bogovi�, mons. dr. sc. Mile Vidovi�, prof. dr. sc. Marko Trogrli� i Tomislav �onli�, prof. U glazbenom dijelu programa nastupit �e VIS Laudantes i �VS Adeodate.
 

Supertoon - radionice u Knji�nici

Mapa doga�anja...

Program...
   

     Od 25. do 29. srpnja od 10 do 12 sati u Knji�nici �e se odr�avati dje�je radionice u sklopu Supertoon festivala animacije, koji se u �ibeniku odr�ava od 24. do 29. srpnja. Radionice �e voditi Marko Zdravkovi� Kunac, osniva� i dugogodi�nji voditelj Pulske filmske tvornice, u kojoj vodi �kolu animiranog filma i Radionicu filmske medijske kulture u osnovno�kolskoj nastavi.

     Ove godine polaznici dje�je radionice bit �e ujedno i �iri za natjecateljsku kategoriju kratkog animiranog filma za djecu: pod mentorstvom Maje Prokl, odlu�it �e koji je film za djecu najbolji u ovogodi�njem izdanju Supertoon festivala.

����� �����
Roditelji djecu mogu prijaviti na radionicu preko sljede�e e-mail adrese: radionica@supertoonfestival.com
 

Drugi hrvatski iseljeni�ki kongres

saznaj vi�e...
 
      U �ibeniku �e se od 1. do 3. srpnja odr�ati Drugi hrvatski iseljeni�ki kongres. Osim dokumentarne ve�eri, kao uvodnog programa (u �etvrtak, 30. lipnja), jo� �e se dio programa (u petak i subotu) odvijati u Knji�nici.
   

Sajam dje�je knjige - Potraga za blagom 2016

saznaj vi�e...
   

     U Knji�nici �e od 17. do 29. lipnja 2016. biti otvoren, kao dio 56. me�unarodnog dje�jeg festivala �ibenik � Hrvatska,
10. sajam dje�je knjige. U sklopu sajma svakoga dana od 10.30 do 13.00 bit �e odr�ane knji�evno-likovne, kreativne, edukativne i gluma�ke radionice pod naslovom Potraga za blagom, koje �e voditi Ka�mir Huseinovi� (22. i 29. lipnja zajedno s Andreom Petrlik Huseinovi�).
     

No� knjige 2016

saznaj vi�e...Program
   

     Po�tovani korisnici,
pozivamo vas da nam se pridru�ite u obilje�avanju manifestacije No� knjige 2016. u petak, 22. travnja 2016. u Gradskoj knji�nici �Juraj �i�gori� �ibenik

Natje�aj za najbolju neobjavljenu kratku pri�u na temu �ibenika

saznaj vi�e...
   

     U povodu 950. obljetnice prvog spomena �ibenika i 150. godi�njice osnutka Narodne slavjanske �itaonice u �ibeniku, Gradska knji�nica "Juraj �i�gori�" �ibenik raspisala je nagradni natje�aj za najbolju neobjavljenu kratku pri�u na temu Kre�imirova grada.

Natje�aj za ravnatelja Gradske knji�nice "Juraj �i�gori�" �ibenik

saznaj vi�e...
   

Obilje�avanje Dana Knji�nice
 
     U povodu dana Knji�nice, utemeljene 1922., u srijedu, 17. velja�e 2016. u 19 sati u multimedijalnoj dvorani bit �e predstavljena slikovnica Faust Vran�i�, koju je Knji�nica objavila u nizu Lastovanja u prosincu 2015., u povodu �etiristo godina od tiskanja Vran�i�eve knjige izuma i projekata Machinae novae. Autorica teksta je dr. sc. Marijana Bori�, znanstvena suradnica na Odsjeku za povijest prirodnih i matemati�kih znanosti Zavoda za povijest i filozofiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, koja �e predstaviti knjigu. Ilustracije je izradila Dijana Ko�ica, akademska slikarica i grafi�arka.

Prije toga, u 18.30 sati, na prvom katu Knji�nice bit �e predstavljeni prigodni po�tanski �ig i dvije dopisnice izra�eni u povodu 150. obljetnice Narodne slavjanske �itaonice, utemeljene 19. prosinca 1866. Autor dopisnica je Petar �i�in-�ain a po�tanskoga �iga dr. sc. Ante Kalogjera. Predstavljanje organiziraju Dru�tvo filatelista i numizmati�ara �ibenik i Knji�nica.

Knji�nica toga dana ne�e napla�ivati zakasninu pa je to prilika korisnicima da vrate gra�u �iji su rok posudbe prekora�ili.

 

Akcija darivanja slikovnica
 
     U povodu Me�unarodnog dana darivanja knjiga, 14. velja�e bit �e provedena, u okviru nacionalne kampanje "�itaj mi!", akcija darivanja slikovnica. Knji�ni�ari u Hrvatskoj po tre�i �e put obilje�iti taj dan tako �to �e na dje�jim odjelima prikupljati slikovnice, pod geslom "�itam, dam, sretan sam � svoju knjigu daruj i tu�e srce obraduj".

Pozivamo djecu i odrasle da slikovnice koje im vi�e ne trebaju donesu na na� Dje�ji odjel kako bismo ih darovali onima koji ih ne mogu kupiti.

 

Poziv na intervju za prijam osoba za stru�no osposobljavanje 9. velja�e 2016.

saznaj vi�e...
   

Radionica crtanja stripa
 
     U srijedu, 3. velja�e 2016. u 9 sati u Knji�nici �e se odr�ati, u organizaciji izdava�ke ku�e Iris IIIyrica i Gradske knji�nice "Juraj �i�gori�" �ibenik, Gaturrova radionica crtanja stripa, namijenjena djeci od sedam do trinaest godina. Radionica je besplatna. Zainteresirani se mogu se javiti na dje�ji odjel Knji�nice.
 

Poziv na intervju

saznaj vi�e...

 

Natjecanje u �itanju naglas
 

Narodna knji�nica i �itaonica Vlado Gotovac Sisak i Komisija za knji�ni�ne usluge za djecu i mlade� Hrvatskog knji�ni�arskog dru�tva organiziraju 3. nacionalno natjecanje u �itanju naglas, za u�enike od tre�eg do osmog razreda osnovne �kole. Cilj natjecanja je poticanje �itanja i �itanja naglas, razvoj �itala�kih navika, popularizacija knjige i poticanje pozitivnog natjecateljskog duha. Natjecanje financiraju Ministarstvo kulture, Sisa�ko-moslava�ka �upanija, Grad Sisak, OTP banka i sisa�ka gradska knji�nica.

     Natjecanje je podijeljeno u dva dijela: za u�enike gradskih i za u�enike �upanijskih osnovnih �kola.

U Gradskoj knji�nici �Juraj �i�gori� �ibenik GRADSKO natjecanje odr�at �e se u ponedjeljak 26. listopada 2015. u 17 sati, a �UPANIJSKO u subota, 31. listopada 2015. u 11 sati, oba u Multimedijalnoj dvorani.

Sve informacije o pravilima natjecanja i kratki film s pro�logodi�njeg natjecanja, koji vam mo�e poslu�iti kao pomo� za pripremu u�enika, mo�ete prona�i na stranicama Narodne knji�nice i �itaonice Vlado Gotovac Sisak (www.nkc-sisak.hr).

Prijavnice za gradsko i �upanijsko natjecanje mo�ete poslati na e-mail adresu
djecji-odjel@knjiznica-sibenik.hr ili donijeti u Knji�nicu.

Kontakt osoba: Marina �imi�, tel. 022/201-280.

Rok za prijavu sudionika je 16. listopada 2015.

Finalno natjecanje odr�at �e se 19. i 20. studenoga 2015. godine u Sisku

 

Dani bez zakasnine
 
     Po�tovani korisnici,

u povodu Mjeseca hrvatske knjige, u �etvrtak, petak i subotu, 15., 16. i 17. listopada Knji�nica ne�e napla�ivati zakasninu! Stoga vas molimo da iskoristite priliku i vratite gra�u koju dugujete.

 

Me�unarodni znanstveni skup Faust Vran�i� i njegovo doba
 
     Dana 22. i 23. rujna 2015. u Vodicama i �ibeniku bit �e odr�an Me�unarodni znanstveni skup Faust Vran�i� i njegovo doba, u povodu 400. obljetnice objavljivanja Novih strojeva Fausta Vran�i�a �iben�anina. Organizator skupa je Memorijalni Centar Faust Vran�i�, Prvi� Luka a pokrovitelj Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.
     Prvi dio skupa bit �e odr�an u utorak, 22. rujna u Kongresnoj dvorani hotela Olimpija u Vodicama, drugi sutradan u Gradskoj knji�nici �Juraj �i�gori� �ibenik. (Program skupa u pdf-u)
 

Predstavljanje knjige o Orgulja�koj ljetnoj �koli u �ibeniku
 
     U petak, 7. kolovoza 2015. u 20.30 sati u Knji�nici �e biti predstavljena, u okviru 22. orgulja�ke ljetne �kole u �ibeniku (3. � 12. kolovoza), knjiga Snje�ane Miklau�i�-�eran Dvadeset godina Orgulja�ke ljetne �kole u �ibeniku (1994. � 2013.) : ljetni da�ak mladosti u raspjevanim sviralama �ibenskih orgulja. Knjiga je tiskana u srpnju ove godine u nakladi Gradske knji�nice �Juraj �i�gori� �ibenik i Organolo�kog dru�tva �Organum� �ibenik a predstavit �e je Mario Penzar, orgulja� i �embalist, Bo�idar Grga, organolog, i autorica, dr. sc. Snje�ana Miklau�i�-�eran, muzikologinja.
 

Sajam dje�je knjige
 
     Od utorka, 23. lipnja do subote, 4. srpnja 2015. u Knji�nici �e se odr�ati 9. sajam dje�je knjige.

     Nakon otvorenja sajma, u 10.30 sati, bit �e otvorene i tri izlo�be, kao njegovi prate�i programi: Slikopri�e, izlo�ba slika, skulptura i oslikanog namje�taja Andree �ivko, izlo�ba stripa Made in CRO 2 i Federico (Fellini) Eve Montanari.

     U 11.15 po�et �e radionica �Potraga za blagom�, koju vodi knji�evnik i nakladnik Ka�mir Huseinovi�. Do 4. srpnja bit �e odr�ano sedam radionica.
 

Predstavljanje knjige Samostan i crkva sv. Frane u �ibeniku
 
     U �etvrtak, 28. svibnja 2015. u 19.30 sati u samostanu sv. Frane u �ibeniku bit �e predstavljena monografija Samostan i crkva sv. Frane u �ibeniku : poku�aj povijesnog prikaza Nikole Mate Ro��i�a, koju su u svibnju ove godine zajedno objavili Samostan sv. Frane i Knji�nica. Knjigu �e predstaviti prof. dr. sc. Josip Belamari�, fra Ljudevit Mara�i�, Vilijam Laki� i autor. Predstavljanje �e, uz prigodni glazbeni program, voditi fra Ivan Bradari�, gvardijan.
 

No� knjige 2015
 
      Dvadeset tre�ega travnja bit �e odr�ana No� knjige, manifestacija kojom obilje�avamo Svjetski dan knjige i autorskih prava kako bismo afirmirali kulturu �itanja, potaknuli razgovor o literaturi i podigli svijest o va�nosti knjige u svakom dru�tvu i u svakom vremenu. No� knjige organiziraju Zajednica nakladnika i knji�ara Hrvatske gospodarske komore, udruga Knji�ni blok � Inicijativa za knjigu, Nacionalna i sveu�ili�na knji�nica u Zagrebu, Knji�nice grada Zagreba, Udruga za za�titu prava nakladnika � ZANA te portal za knjigu i kulturu Moderna vremena Info, pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske, a program obilje�avanja podr�ava i Odjel za UNESCO pri Ministarstvu kulture Republike Hrvatske.
     

Program u Gradskoj knji�nici �Juraj �i�gori�:

9.30 sati � Dje�ji odjel�

 • �Knjigom oko svijeta�: upoznavanje djece � kroz dru�tvene igre, kvizove, pri�e i likovne aktivnosti � sa sljede�im dr�avama: Njema�kom, Francuskom, Italijom i Rusijom

  (Od 9.30 do 12 matineja za vrti�e, od 16 do 18 sati za osnovno�kolce)

  Na odjelu �e biti izlo�ene makete koje prikazuju znamenitosti pojedinih zemalja a koje su izradile odgojiteljice iz Dje�jeg vrti�a �i�ula

18.00 � Dje�ji odjel

 • Glumci Hrvatskog narodnog kazali�ta u �ibeniku Franka Klari� i Jakov Bili� pri�aju djeci

19.00 � Narodni odjel

 • Izlo�ba stripova iz fonda Knji�nice

20.00 � Multimedijalna dvorana

 • Igrokaz Vje�be ol�ti gimnastika, izvode korisnici organiziranih dnevnih aktivnosti za starije osobe Centra za pomo� i njegu grada �ibenika

20.30 � Narodni odjel

 • Nastup glazbenog sastava Nu� Rodijak (Morane �ivkovi� i Ante Perkovi�a), koji �e izvesti program �Zvu�na kulisa broj 2�

21.00 � Narodni odjel

 • Dru�enje s knji�evnikom Dubravkom Jela�i�em Bu�imskim (razgovor vodi redatelj, prevoditelj i knji�evnik Pero Mio�).

22.00 � Multimedijalna dvorana

 • Projekcije dokumentarnih filmova �eljka Sene�i�a o hrvatskim piscima: Krle�a&Zagreb, Serbus Krle�a, Tin i Antun Gustav Mato�

Korisnicima koji 23. travnja vrate gra�u koju duguju ne�e biti napla�ena zakasnina! Posjetitelji �e dobiti na dar i neku od knjiga darovanih Knji�nici (BookCrossing).


24.02.2015
utorak
Obavijest kandidatima s Natje�aja za prijam u radni odnos na neodre�eno vrijeme koji su pristupili intervjuu saznaj vi�e... 

Poziv na intervju - stru�no osposobljavanje

saznaj vi�e...

 

Poziv na intervju

saznaj vi�e...

 

Tjedan bez zakasnina
 
     Po�tovani korisnici,

     u povodu Dana Knji�nice, od ponedjeljka, 16. do subote, 21. velja�e ne�emo napla�ivati zakasninu! Stoga vas molimo da iskoristite priliku i vratite gra�u koju dugujete.
 

Akcija darivanja slikovnica
 
     Dragi korisnici,

     u povodu Me�unarodnog dana darivanja knjiga, 14. velja�e, do 20. velja�e traje, u okviru kampanje ��itaj mi�, akcija darivanja slikovnica pod sloganom ��itam, dam, sretan sam � svoju knjigu daruj i tu�e srce obraduj!�. Slikovnice, nove ili rabljene, mo�ete ostaviti u kutiji na pultu u prizemlju Knji�nice (na Dje�jem odjelu).
     Knji�nica �e te slikovnice proslijediti Gradskim vrti�ima �ibenik i Pedijatrijskoj ordinaciji.
 

Predstavljanje knjige Historiografski fragmenti Antuna Vran�i�a
 
     Gradska knji�nica �Juraj �i�gori� �ibenik, utemeljena 17. velja�e 1922., obilje�it �e svoj dan predstavljanjem knjige Historiografski fragmenti Antuna Vran�i�a u multimedijalnoj dvorani u utorak, 17. velja�e u 13 sati. Knjigu je Knji�nica objavila u nizu Ba��ina u prosincu 2014. a predstavit �e je doc. dr. sc. �ime Demo, klasi�ni filolog, predava� na Hrvatskim studijima Sveu�ili�ta u Zagrebu, koji je preveo Vran�i�eve tekstove, i dr. sc. Castilia Manea-Grgin, povjesni�arka, vi�a znanstvena suradnica u Institutu dru�tvenih znanosti Ivo Pilar, koja je napisala uvodnu studiju. Antun Vran�i� (�ibenik, 1504. � Pre�ov, Slova�ka, 1573.) � humanist, diplomat, crkveni prelat i pisac, me�u najistaknutijim je li�nostima hrvatske povijesti 16. stolje�a. �Njegov �ivot i djelo va�ni su za povijest i kulturu triju susjednih naroda: hrvatskog, ma�arskog i rumunjskog� (Manea-Grgin).

     Prije toga � u 12.30 sati � bit �e dodijeljena priznanja najboljim �itateljima u 2014. godini.
 

Natje�aj za prijam u radni odnos na neodre�eno radno vrijeme

saznaj vi�e...

 

Javni poziv za prijam osobe na stru�no osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

saznaj vi�e...

 

Odluka o imenovanju slu�benice za informiranje

saznaj vi�e...

 

Predstavljanje slikovnice Kola� od rije�i
 
     U �etvrtak, 29. sije�nja 2015. 17.30 sati na dje�jem odjelu Knji�nice bit �e predstavljena slikovnica Kola� od rije�i, �to ju je Knji�nica objavila, u ediciji Lastovanja, u studenome 2014., kao svoju 121. knjigu. Autor teksta (stihova) je Vi�nja Junakovi� a ilustracija Katarina Halu�an. Vi�nja Junakovi�, ro�ena 1971. u �ibeniku, u�iteljica je u O� Rogoznica. Pjesme su joj objavljivane u �asopisima Knji�evnost i dijete i Smib, a stihovi su joj 2013. uvr�teni i u zbornik Garavi sokak, koji izdaje Knji�evni klub �Miroslav Mika Anti� iz In�ije. Kola� od rije�i njezina je prva knjiga. Katarina Halu�an, ro�ena u �ibeniku 1969., zavr�ila je Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu, gdje �ivi i radi. Bavi se ilustriranjem. Ilustracije je objavljivala u dje�jim �asopisima i dnevnim novinama. Ilustrira i slikovnice, dje�je knjige i ud�benike za osnovnu �kolu. Za slikovnicu Ma�a i gosti, napravljenu u tandemu s knji�evnicom Sanjom Pili�, 2011. dobila je Nagradu Kiklop. O knjizi Kola� od rije�i govorit �e, uz Vi�nju Junakovi�, dje�ji pisac Aljo�a Vukovi�.
 

17.12.2014
srijeda

Obavijest kandidatima s Natje�aja za prijam u radni odnos na odre�eno vrijeme koji su pristupili intervjuu

saznaj vi�e... saznaj vi�e...

 

Humanitarna akcija prikupljanja knjiga za Gunju
 
     Pod pokroviteljstvom Grada �ibenika, u sklopu adventa odvija se i "Cigla znanja", humanitarna akcija prikupljanja knjiga za Gunju. Knjige koje daruju gra�ani mogu ubaciti u kutiju u prizemlju Knji�nice (pokraj glavnog pulta). Knjige �e se prikupljati do Badnjeg dana.
 

17.12.2014
srijeda

Poziv na intervju

saznaj vi�e...


 

11.12.2014
�etvrtak

Poziv na intervju

saznaj vi�e... saznaj vi�e...

 

01.12.2014
ponedjeljak

Natje�aj za prijam u radni odnos na odre�eno radno vrijeme

saznaj vi�e... 

Natjecanje u �itanju naglas
 
Narodna knji�nica i �itaonica Vlado Gotovac Sisak i Komisija za knji�ni�ne usluge za djecu i mlade� Hrvatskog knji�ni�arskog dru�tva organiziraju 2. nacionalno natjecanje u �itanju naglas, za u�enike od tre�eg do osmog razreda osnovne �kole. Cilj natjecanja je poticanje �itanja i �itanja naglas, razvoj �itala�kih navika, popularizacija knjige i poticanje pozitivnog  natjecateljskog duha. Natjecanje financiraju Ministarstvo kulture, Sisa�ko-moslava�ka �upanija, Grad Sisak, OTP banka i sisa�ka gradska knji�nica.
     Natjecanje je podijeljeno u dva dijela: za u�enike gradskih i za u�enike �upanijskih osnovnih �kola.

U Gradskoj knji�nici �Juraj �i�gori� GRADSKO natjecanje odr�at �e se u srijedu, 22. listopada 2014. a �UPANIJSKO u petak, 24. listopada 2014. u 17 sati, oba u multimedijalnoj dvorani u 17 sati.

Prijavnice za gradsko i �upanijsko natjecanje mo�ete poslati na e-mail adresu
djecji-odjel@knjiznica-sibenik.hr ili donijeti u Knji�nicu.

Kontakt osoba: Marina �imi�, tel. 022 201 280

Rok za prijavu sudionika je 20. listopada 2014 .

Finalno natjecanje odr�at �e se 13. i 14. studenoga 2014. godine u Sisku.

 

Dani bez zakasnina
 
     Po�tovani korisnici, u povodu Mjeseca hrvatske knjige (15. listopada � 15. studenoga), u �etvrtak, petak i subotu, 16., 17. i 18. listopada 2014. Knji�nica ne�e napla�ivati zakasninu!
 

Potraga za blagom
 
      Radionica �Potraga za blagom�, nastala suradnjom Me�unarodnog dje�jeg festivala �ibenik � Hrvatska, 8. sajma dje�je knjige i Gradske knji�nice �Juraj �i�gori� �ibenik, odvija se od 26. lipnja do 4. srpnja a po�inje u 10.30 sati.

 

26. i 27. lipnja
SRETAN SVIJET
Nakladnik: Hrvatsko dru�tvo knji�evnika za djecu i mlade
Voditelji: Davor �unk, multimedijalni umjetnik, i Ka�mir Huseinovi�, pisac, nakladnik i lije�nik

28. lipnja
KAKO NASTAJE KNJIGA
Voditelji: Andrea Petrlik Huseinovi�, akademska slikarica i ilustratorica, i Ka�mir Huseinovi�

29. i 30 . lipnja
JANKO I STROJ ZA VRIJEME / SVEMIR ILI OBRNUTO
Nakladnik: Hrvatsko dru�tvo knji�evnika za djecu i mlade / Profil knjiga
Voditelji: Ka�mir Huseinovi�, pisac, nakladnik i lije�nik, Zagreb, i Ksenija Ku�ec, knji�evnica

1. srpnja
SEOSKA FARMA
Vlastita naklada
Voditelj: Jagoda Sabli�, knji�evnica za djecu i mlade, �ibenik, i Ka�mir Huseinovi�

2. srpnja
PRI�A O DVA JURJA
Nakladnik: Gradska knji�nica �Juraj �i�gori� �ibenik
Voditelji: Zdenka Bilu�i�, knji�evnica i ilustratorica, i Ka�mir Huseinovi�

3. i 4. spnja
VILA � RIJE�
Nakladnik: Ka�mir promet
Voditelji: Nikola Petkovi�, knji�evnik, Rijeka, i Ka�mir Huseinovi�

 


Humanitarna akcija Dijete djetetu
 
     Po�tovani korisnici,
  na�a knji�nica provodi humanitarnu akciju �Dijete djetetu�, u kojoj �e u lipnju prikupljati pakete za djecu s poplavljenih podru�ja Slavonije.
     U paket mo�ete staviti igra�ke, slikovnice, slatki�e (koji nisu lako kvarljivi!). Mo�ete ubaciti i pismo sa svojim imenom i adresom pa mo�da steknete novoga prijatelja.
     Pakete ostavite na Dje�jem odjelu Knji�nice.
 

03.06.2014
utorak

Poziv na intervju za prijam u radni odnos na odre�eno radno vrijeme

saznaj vi�e... 

21.05.2014
srijeda

Natje�aj za prijam u radni odnos na odre�eno radno vrijeme

saznaj vi�e... 

Me�unarodni znanstveni skup Za�tita kulturne ba�tine od katastrofa
 
 

     Nacionalna i sveu�ili�na knji�nica u Zagrebu organizira, u suradnji s Dr�avnim hidrometeorolo�kim zavodom, Institutom za arheologiju, te Filozofskim i Gra�evinskim fakultetom Sveu�ili�ta u Zagrebu, Me�unarodni znanstveni skup �Za�tita kulturne ba�tine od katastrofa�, u Zagrebu i �ibeniku od 8. do 10. svibnja 2014. Izlaganja �e se odr�ati 8. i 9. svibnja u Zagrebu a radionice 10. svibnja u �ibeniku.

     Radionice su posve�ene preminulom kolegi Milivoju Zeni�u, knji�ni�aru i kulturnom povjesni�aru, �uvaru �ibenske ba�tine, dugogodi�njem ravnatelju Gradske knji�nice �Juraj �i�gori� �ibenik. U svojim trima knjigama, U pohvalu od grada �ibenika : pisana rije� od najstarijih vremena do danas, �ibenska katedrala i Stari �ibenik : kalama, skalama i butama, Zeni� je predstavio kulturno naslije�e �ibenika i njegova kraja.

     Predvi�ene su dvije radionice, jedna u Gradskoj vije�nici, druga u Gradskoj knji�nici �Juraj �i�gori�.

Radionica u Knji�nici posve�ena je za�titi pisane ba�tine:
12.45 � 13.10
Tinka Kati� (Nacionalna i sveu�ili�na knji�nica u Zagrebu):
Management and communication of written heritage: state and problems
13.10 � 13.35
Antonija Mi�e, Karmen Krn�evi� (Gradska knji�nica �Juraj �i�gori� �ibenik):
Public library �Juraj �i�gori� in the light of preservation �ibenik's cultural heritage
13.35 � 14.00
Nata�a Mu�alo (Dr�avni arhiv u �ibeniku):
Preservation and disaster prevention of archival holdings � practical experiences and future prospects on the example of the archives in �ibenik.

Radionica u Vije�nici bavi se restauracijom i konzervacijom katedrale sv. Jakova nakon o�te�enja uzrokovanih ratom:
12.45 � 14.00
Davor Ugle�i� (D&Z d.o.o.) i Miljenko Domijan (Ministarstvo kulture Republike Hrvatske):
Reconstruction of the dome of St. James�s cathedral in �ibenik
Miroslav �kugor (Ministarstvo kulture Republike Hrvatske):
Cathedral sightseeing.

     Sudionike skupa u Vije�nici �e u 12 sati pozdraviti �eljko Buri�, dr. med., gradona�elnik Grada �ibenika, koji je, uz Knji�nicu, jedan od partnera Skupa, potom �e nekoliko rije�i o Milivoju Zeni�u re�i dr. sc. Jo�ko Belamari�, znanstveni savjetnik u Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu.
     U Knji�nici �e prije po�etka radionice, u 12.30 sati, biti otvorena prigodna izlo�ba fotografija vezanih za obnovu �ibenske katedrale.
     Detaljne obavijesti o skupu mogu se na�i na mikrostranicama mre�nih stranica Nacionalne i sveu�ili�ne knji�nice u Zagrebu http://chp.nsk.hr/


No� knjige u Knji�nici
 
      Dvadeset tre�ega travnja bit �e odr�ana No� knjige, manifestacija kojom obilje�avamo Svjetski dan knjige i autorskih prava kako bismo afirmirali kulturu �itanja, potaknuli razgovor o literaturi i podigli svijest o va�nosti knjige u svakom dru�tvu i u svakom vremenu.
     U No�i knjige u Knji�nici �e biti izlo�ene knjige o vo�u i vo�nim proizvodima iz njezina fonda, posjetitelji �e imati priliku ku�ati slastice s vo�em i dobiti na dar neku od knjiga darovanih Knji�nici. Toga dana od 20 do 22 sata mo�i �e se besplatno upisati oni tinejd�eri od 15 do 18 godina koji se prvi put u�lanjuju u Knji�nicu.
     

P r o g r a m:

18.00 � 19.00� Dje�ji odjel�

 • Otvorenje izlo�be Kad se male ruke slo�e..., dje�jih likovnih radova na temu knjige Vlak u snijegu Mate Lovraka
 • Nastup dje�jeg zbora Zdravo maleni s pjesmom �Himna zadrugara� iz filma Vlak u snijegu
 • Dodjela nagrada u�enicima od 3. do 8. razreda osnovnih �kola �ibensko-kninske �upanije za najbolju kratku pri�u na temu zajedni�tva i prijateljstva
 • Nastup etnoigraonice Balarin, koja djeluje pri Gradskim vrti�ima �ibenik

18.30 � 19.00� Dje�ji odjel

 • Pri�a s lutkama Pal�ica (Katarina Simsig)

19.00 � 20.00� Dje�ji odjel

 • �itanje pri�a na temu zajedni�tva i prijateljstva
 • Igranje dru�tvenih igara (domino, �ovje�e, ne ljuti se, trilja...) za osnovno�kolce

20.00 � 20.05� Narodni odjel

 • Otvorenje izlo�be stripova u�enika srednjih �kola �ibensko-kninske �upanije i dodjela nagrada najboljim stripovima

20.05 � 21.00� Multimedijalna dvorana

 • Interaktivno foto-video predavanje �Konceptualna modna fotografija i filmski specijalni efekti� Sanje Lydije Kulu�i� i Tomislava Dugand�i�a

21.00 � 22.00 �Narodni odjel

 • Dru�enje s novinarom i piscem Antoniom Bari�i�em, dobitnikom knji�evne nagrade Kiklop za debitantski roman Srest �emo se opet (razgovor �e voditi �ivana Podrug)

22.00 � 1.00� Prizemlje

 • Koncert Dixieland orkestra

Predstavljanje knjige I vama i nama zavrzlama Aljo�e Vukovi�a

 
     Na Dan hrvatske knjige, 22. travnja, u Knji�nici �e, u 12.15 sati, biti predstavljena knjiga pjesama za djecu I vama i nama zavrzlama Aljo�e Vukovi�a, objavljena koncem 2013. u nakladi Knji�nice, u nizu Lastovanja. U toj ediciji Knji�nica mu je objavila, 2012., jo� jednu knjigu, zbirku pjesama Gorostasni Mal�i�. Obje je ilustrirala Zdenka Bilu�i�, voditeljica Centra za vizualnu kulturu djece i mladih Knji�nice. Ina�e, to je sedma knjiga �ibenskog dje�jeg pisca koji je 2011. za Svetog Nikolu dobio, zajedno s ilustratoricom Ivanom Gulja�evi�, nagradu Ovca u kutiji za najbolju hrvatsku slikovnicu.
 

Obilje�avanje Dana energetske odr�ivosti �ibensko-kninske �upanije

 

�ibensko-kninska �upanija 22. travnja, na Dan planeta Zemlje, obilje�ava Dan energetske odr�ivosti, �ime se gra�anima daje uvid u mogu�nosti ostvarivanja pozitivnih ekonomskih i ekolo�kih posljedica energetski odr�ivog pona�anja.
Aktivnosti u sklopu manifestacije prilago�ene su svim dobnim i interesnim skupinama. U suradnji s Gradskom knji�nicom �Juraj �i�gori� organiziran je likovni natje�aj na temu �Ja �tedim energiju�, na kojem �e polaznici dje�jih vrti�a i ni�ih razreda osnovne �kole prikazati �tednju energije u svakodnevnim aktivnostima. Za tu �e dobnu skupinu 22. travnja ispred zgrade �ibensko-kninske �upanije biti organizirana i likovna radionica na otvorenom.�

����
     Za u�enike sedmih i osmih razreda osnovnih i u�enike srednjih �kola �upanija i Knji�nica organizirale su nagradni likovni natje�aj za izradu plakata uz Dan energetske odr�ivosti �ibensko-kninske �upanije.
Izlo�ba i dodjela nagrada za odabrane likovne radove s ta dva natje�aja odr�at �e se u EE info centru u zgradi Tehni�ke i Industrijsko-obrtni�ke �kole. Tijekom dana �e u EE info centru biti odr�ana i tematska izlo�ba a �lanovi Dru�tva Faust Vran�i� prezentirat �e inovacije s podru�ja energetske u�inkovitosti.Sredi�nje doga�anje Dana energetske odr�ivosti �ibensko-kninske �upanije odr�at �e se u multimedijalnoj dvorani Gradske knji�nice od 10 do 13 sati. Nakon pozdravnog izlaganja �upana Gorana Pauka, atraktivne programe pove�anja energetske u�inkovitosti Vlade RH prezentirat �e Ministarstvo graditeljstva; predava�i iz Fonda za za�titu okoli�a i energetsku u�inkovitost prezentirat �e na�in sufinanciranja energetskih projekata; budu�im studentima i zainteresiranim gospodarskim subjektima bit �e prezentiran dislocirani studij energetike u �ibeniku Sveu�ili�ta u Zagrebu; za gra�ane koje zanima tehnologija i isplativost kori�tenja solarne energije, obnovljivog izvora energije kojim obiluje na�a �upanja, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje odr�at �e predavanje s naglaskom na kori�tenju fotonaponskih sustava. Nakon predavanja predvi�ena je rasprava, u kojoj �e predava�i odgovarati na pitanja prisutnih

Natje�aji za pred�kolce i u�enike u povodu No�i knjige
 
     23. travnja bit �e odr�ana No� knjige, manifestacija kojom obilje�avamo Svjetski dan knjige i autorskih prava kako bismo afirmirali kulturu �itanja, potaknuli razgovor o literaturi i podigli svijest o va�nosti knjige u svakom dru�tvu i u svakom vremenu. Tim povodom Knji�nica raspisuje tri natje�aja � likovni, literarni i strip-natje�aj � za djecu iz dje�jih vrti�a i u�enike osnovnih i srednjih �kola �ibensko-kninske �upanije na temu zajedni�tva i prijateljstva, pod naslovom ��Kad se male ruke slo�e��, nadahnutu knjigom Vlak u snijegu Mate Lovraka.
     Literarni natje�aj za najbolju kratku pri�u namijenjen je u�enicima od tre�eg do osmog razreda osnovne �kole, likovni natje�aj pred�kolcima i osnovno�kolcima a strip-natje�aj srednjo�kolcima. Za likovne radove mogu koristiti slikarske, grafi�ke i crta�ke tehnike ili tehnike oblikovanja a za stripove grafi�ke, crta�ke i ra�unalne tehnike.
     Radove treba predati do 17. travnja. Pri�e (napisane na stroju, ra�unalu ili rukom) u�enici mogu donijeti u Knji�nicu (na Dje�ji odjel, tj. sredi�nji pult u prizemlju) ili ih poslati u inbox na Facebook stranici Knji�nice. Likovne radove i stripove treba propisno za�tititi i ne savijati u tube. Mogu se osobno donijeti u Knji�nicu ili poslati po�tom na adresu: Gradska knji�nica �Juraj �i�gori� �ibenik (s napomenom �Za likovni natje�aj �Kad se male ruke slo�e...��), Poljana 6, �22000 �ibenik. Na pole�inu rada treba nalijepiti �naljepnicu� s osnovnim podacima.
     Stru�na povjerenstva ocijenit �e radove i nagraditi po tri najbolja iz svake kategorije.
     Na dje�jem odjelu 23. travnja u 18 sati bit �e pro�itane tri najbolje pri�e i otvorena izlo�ba likovnih radova. Izlo�ba strip-radova bit �e otvorena u 20 sati na prvom katu Knji�nice. Osobe za kontakt su Marina �imi�, dipl. knji�ni�arka na dje�jem odjelu (022 201 280 i 098 759 892, djecji-odjel@knjiznica-sibenik.hr), za literarne radove, i Zdenka Bilu�i�, prof. likovne kulture, voditeljica Centra za vizualnu kulturu djece i mladih Knji�nice (022 201299 i 098 603 421, zbilusic@knjiznica-sibenik.hr).

Likovni natje�aji uz Dan energetske odr�ivosti �ibensko-kninske �upanije
 
�ibensko-kninska �upanija 22. travnja, na Dan planeta Zemlje, obilje�ava Dan energetske odr�ivosti, �ime se gra�anima daje uvid u mogu�nosti ostvarivanja pozitivnih ekonomskih i ekolo�kih posljedica energetski odr�ivog pona�anja.
     Aktivnosti u sklopu manifestacije prilago�ene su svim dobnim i interesnim skupinama. U suradnji s Gradskom knji�nicom �Juraj �i�gori� organiziran je likovni natje�aj na temu �Ja �tedim energiju�, na kojem �e polaznici dje�jih vrti�a i ni�ih razreda osnovne �kole prikazati �tednju energije u svakodnevnim aktivnostima. Za tu �e dobnu skupinu 22. travnja ispred zgrade �ibensko-kninske �upanije biti organizirana i likovna radionica na otvorenom.
     Za u�enike sedmih i osmih razreda osnovnih i u�enike srednjih �kola �upanija i Knji�nica organizirale su nagradni likovni natje�aj za izradu plakata uz Dan energetske odr�ivosti �ibensko-kninske �upanije.
     Izlo�ba i dodjela nagrada za odabrane likovne radove s ta dva natje�aja odr�at �e se u EE info centru u zgradi Tehni�ke i Industrijsko-obrtni�ke �kole. Tijekom dana �e u EE info centru biti odr�ana i tematska izlo�ba a �lanovi Dru�tva Faust Vran�i� prezentirat �e inovacije s podru�ja energetske u�inkovitosti.
     Sredi�nje doga�anje Dana energetske odr�ivosti �ibensko-kninske �upanije odr�at �e se u multimedijalnoj dvorani Gradske knji�nice od 10 do 13 sati. Nakon pozdravnog izlaganja �upana Gorana Pauka, atraktivne programe pove�anja energetske u�inkovitosti Vlade RH prezentirat �e Ministarstvo graditeljstva; predava�i iz Fonda za za�titu okoli�a i energetsku u�inkovitost prezentirat �e na�in sufinanciranja energetskih projekata; budu�im studentima i zainteresiranim gospodarskim subjektima bit �e prezentiran dislocirani studij energetike u �ibeniku Sveu�ili�ta u Zagrebu; za gra�ane koje zanima tehnologija i isplativost kori�tenja solarne energije, obnovljivog izvora energije kojim obiluje na�a �upanja, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje odr�at �e predavanje s naglaskom na kori�tenju fotonaponskih sustava. Nakon predavanja predvi�ena je rasprava, u kojoj �e predava�i odgovarati na pitanja prisutnih

Me�unarodni dan darivanja knjiga
 

     Gradska knji�nica "Juraj �i�gori�" �ibenik pridru�ila se obilje�avanju Me�unarodnog dana darivanja knjiga, 14. velja�e. Taj se volonterski projekt, kojemu je cilj ohrabrivanje djece i odraslih da djeci daruju knjigu ili slikovnicu, ove godine prvi put odr�ava u Hrvatskoj, pod geslom ��itam, dam, sretan sam � svoju knjigu daruj i tu�e srce obraduj�, u sklopu nacionalne kampanje ��itaj mi�.
     Oni koji se �ele uklju�iti u projekt knjige ili slikovnice mogu donijeti u Knji�nicu do 7. o�ujka, kada �e biti darovane dje�jem odjelu i dje�joj ambulanti Op�e bolnice �ibensko-kninske �upanije.

 

Dani bez zakasnine, uz Dan Knji�nice
 


     U ponedjeljak, utorak i srijedu, 17., 18. i 19. velja�e Knji�nica, koja obilje�ava svoju 92. obljetnicu, ne�e napla�ivati zakasninu. Stoga molimo korisnike da iskoriste priliku i vrate gra�u koju duguju.
 

Obilje�avanje Dana Knji�nice
 
     Gradska knji�nica �Juraj �i�gori� �ibenik, utemeljena 17. velja�e 1922., obilje�it �e svoj dan u ponedjeljak, 17. velja�e u 13 sati predstavljanjem knjige Uspomene iz Perzije Ivana Simoni�a, koju je Knji�nica objavila u nizu Ba��ina u prosincu 2013. Rije� je o prijevodu s ruskoga uspomena koje je general Simoni�, pripadnik �ibenske plemi�ke obitelji kojemu je ruski car dodijelio naslov grofa, napisao nakon povratka s perzijskog dvora, na kojem je desetlje�ima slu�bovao kao veleposlanik Ruskoga Carstva u Teheranu. Knjigu �e predstaviti Darko Gulin, prire�iva�, i dr. sc. Goran Bude� iz Zavoda za povijesne znanosti HAZU. Nakon toga bit �e otvorene dvije izlo�be: u 13.45 sati u galeriji izlo�ba Libri Zdenke Bilu�i� a u 14 sati na prvome katu izlo�ba Okvir za portret Ante Zori�a, na kojoj �e biti izlo�en dio gra�e iz obiteljske zbirke �eljka Zori�a.
 

Predstavljanje knjige Nosi me more
 
      U srijedu, 22. sije�nja 2014. u 18 sati u Hrvatskom narodnom kazali�tu u �ibeniku bit �e predstavljena knjiga knji�evnika Mladena Bja�i�a Nosi me more : pjesme i pri�e o rije�ima, �to ju je Gradska knji�nica �Juraj �i�gori� �ibenik objavila u nizu Lastovanja u prosincu pro�le godine. To je Bja�i�eva dvadeset peta knjiga, �esta u izdanju Knji�nice. U programu naslovljenom �Devedeset mu je godina tek�, kojim �e biti obilje�en Bja�i�ev devedeseti ro�endan, sudjelovat �e glumac Mate Gulin, novinarka Marina Jurkovi�, knji�evnik Mladen Ku�ec, pjesnik Dinko �kevin i Kulturno umjetni�ko dru�tvo Koralj Zlarin. Ina�e, program je dio �ire manifestacije: dana Hrvatskog narodnog kazali�ta u �ibeniku, utemeljenog 29. sije�nja 1870.
 

Predstavljanje knjige �ibenik na kvadrat Ivice Polji�ka u Zagrebu
 
      U �etvrtak, 12. prosinca 2013. u 17 sati u Klubu �iben�ana u Zagrebu, Baruna Trenka 3, bit �e predstavljena knjiga �ibenik na kvadrat Ivice Polji�ka, �to ju je Knji�nica objavila po�etkom ove godine. U njoj su sabrani tekstovi �to ih je dr. sc. Ivica Polji�ak objavljivao u istoimenoj kolumni u �ibenskom tjedniku od sije�nja 2011. do srpnja 2012. Nakon �ibenika knjiga je u rujnu predstavljena i u Splitu na Knjizi Mediterana. U Zagrebu �e je predstaviti mr. sc. Gustav �ervar i Vilijam Laki�.
 

02.12.2013�
ponedjeljak
Radionica "Revitalizacija povijesne jezgre �ibenika" saznaj vi�e...
 
     U ponedjeljak i utorak, 2. i 3. prosinca 2013. od 9 do 17.30 sati u Knji�nici �e biti odr�ana radionica Revitalizacija� povijesne� jezgre �ibenika. Radionicu provodi, u sklopu projekta Jewel, Grad �ibenik a namijenjena je predstavnicima civilnog dru�tva, stanovnika, gospodarstva, dru�tvenih djelatnosti i gradske uprave. 
     

Likovni natje�aj Upoznaj svoja prava!
 

Nacrtao Karlo Protega
      U povodu Me�unarodnog dana dje�jih prava, Dru�tvo Na�a djeca� �ibenik i Centar za vizualnu kulturu djece i mladih Knji�nice organiziraju strip-natje�aj na temu �Upoznaj svoja prava!�. Djeca trebaju nacrtati, flomasterom, olovkom ili drugim crta�im priborom, kratki strip koji �e prikazati (ne)zgodu vezanu za njihova prava. Stru�no izborno povjerenstvo izabrat �e i nagraditi pet najboljih stripova. Nakon natje�aja stripovi �e biti izlo�eni u Knji�nici.
Djeca svoje radove, s naznakom �za strip natje�aj�,� mogu donijeti u Knji�nicu ili ih poslati po�tom. Kontakt osoba je Zdenka Bilu�i�, voditeljica Centra za vizualnu kulturu djece i mladih Knji�nice
(zbilusic@knjiznica-sibenik.hr)
 

Predstavljanje knjige Stopama pastira Sre�ka Badurine
 
      U �etvrtak, 14. studenoga 2013. u 19 sati u Splitu, u crkvi sv. Josipa (�upa Svete Obitelji, Sukoi�anska 8), bit �e predstavljena knjiga Stopama pastira Sre�ka Badurine, objavljena 2012. u nakladi Gradske knji�nice �Juraj �i�gori� �ibenik, Provincijalata franjevaca tre�oredaca glagolja�a i �ibenske biskupije. O knjizi �e govoriti fra Antun Badurina, brat biskupa Sre�ka, koji je sabrao tekstove i uredio knjigu, prof. dr. sc. Ivan Bodro�i�, s Katoli�kog bogoslovnog fakulteta Sveu�ili�ta u Zagrebu, i Vilijam Laki�, ravnatelj Knji�nice.
 

Natjecanje u �itanju naglas
 
     Gradska knji�nica �Juraj �i�gori� �ibenik sudjeluje u akciji �Natjecanje u �itanju naglas�, koja se odr�ava u okviru Europske godine �itanja naglas ��itajmo naglas, �itajmo zajedno�. Akcija je zami�ljena kao natjecanje za u�enike osnovnih �kola od 3. do 8. razreda u gradovima i �upanijama Republike Hrvatske. Cilj akcije je poticanje �itanja i �itanja naglas, razvoj �itala�kih navika, populariziranje knjige i poticanje pozitivnog natjecateljskog duha. Finalno natjecanje odr�at �e se 13. studenoga 2013. godine na sajmu knjige Interliber u Zagrebu.

     Molimo sve zainteresirane da se prijave za �upanijsko natjecanje najkasnije do 25. listopada 2013. preko prijavnice ili e-maila djecji-odjel@knjiznica-sibenik.hr ili osobno na Dje�jem odjelu Knji�nice.

Kontakt osobe za detaljne informacije: Marina �imi� i Jelena �obanov
Telefon: 022 201 280

     "Natjecanje u �itanju naglas" odr�at �e se 7. studenoga 2013. u Multimedijalnoj dvorani s po�etkom u 17 sati.

 

Dani bez zakasnina


Knji�nica u petak i subotu, 18. i 19. listopada
ne�e napla�ivati zakasninu!
 

30.09.2013
ponedjeljak
Obavijest u vezi provedbe javnog poziva za prijam osobe za stru�no osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa saznaj vi�e... 

16.09.2013
utorak
Javni poziv za prijam osoba za stru�no osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa saznaj vi�e... 

Ciklus talijanskog filma u Knji�nici


     U Filmskoj ve�eri srijedom 24. travnja u 20 sati bit �e prikazan film Mo�e se napraviti (Giulio Manfredonia, 2008., 111 min). To je posljednji u ciklusu talijanskih filmova koji su prikazani u Knji�nici u suradnji s Konzulatom Talijanske Republike u Republici Hrvatskoj, Split, i Predstavni�tvom talijanskog konzulata i Uredom talijanske gospodarske komore u �ibeniku.
 
No� knjige u Knji�nici


      Dana 23. travnja 2013., na Me�unarodni dan knjige i autorskih prava, u Hrvatskoj se po drugi put odr�ava manifestacija No� knjige. Toga dana, od 18 sati do pono�i, u knji�nicama diljem zemlje bit �e organizirana razna doga�anja: javna �itanja, predstavljanja knjiga, izlo�be, radionice i sl., s ciljem da se u javnosti potakne interes za knjigu kao nezamjenjivo kulturno dobro. Organizatori doga�anja su Nacionalna i sveu�ili�na knji�nica u Zagrebu, Knji�nice grada Zagreba, Zajednica nakladnika i knji�ara Hrvatske gospodarske komore, Knji�ni blok � Inicijativa za knjigu, Moderna vremena Info i Udruga za za�titu prava nakladnika ZANA.

U 18 sati Otvorenje izlo�be �egrt Hlapi�,dje�jih likovnih radova na temu �udnovatih zgoda �egrta Hlapi�a Ivane Brli� Ma�urani� nastalih u radionici Centra za vizualnu kulturu djece i mladih Gradske knji�nice �Juraj �i�gori�
Od 18 do 19 sati Susret djece sa �ibenskim piscima za djecu i mlade: Anom Bili� Udovi�i�, Mladenom Bja�i�em, Jagodom Sabli� i Aljo�om Vukovi�em
Od 19 do 20 sati Interpretacija pri�a Dva Ivana i Ledena ku�ica uz pomo� lutaka Katarine Simsig
Od 20 do 21 sata Ve�er sa �ibenskim gimnazijalcima: performance Fil�sofos l�ei, na temu srednjovjekovne filozofije, pod mentorstvom dr. sc. Nives Triva, prof. filozofije, i predstavljanje Pegle, �kolskog lista Gimnazije Antuna Vran�i�a
Od 21 do 22 sata Dru�enje s knji�evnikom Ivom Bre�anom
Od 22 do 24 sata Koncert sastava The Pulse

U Knji�nici �e biti izlo�ene knjige, iz fonda Knji�nice, o siru i njegovim proizvodima a posjetitelji �e imati priliku ku�ati pekarske proizvode sa sirom.
Knji�nica �e gra�ane darivati knjigama dobivenim donacijom.
U No�i knjige upis za tinejd�ere koji se prvi put u�lanjuju u Knji�nicu bit �e besplatan.

23. travnja Knji�nica ne�e napla�ivati zakasninu korisnicima koji toga dana vrate gra�u koju duguju.
   
A KOJA JE TVOJA PRI�A? � radionica kreativnog novinarstva


     Cilj radionice je zainteresirati sudionike za novinarsku pri�u, nau�iti osnovne metode novinarskog pisanja, upoznati nove struje u novinarstvu (backpack journalism, citizen journalism), razumjeti novinarstvo u digitalnim medijima (portali, blogovi) i, klju�no, razviti percepciju za pri�e koje ih okru�uju a da ih nisu ni svjesni. Radionica �e zavr�iti izradom originalnog novinarskog teksta, koji �e biti objavljen u nekom od hrvatskih medija.

Voditelj radionice: Kre�imir Dujmovi�

Zainteresirani za radionicu mogu se prijaviti i ostaviti svoje podatke (ime i prezime, dob, zanimanje i kontakt telefon) na Narodnom odjelu Knji�nice.

Dogovor oko termina odr�avanja radionice i drugih pojedinosti je u srijedu, 17. travnja 2013. u 19.30 sati u Knji�nici.
   

07.03.2013
�etvrtak
�upanijski likovni natje�aj za u�enike osnovnih �kola Najnoviji strojevi uz Dan hrvatske knjige i Dan planeta Zemlje saznaj vi�e...
 
  Ilustracija iz knjige Machinae novae   Fausta Vran�i�a

07.03.2013
�etvrtak
Regionalni likovni natje�aj za u�enike osnovnih �kola Ro�endanska �estitka Robertu Visianiju saznaj vi�e...
 
  Ilustracija iz Visianijeve knjige  Stirpium dalmaticarum specimen

22.02.2013
petak
Obavijest za one koji �ele sudjelovati u kvizu Lan�ana reakcija saznaj vi�e...

Pravila
kviza Lan�ana reakcija

19.02.2013
utorak
Javni poziv za prijam osoba za stru�no osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa saznaj vi�e... 

13.02.2013
utorak
Obavijest kandidatima s Natje�aja za prijam u radni odnos na odre�eno vrijeme koji su pristupili intervjuu saznaj vi�e... 

Petak i subota - dani bez zakasnine, uz Dan Knji�nice


U petak i subotu, 15. i 16. velja�e Knji�nica, koja u nedjelju, 17. velja�e obilje�ava svoju 91. obljetnicu, ne�e napla�ivati zakasninu. Stoga molimo korisnike da iskoriste priliku i vrate gra�u koju duguju.

05.02.2013
utorak
Obavijest za kandidate koji su se prijavili na Javni poziv za prijam osoba za stru�no osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa saznaj vi�e... 
01.02.2013
petak
Poziv na intervju saznaj vi�e... 

16.01.2013
srijeda
Natje�aj za prijam u radni odnos na odre�eno radno vrijeme saznaj vi�e... 

16.01.2013
srijeda
Javni poziv za prijam osoba za stru�no osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa saznaj vi�e... 

Svim korisnicima �elimo sretan Bo�i� i novu godinu


Na Staru godinu Knji�nica �e raditi od 8 do 12 sati

 
An�eo iz likovne radionice Centra za vizualnu kulturu djece i mladih Knji�nice

   


Postavljanje slike Vinka Bari�a Ze�ji par Andrews u Galeriji Zid


U �etvrtak, 20. prosinca (�etvrtak) u 12 sati u Galeriji Zid (na prvome katu Knji�nice) bit �e postavljena, uz 7. obljetnicu preseljenja Knji�nice u novi prostor, slika Ze�ji par Andrews (akrilik na papiru, 131,5x93,5 cm) Vinka Bari�a. O slici i autoru, akademskom slikaru, strip-crta�u i glazbeniku, ro�enom u Splitu 1980., govorit �e akademski slikar Vanja Pagar.
 

   


06.12.2012
�etvrtak
Sv. Nikola u Knji�nici
 

     Draga djeco, pozivamo vas na susret sa sv. Nikolom 6. prosinca 2012. u 10 sati u Knji�nici. Tom prigodom bit �e progla�eno najljep�e pismo sv. Nikoli. Ako ga jo� niste napisali, napi�ite ga i ostavite u kutiji na pultu na Dje�jem odjelu Knji�nice.
   
 
Ilustracija Ivane Gulja�evi� u knjizi Sveti Nikola    Aljo�e Vukovi�a

   20.11.2012
utorak
Otkrivanje spomen-obilje�ja Milivoju Zeni�u

     20. studenoga navr�ava se godina dana otkako je preminuo Milivoj Zeni�, dugogodi�nji ravnatelj Gradske knji�nice �Juraj �i�gori�. Obljetnicu �e Knji�nica obilje�iti dvama doga�anjima. U 18 sati u multimedijalnoj dvorani bit �e predstavljen pretisak knjige Rijeka Krka : sa 54 slike Krste Sto�i�a, koji su zajedno objavile Gradska knji�nica �Juraj �i�gori� i Javna ustanova �Nacionalni park Krka�. O knjizi �e govoriti msgr. Ante Ivas, biskup �ibenski, dr. sc. Josip Stipanov, ravnatelj Nacionalne i sveu�ili�ne knji�nice u mirovini, i dr. sc. Drago Margu�, prire�iva� izdanja i autor popratne studije. Nakon promocije na prvom katu knji�nice bit �e otkriveno spomen-obilje�je Milivoju Zeni�u, rad akademskog kipara Ka�imira Hraste.11.11.2012
nedjelja
Obilje�avanje Dana hrvatskih knji�nica prigodnim programom Igranje dru�tvenih igara

Gradska knji�nica �Juraj �i�gori� �ibenik u nedjelju, 11. studenoga 2012. godine obilje�ava Dan hrvatskih knji�nica prigodnim programom Igranje dru�tvenih igara.
Pozivamo djecu i njihove roditelje, bake i djedove, prijatelje, nastavnike, sve koji su zainteresirani, da do�u u Knji�nicu u 10 sati kako bi odigrali neku od dru�tvenih igara (�ovje�e ne ljuti se, Dama, Trilja, X/O, Memory ili Domino).

24.09.2012
utorak
Likovni natje�aj za u�enike osnovnih �kola na temu strani�nika saznaj vi�e... 

19. i 20. listopada bez naplate zakasnina
U povodu Mjeseca hrvatske knjige, u petak i subotu, 19. i 20. listopada 2012. Knji�nica ne�e napla�ivati zakasninu korisnicima koji vrate gra�u �iji su rok posudbe prekora�ili
 

24.09.2012
utorak
Poziv na intervju saznaj vi�e... 

13.09.2012
�etvrtak
Obavijest u vezi provedbe natje�aja za prijam u radni odnos saznaj vi�e... 

30.03.2012
�etvrtak
Redovita izborna skup�tina Knji�ni�arskog dru�tva �ibenik


U petak, 30. o�ujka 2012. u 12.30 sati Knji�nici �e biti odr�ana redovita izborna skup�tina Knji�ni�arskog dru�tva �ibenik, sa sljede�im dnevnim redom:
 1. Izvje��e o radu Hrvatskog knji�ni�arskog dru�tva
 2. Izvje��e o radu Knji�ni�arskog dru�tva �ibenik
 3. Izbor predsjednika Knji�ni�arskog dru�tva �ibenik
 4. Razno
Silvija Marin iz knji�nice Turisti�ko-ugostiteljske �kole odr�at �e predavanje �Mre�ne stranice knji�nica � otvaranje prema javnosti�

27.03.2012
utorak
Vilijam Laki�, novi ravnatelj Gradske knji�nice �Juraj �i�gori� �ibenik

�ibensko Gradsko vije�e na sjednici odr�anoj 27. o�ujka 2012. za vr�itelja du�nosti ravnatelja Gradske knji�nice �Juraj �i�gori� �ibenik imenovalo Vilijama Laki�a, dosada�njeg voditelja �upanijske mati�ne slu�be Knji�nice.

23.02.2012
�etvrtak
Natje�aj za imenovanje ravnatelja/ice saznaj vi�e... 

13.02.2012
ponedjeljak
Poziv na intervju kandidatima na natje�aj za prijam u radni odnos saznaj vi�e... 

24.01.2012
utorak
Obavijest u vezi provedbe natje�aja za prijam u radni odnos saznaj vi�e... 

Napustio nas je dragi kolega Milivoj Zeni�,
ravnatelj na�e ustanove.
Preminuo je u nedjelju, 20. studenoga 2011.


     MILIVOJ ZENI� ro�en je u �ibeniku 1953. U rodnom gradu zavr�io je gimnaziju, u Zagrebu studij komparativne knji�evnosti i filozofije na Filozofskom fakultetu. Godine 1979. zaposlio se, kao dipl. knji�ni�ar, u Gradskoj knji�nici �Juraj �i�gori�, u kojoj godinama obna�a du�nost ravnatelja.
     Kao ravnatelj �ibenske gradske knji�nice, najzaslu�niji je za njezino preseljenje, iz neprimjerena prostora u prizemlju nebodera podalje od gradskog sredi�ta, u novoure�enu zgradu u sredi�tu grada. U novom prostoru Knji�nica je mogla ostvariti nove sadr�aje (�itaonicu dnevnog tiska, studijsku �itaonicu, igraonicu, ra�unalnu radionicu, audiovizualni odjel, multimedijalnu dvoranu, galeriju, centar za vizualnu kulturu djece i mladih), �to je zna�ilo ne samo zadovoljenje najvi�ih stru�nih standarda, nego i kvalitativno druk�iju ulogu knji�nice u kulturnom, pa i dru�tvenom �ivotu grada jer je ona postala sredi�tem brojnih i raznovrsnih kulturnih doga�anja (predavanja, predstavljanja knjiga, radionica, tribina, okruglih stolova, izlo�aba, filmskih projekcija itd.). No, trebalo se izboriti za atraktivni prostor na �ibenskoj Poljani, u �emu je doprinos Milivoja Zeni�a nemjerljiv. Dovoljno je spomenuti da je katalog Area librorum, u kojem je prezentiran prostor nove knji�nice i osmi�ljeni (definirani) pojedini njezini sadr�aji, tiskan 2001. godine pa su trebale jo� pune �etiri godine borbe, lobiranja i zagovaranja da se ravnateljeva vizija ostvari.
     Tako�er, pokrenuo je � u turbulentnim ratnim vremenima (u kojima Knji�nica nije prekidala svoj rad iako je dvaput stradala za bombardiranja grada) � nakladni�ku djelatnost Knji�nice, kojom se ona afirmirala kao va�an mali nakladnik i u nacionalnim razmjerima objaviv�i vi�e od stotinu naslova, od pjesni�kih zbirka do znanstvenih zbornika. Ure�uje niz Ba��ina, jednu od �est edicija, u kojemu je iza�lo �esnaest knjiga s djelima �ibenskih humanista i franjeva�kih pisaca �ibenskoga kraja. Nakladni�tvo je dovelo i do suradnje s brojnim pojedincima i kulturnim ustanovama i udrugama u zemlji jer su mnoga djela objavljena u zajedni�koj nakladi.
     Aktivno je sudjelovao u organizaciji razli�itih znanstvenih i stru�nih skupova, npr. o obitelj Vran�i� u hrvatskoj knji�evnosti i znanosti (1995.), o Antunu Vran�i�u (2004.), o jezikoslovcu Josipu Jurinu (1996.), te skupova o franjeva�kim piscima sa �ibenskog podru�ja koje Knji�nica od 2000. jednom godi�nje organizira zajedno s Hrvatskim studijima Sveu�ili�ta u Zagrebu i ograncima Matice hrvatske u Skradinu i �ibeniku.
     Autor je triju knjiga, u kojima se bavi �ibenskom ba�tinom: U pohvalu od grada �ibenika : pisana rije� od najstarijih vremena do danas (�ibenik, Gradska knji�nica �Juraj �i�gori�, 2002), �ibenska katedrala (�ibenik, �ibenska biskupija, 2003.) i Stari �ibenik : kalama, skalama i butama (Zagreb, AGM, 2010.). Osobito je prva knjiga va�na knji�ni�arima za poznavanje povijesti �ibenske knjige, knji�nica, knji�ara i nakladnika, koje udio u nacionalnoj kulturnoj povijesti nije neznatan.
     Objavio je sljede�e stru�ne radove: �ezdeseta obljetnica �ibenske Gradske biblioteke, u: Bilten BIS 8-9(12-13)(1982), 21-23; Izdava�tvo Gradske knji�nice �Juraj �i�gori� u �ibeniku u razdoblju od 1991. do 1994., u: Glasnik Dru�tva bibliotekara Split 3(1994), 93-98; Sedamdeset pet godina Gradske knji�nice �Juraj �i�gori� u �ibeniku, u: Glasnik Dru�tva bibliotekara Split 5(1997), 102-103.; Katoli�ki tisak u �ibeniku u 19. i 20. stolje�u, u: Sedam stolje�a �ibenske biskupije : zbornik radova sa znanstvenog skupa �ibenska biskupija od 1298. do 1998., �ibenik, 22. do 26. rujna 1998., �ibenik, Gradska knji�nica �Juraj �i�gori�, 1998.; O�uvanje nacionalne kulture i jezika u procesima globalizacije, u: Narodne knji�nice u novoj Europi : utjecaj globalizacije i informatizacije na narodne knji�nice u tranzicijskim zemljama : zbornik radova, Zagreb, Knji�nice grada Zagreba, Gradska knji�nica, 2003.; Novi �ivot Viti�eva zdanja : projekt �ibenske knji�nice, u: Narodne knji�nice za sada�njost i budu�nost : koncepti, arhitektura, tehnologija : zbornik radova, Rijeka, Gradska knji�nica, 2009.
     Napisao je i tekstove za turisti�ke bro�ure koje je objavila Turisti�ka zajednica �ibensko-kninske �upanije: �ibenik, 1998., i Regija �ibenik : Hrvatska � Croatia, [s.a.].
Redovito objavljuje prikaze knjiga u lokalnim novinama i listovima, primjerice u Vjeri u kamenu, glasilu KUD-a Sveti Juraj iz Primo�tena Burnjeg.
     Glavni je urednik monografije Stolje�e hrvatske elektroprivede, �ibenik, Hrvatska elektroprivreda, 1995.
     Sudjelovao je, kao producent i stru�ni suradnik, u proizvodnji dvaju znanstveno-obrazovnih filmova: Martin Koluni� Rota, �ibenik, Digital zoom, 1997., i Stella maris Dalmacije : II. dio, Zagreb, Udruga Prosoli-Sveta glazba; �ibenik : Gradska knji�nica �Juraj �i�gori�, 2008., a kao stru�ni suradnik u realizaciji znanstveno-obrazovnog filma U potrazi za Luka�i�em, �ibenik, Glazbena �kola Ivana Luka�i�a, [200?].
     Organizirao je brojne izlo�be u Knji�nici. U Muzeju grada �ibenika 1991. organizirao je izlo�bu Blago �ibenskih knji�nica : XVI.-XVIII. stolje�e, na kojoj je javnosti predstavljen dio fonda (inkunabule i rijetke knjige) iz �etiriju �ibenskih knji�nica, i napisao tekst za njezin katalog.
     Najzaslu�niji je za uspostavljanje suradnje izme�u �ibenskih kulturnih institucija i Pet�fi Irodalmi M�zeum u Budimpe�ti i Ku�e umjetnosti u Vespr�mu, temeljenu na ostav�tini �ibenskih i hrvatskih humanista Antuna i Fausta Vran�i�a.
     Potaknuo je osnutak Knji�ni�arskog dru�tva �ibenik. Do tada su �ibenski knji�ni�ari bili �lanovi Dru�tva knji�ni�ara u Splitu, a on sam od 1985. do 1996. �lan odbora splitskoga dru�tva.
     Sudjelovao je na mnogim stru�nim skupovima, od skup�tina HKD-a do razli�itih savjetovanja i okruglih stolova, na �to je poticao i svoje kolege, svjestan va�nosti stru�nog usavr�avanja u knji�ni�arstvu, ali i dru�tvene dimenzije koje ti skupovi imaju.
     Bio je �lan Organizacijskog odbora 30. Skup�tine HKD-a odr�ane 1996. u Primo�tenu.
Predsjednik je Upravnog vije�a Nacionalne i sveu�ili�ne knji�nice u Zagrebu.
     Kao ravnatelj �upanijske mati�ne knji�nice, puno je u�inio za uspostavljanje mre�e knji�nica u �ibensko-kninskoj �upaniji, poma�u�i lokalnim zajednicama u osnivanju (ili obnovi rada) narodnih knji�nica (u Skradinu, Murteru i Primo�tenu npr.).
     Bio je predsjednik Hrvatskog kulturnog dru�tva Napredak � Podru�nice �ibenik.
     Bio je �lan Dru�be Bra�a hrvatskog zmaja.
     Hrvatsko knji�ni�arsko dru�tvo dodijelilo mu je Kukuljevi�evu povelju, najvi�e javno priznanje za dugogodi�nji rad i zna�ajne rezultate na unapre�enju knji�ni�arske djelatnosti.
     Dobio je odli�je Reda Danice hrvatske s likom Marka Maruli�a za doprinos razvoju kulture Republike Hrvatske.
     Kao veliki ljubitelj i poznavalac knjige, cijeli radni vijek posvetio je promicanju kulture �itanja, zagovaraju�i pritom kako valoriziranje lokalne knji�ne (i knji�evne) ba�tine, tako i poticanje suvremenog stvarala�tva, u �emu je uloga knji�nice od presudna zna�enja.

 

Knjiga �alosti otvorena je u predvorju Knji�nice

Komemoracija je odr�ana u srijedu, 23. studenoga 2011. u 12 sati
u Hrvatskom narodnom kazali�tu �ibenik

Pogreb je odr�an istog dana u 14 sati na Groblju sv. Ane


15.07.2011
petak
Poziv na intervju saznaj vi�e... 

11.07.2011
ponedjeljak
Obavijest o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti saznaj vi�e... 

30.06.2011
�etvrtak
Obavijest u vezi provedbe natje�aja za prijam u radni odnos saznaj vi�e... 

21.06.2011
utorak
Obavijest u vezi sa Zakonom o javnoj nabavi

Temeljem �lanka 5.c. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07 i 125/08) obavje�tavamo da ravnatelj Milivoj Zeni� ne obavlja upravlja�ku djelatnost niti je vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s vi�e od 20%. Stoga nema gospodarskih subjekata s kojim Gradska knji�nica "Juraj �i�gori�" kao javni naru�itelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu �lanka 5.c. navedenog Zakona.15.06.2011
srijeda
Poziv na intervju saznaj vi�e... 

08.06.2011
srijeda
Obavijest o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti saznaj vi�e... 

26.05.2011
�etvrtak
Obavijest u vezi provedbe natje�aja za prijam u radni odnos saznaj vi�e...